Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу

Розділ 5. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ | Розділ 10 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА............... . ......... 95 | Показники, що характеризують обсяг виробничої програми | Аналіз обсягу, асортименту та структури продукції | Аналіз якості продукції | Аналіз ритмічності роботи підприємства | Аналіз реалізації продукції | Аналіз продуктивності праці | Аналіз трудомісткості продукції | Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів |


Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ
  2. III етап товарознавчого аналізу.
  3. а об’єктом формування розрізняють витрати сукупні (загальні) та витрати на одиницю продукції.
  4. А. Теоретичний матеріал та індивідуальні завдання
  5. Аналіз об’єкта керування
  6. В) схема індексного аналізу валового збору
  7. Визначення цілей підприємства ресторанного бізнесу – основне завдання менеджменту підприємств ресторанного бізнесу

Кожна наука має свій предмет дослідження, який вона вивчає з відповідною метою притаманними їй методами. Визначення предмета має принципове значення для обґрунтування самостійності тієї або іншої галузі знань.

Кожна з галузей виділяє у предметі дослідження специфічні аспекти або відносини. Предметом тієї або іншої науки вважають те специфічне, що дає змогу вирізнити її серед інших наук. Наприклад, у медицині об’єктом вивчення є людина. Предметом дослідження окремих медичних наук є її органи. Те саме спостерігається і в економіці.

Предмет економічного аналізу охоплює:

економічні процеси, які відбуваються в результаті господарсько-фінансової діяльності;

- причинно-наслідкові зв'язки, які визначають використання всіх видів ресурсів та результати діяльності;

- резерви та способи підвищення ефективності діяльності та зміцнення конкурен­тоспроможності підприємств [61].

Тільки встановивши причинно-наслідкові. зв'язки різноманітних сторін діяльності, можна швидко визначити, як зміняться основні результати господарської діяльності за рахунок того чи іншого фактора, зробити обгрунтування будь-якого управлінського рішення, передбачити, як зміниться сума прибутку, беззбитковий обсяг продажів, запас фінансової стійкості, собівартість одиниці продукції у разі зміни будь-якої виробничої ситуації [50].

Об'єкти аналізу, на відміну від предмета. - це передусім окремі економічні явища, процеси, проблеми, питання, показники. Всі об'єкти аналізу у своїй сукупності становлять предмет економічного аналізу. Об'єктами аналізу, наприклад, можуть бути виробнича та комерційна діяльність, наявність і використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, якість продукції і прибуток, ритмічність виробництва, фінансові результати виробництва, фінансовий стан підприємства тощо [68].

Основна відмінність предмета від об'єкта полягає в тому, що предмет містить лише головні, найістотніші з погляду певної науки властивості й ознаки.

Метою економічного аналізу є

1) дати правильну оцінку стану об'єкта і показати, наскільки вона відрізняється від планового;

2) виявити можливості і шляхи виведення об'єкта з фактичного стану в належний;

3) визначити розмір і характер резервів підвищення ефективності господарювання;

4) підготувати матеріали для вибору оптимальних рішень із оперативного регулювання виробництва і планування подальшої господарської діяльності з урахуванням виявлених резервів [68].

5) В закладах невиробничої сфери (медичні та навчальні заклади тощо) аналіз ведеться для оцінки народногосподарського, економічного і соціального, ефекту, який досягається в результаті діяльності, а також дотримання ними режиму економії і кошторису витрат на їх утримання.


Основними завданнями економічного аналізу є:

1) оцінка господарської діяльності підприємств і виконання плану;

2) виявлення позитивних і негативних факторів, які впливають на роботу підприємств;

3) контроль за ходом виконання плану, а також обгрунтованості і реальності плану;

4) виявлення невикористаних резервів підвищення якості продукції, збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції, а також пришвидшення оборотності оборотних засобів;

5) контроль за впровадженням режиму економії та ефективності виробництва [68; с. 10].

1.4. Основні принципи проведення економічного аналізу

Аналітичне дослідження, його результати та їхнє використання в управлінні виробництвом повинні відповідати певним вимогам. Ці вимоги накладають свій відбиток на хід дос­лідження і повинні обов'язково виконуватися під час організації, його здійснення і практичного | використання результатів аналізу [5, 27, 50,61,68]. Найважливіші принципи аналізу зображено \ на рис. 1.1.

  Державний підхід полягає у тому, що оцінка певних проявів економічного життя [дійснюється з урахуванням державної економічної, соціальної, екологічної, міжнародної політики та чинного законодавства. Принцип науковості грунтується на положеннях діалектичної теорії пізнання; враховує вимоги економічних законів розвитку виробництва, використовує досягнення НТП. новітні прогресивні методи економічних досліджень. Комплексність охоплює максимум структурних підрозділів і напрямків діяльності. Всебічно вивчає причинні залежності розвитку господарювання організації. Системність полягає у тому, що об'єкт, який вивчають, розглядають як складну динамічну- систему, що містить елементи, пов'язані між собою та із зовнішнім середовищем. Повинні


враховуватися всі внутрішні і зовнішні зв'язки, взаємозалежності та взаємопідпорядкованості його окремих елементів.

Об’єктивність базується на перевіреній інформації, яка достовірно відображає об’єктивну реальність, а висновки повинні обгрунтовуватися точними аналітичними розрахунками. Це вимагає постійного удосконалення організації системи обліку, аудиту, ревізії і контролю, вето дики аналізу для підвищення точності та вірогідності розрахунків.

Дієвість означає спроможність активно впливати на результати виробництва, своєчасно виявляти недоліки в діяльності та оперативно інформувати про це керівництво підприємства. Цей принцип спонукає до практичного використання результатів аналізу в системі управління підприємством для. розроблення конкретних заходів щодо обгрунтування, коригування планових показників.

Плановість полягає у виконанні аналізу за планом, системно і систематично. Це пояснює необхідність планування аналітичної роботи в організації, розподіл обов’язків між виконавцями і контролю за її виконанням.

Оперативність - це вміння швидко та чітко здійснювати аналіз ситуацій, приймати відповідні управлінські рішення і- впроваджувати їх у життя підприємства.

Демократизм передбачає участь широкого кола працівників у здійсненні аналізу, забез­печує повніше виявлення прогресивного досвіду і використання Внутрішніх господарських резервів.

Ефективність базується на тому, що витрати на виконання аналізу повинні бути доціль­ними, своєчасними» давати багаторазовий ефект.

Цих принципів необхідно дотримуватися, виконуючи аналіз* господарської діяльності на будь-якому рівні управління.


Розділ 2

ВИДИ АНАЛІЗУ ТА ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 94 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основні категорії економічного аналізу| Типологія економічного аналізу

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)