Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

I. Мета, завдання та змістовні модулі

Лекція 13. Договір страхування в сільськогосподарських правовідносинах | Семінар 8 . Державне регулювання сільського господарства. | Семінар 14-15 Юридична відповідальність.Правопорушення в аграрному праві. | Тема 13. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві. | Варіант 1. | Варіант 15. | Варіант 20. | Варіант 30. |


Читайте также:
  1. А. Теоретичний матеріал та індивідуальні завдання
  2. Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.
  3. Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.
  4. Блок змістових модулів НПП 05.03 (Розділ 3). Розвиток фізичних якостей легкоатлетів.
  5. Визначення цілей підприємства ресторанного бізнесу – основне завдання менеджменту підприємств ресторанного бізнесу
  6. Вихідні данні для розрахунку визначаємо згідно з завданням на проектування.

Циклова комісія правознавства та соціальної роботи

 

Затверджую: Розглянуто

Заступник директора на засіданні циклової комісії з навчально-методичної правознавства та соціальної роботи

роботи протокол № __від “__”____200_ р.

____________Т. Г. Колесник Голова циклової комісії

“___”__________200_ р. _______________Т. С. Фролова

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни „Аграрне право”

 

для напряму Право

для спеціальності 5.060101 Правознавство

форма навчання: денна, курс ІІІ, семестр:V -

Всього годин 162 за навчальним планом ______________

 

- лекції (Л) 54

- семінарські заняття (СЗ) __

- практичні заняття (ПЗ) _ 20 _

- лабораторні заняття (ЛЗ) ____

- індивідуально-консультативна робота (ІКР) _____

- самостійна робота студентів (СРС) 88

 

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, затвердженої Навчально-методичним центром МОН України.

 

Укладач робочої навчальної програми: викладач Пасенко І.М

 

 

Київ 2007

I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ

У нових соціально-політичних, економічних відносинах головною метою сучасного вищого навчального закладу в Україні є висока професійна підготовка студента і виховання громадянина України, людини сучасної, самостійної, працьовитої, творчої. Людини яка знає свої права, сумлінно виконує покладені на неї обов’язки та дотримується Закону. Не є виключенням і галузь аграрного права, основи якого повинен знати кожен громадянин, й обов’язково фахівець юридичної галузі, який повинен знати його основні норми та вміти на практиці їх застосувати.

Аграрне право посідає своєрідне місце в системі правових дисциплін, що зумовлено насамперед предметом його регулювання. Навчальна дисципліна передбачає визначення аграрного права в системі права, вивчення джерел права, суб’єктів аграрних правовідносин, правовий статус сільськогосподарських підприємств та напрямки діяльності селянського фермерського і особистого підсобного господарств; соціальні питання діяльності сільськогосподарських підприємств.

Успішне оволодіння курсом „Аграрне право” – неодмінна умова становлення фахівця високої кваліфікації та його професійної культури.

Мета

Мета вивчення дисципліни „Аграрне право”: досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і суті аграрних відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців з комплексних галузей права, формування творчої особистості майбутніх юристів. Концепція курсу передбачає проходження студентом наступних етапів навчання: формування знань про предмет аграрного права, формування основних понять галузі, оперування аграрно-правовими знаннями і вміннями в практичній діяльності.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

- бути здатними продовжувати процес вивчення аграрного права як галузі права, галузі законодавства, науки і навчальної дисципліни;

- мати навички практичної роботи розуміти суть нормативних актів і застосовувати норми аграрного права до конкретних життєвих ситуацій;

- мати навички науково-дослідної роботи у галузі аграрного права;

- самостійно опрацьовувати навчально-нормативний матеріал і наукову літературу.

 

Формою контролю знань студентів з дисципліни „Аграрне право” є залік, який передбачає перевірку рівня знань з основних інститутів галузі, вміння застосовувати знання з аграрного права у повсякденному житті та професійній діяльності.

 

Міжпредметні зв’язки:

Вивчення аграрного права ґрунтується на вже отриманих знаннях базових та фундаментальних правових та інших суспільно-гуманітарних дисциплін, що були вивчені студентами. Серед них, існує тісний зв’язок між аграрним правом та іншими галузями, насамперед із екологічним, земельним, цивільним, трудовим, господарським, адміністративним тощо. Спільним тут є те, що основою нормування цих галузей є правові норми, які регулюють окремі види аграрних відносин з урахуванням їх специфіки. Також в свою чергу аграрне право є відкритою галуззю права, тому свої розробки і досягнення передає для розвитку однорідних інститутів зазначених галузей права.

 

Змістом вивчення дисципліни є: змістовні модулі (теми), визначені в ОПП стандартах.

Модуль 1. Підстави виникнення та припинення аграрних правовідносин.

Модуль 2. Класифікація суб’єктів аграрного права.

Модуль 3. Загальна характеристика правового становища громадян, якс убєктів аграрного права.

Модуль 4. Система органів державного управління сільським господарством, їх компетенція. Форми та методи державного регулювання сільським господарством.

Модуль 5. Загальна характеристика відносин власності в АПК.

Модуль 6. Особливості кредитування сільськогосподарських товаровиробників. Договір кредитування. Юридична відповідальність за кредитними зобов’язаннями.

Модуль7. Правове регулювання страхування майна сільськогосподарських товаровиробників. Охорона фінансових інтересів суб’єктів аграрного права.

Модуль 8. Відповідальність в аграрному праві


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Править] Античный период| Модуль 7. Правове регулювання страхування майна сільськогосподарських товаровиробників. Охорона фінансових інтересів суб'єктів аграрного виробництва

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)