Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.

Змістовий модуль КЗП-7.13 (Тема 2). Бігові види легкої атлетики. | Змістовий модуль КЗП-7.14 (Тема 3). Атлетичні види легкої атлетики. | Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ. | Змістовий модуль КЗП-7.17 (Тема 3). Методика навчання та вдосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ. | Змістовий модуль КЗП-4.02 (Тема 1). Розвиток фізичних якостей легкоатлетів. | Форма підсумкового контролю успішності навчання | Система нарахування заохочувальних додаткових балів | Перелік питань теоретичного завдання |


Читайте также:
  1. VIIІ. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  2. авдання контролю за виконанням проекту
  3. Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.
  4. Блок змістових модулів НПП 05.03 (Розділ 3). Розвиток фізичних якостей легкоатлетів.
  5. Виконання договору поруки. Обсяг відповідальності поручителя. Множинність суб’єктів на стороні поручителя. Права поручителя, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою
  6. Вимоги до ЗІЗ для виконання газонебезпечних робіт

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ

 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА ТА ОЗДОРОВЧІ ХОДЬБА, БІГ

 

 

ПРОГРАМА

Варіативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра

напряму підготовки: 6.010201 „Фізичне виховання”

спеціальності: „Фізичне виховання і спорт”

 

 

 

 

 

Одеса

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Військовою академією (м. Одеса)

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Козлов Сергій Вільєвич – старший викладач кафедри теорії та організації фізичної підготовки.

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання Вченою радою академії

Протокол від “___”__________2014 року № __

 

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Легка атлетика та оздоровчі ходьба, біг» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання», спеціальності: «Фізичне виховання і спорт»

Предметом легкої атлетики та оздоровчої ходьби, бігу є опанування бігу та спортивної ходьби на різні дистанції, стрибків, метань, естафет й багатоборств, оволодіння технікою виконання легкоатлетичних вправ, сучасною методикою навчання, тренування і проведення змагань з легкої атлетики. Оздоровчі ходьба та біг, є частиною фізкультурної освіти і дають сучасні уявлення про коло актуальних проблем сучасного фізкультурного руху України, пов’язаних із залученням до фізкультурних занять різних верств населення, підвищення їх рухової активності, боротьбою з гіподинамією і хворобами, що викликані наслідками НТР.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни повинно відбуватись у тісній взаємодії з тематикою дисциплін: «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Спортивна медицина», «Спортивна фізіологія», «Теорія і методика фізичного виховання», «Теорія та організація фізичної підготовки військ», «Гімнастика та методика її викладання», «Метрологічний контроль у фізичному вихованні», «Професійна діяльність у сфері фізичного виховання», «Гігієна», «Педагогічна майстерність», «Фізична реабілітація та рекреаційні ігри», «Методи дослідження у фізичному вихованні», «Професійна майстерність», «Нові технології у фізичному вихованні», «Загальна теорія підготовки спортсменів», «Психологія фізичного виховання», тощо. Вивчення відповідних тем з цих дисциплін повинно забезпечити курсантів знаннями і навичками, необхідними у їх професійній діяльності для організації навчального та навчально-тренувального процесів у закладах освіти та військових частинах.

Предмет вивчається протягом особливого періоду, курсантами відпрацьовується 3 блока змістових модулів.. На лекційних заняттях курсанти отримують теоретичні знання з техніки навчання та тренування видів легкої атлетики, засобів і методів розвитку фізичних якостей, основ контролю і самоконтролю, медико-біологічних основ здоров’я, основних методик проведення занять з оздоровчої ходьби та бігу, організації змагань та спортивно-масових та оздоровчих заходів. Семінари проводяться по основних і більш складних питання дисципліни, з метою поглибити і закріпити теоретичні знання, які дані на лекціях і в процесі самостійної роботи. Практичні заняття спрямовані на оволодіння способами вирішення завдань оволодіння технікою виконання вправ, методикою навчання та тренування видів легкої атлетики та оздоровчої ходьби,бігу. На контрольних заняттях перевіряється як фізична так і теоретична та методична підготовка курсантів. Контроль за рівнем засвоєння знань здійснюється модульним контролем, диференційованим заліком.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких блоків змістових модулів (розділів) та змістових модулів (тем):

Блок змістових модулів НПП 05.01 (Розділ 1). Загальні питання теорії та практики легкої атлетики.

Змістовий модуль КЗП-7.12 (Тема 1). Історія розвитку легкої атлетики.

Змістовий модуль КЗП-7.13 (Тема 2). Бігові види легкої атлетики.

Змістовий модуль КЗП-7.14 (Тема 3). Атлетичні види легкої атлетики.

Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.

 

 

Змістовий модуль КЗП-7.16 (Тема 2). Навчання і удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.

Змістовий модуль КЗП-7.17 (Тема 3). Методика навчання та вдосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 132 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Форма аттестации по профессиональному модулю| Блок змістових модулів НПП 05.03 (Розділ 3). Розвиток фізичних якостей легкоатлетів.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)