Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Блок змістових модулів НПП 05.03 (Розділ 3). Розвиток фізичних якостей легкоатлетів.

Змістовий модуль КЗП-7.14 (Тема 3). Атлетичні види легкої атлетики. | Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ. | Змістовий модуль КЗП-7.17 (Тема 3). Методика навчання та вдосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ. | Змістовий модуль КЗП-4.02 (Тема 1). Розвиток фізичних якостей легкоатлетів. | Форма підсумкового контролю успішності навчання | Система нарахування заохочувальних додаткових балів | Перелік питань теоретичного завдання |


Читайте также:
  1. Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.
  2. Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.
  3. Виникнення та розвиток іудаїзму
  4. Вплив західноєвропейських культурних течій на розвиток чеської літератури ХІХ ст.
  5. Дати характеристику вогнегасних якостей води, хім. піни, СО2, порошків.
  6. ема 1. Завдання та система курсу. Становлення і розвиток світової та української адвокатури.

Змістовий модуль КЗП-4.02 (Тема 1). Розвиток фізичних якостей легкоатлетів.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Легка атлетика та оздоровчі ходьба, біг» є забезпечити підготовку всебічно розвинутого офіцера – спеціаліста, володіючого теоретичними знаннями, організаторськими та методичними уміннями, здатного на високому методичному рівні організувати навчально-тренувальний процес у військовій частині (ВВНЗ) і спортивних клубах ЗСУ. Програма передбачає формування у випускників ґрунтовних професійно-педагогічних знань і навичок необхідних для якісної підготовки особового складу військових частин та підрозділів з розділу ФП: „Прискорене пересування та легка атлетика», а також забезпечити належний рівень базових знань про систему оздоровчої фізичної культури в Україні та особливості проведення оздоровчої роботи з різними верствами населення, в тому числі з військовослужбовцями, шляхом формування теоретичних знань та практичних навичок спеціально-теоретичного блоку, які забезпечують теоретичну і практичну підготовку викладача фізичного виховання, начальника фізичної підготовки і спорту у військовій частині, викладача фізичної підготовки у вищих навчальних закладах Міністерства Оборони України.

 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Легка атлетика та оздоровчі ходьба, біг» є:

- озброїти курсанта основними теоретичними положеннями і методичними вміннями фізичного виховання і спорту, як системи педагогічного впливу на функціональні, фізичні та психічні можливості людини;

- сформувати вміння використовувати набуті знання для вибору оптимальної методики навчання військовослужбовців руховим діям та навичкам з легкої атлетики та прискореного пересування, а також для розвитку їх фізичних якостей з урахуванням вікових особливостей людини.

- сформувати у курсантів правильний світогляд на значення фізичного виховання для суспільства та особистості;

- навчити курсантів оптимально застосовувати отримані знання, вміння та навички у своїй професійній діяльності;

- сформувати вміння керуватись керівними документами, які визначають і регламентують фізкультурно-спортивну роботу в Україні;

- навчити курсанта основам програмування оздоровчого тренування, організації різних видів оздоровчих занять, дозуванню фізичного навантаження в залежності від рівня фізичного стану тих, які займаються, контролю за впливом фізичних навантажень на організм;

- сформувати вміння проводити оздоровчі заняття із використанням циклічних вправ, оздоровчих видів гімнастики, рухливих ігор, тренажерів.

- озброїти курсанта основними теоретичними знаннями гігієнічних засобів і природних факторів, які використовуються для відновлення здоров’я і працездатності хворих. спортсменів, і інвалідів захворювань і ушкоджень, відновлення здоров’я.

- сформувати вміння використовувати теоретичне знання на практиці та проводити оздоровчі заняття із використанням оздоровчих вправ в ходьбі та бігу для лікування захворювань і ушкоджень, відновлення здоров’я і працездатності військовослужбовців, спортсменів, хворих.

- розвивати у курсантів ініціативність, самостійність та наполегливість у досягненні мети, що поставлена перед легкою атлетикою та методикою її викладання.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:

знати:

- особливості організації оздоровчої фізичної культури у сферах суспільства та організацію і порядок проведення фізкультурно-оздоровчих заходів змагальної спрямованості;

- знати та застосовувати на практиці сучасну методику проведення занять з фізичної підготовки з військовослужбовцями з врахуванням їх статі, віку та рівня фізичної підготовленості;

- систему знань, спрямованих на фізичне удосконалення людини з метою підвищення ефективності фізичного вдосконалення військовослужбовців частини;

- систему управління фізичною культурою і спортом в цілому, та оздоровчим напрямком зокрема. Розуміти терміни та дефініції, що застосовуються в „Легкій атлетиці та оздоровчій ходьбі та бігу”.

вміти:

- формувати образ рухової дії шляхом використання різних методів навчання техніці фізичних вправ, застосування сучасної спортивної термінології;

- добирати і застосувати ефективні методи навчання рухової дії, а також своєчасну допомогу, у відповідності до етапу навчання. Організовувати та проводити навчально-тренувальне заняття та змагання;

- розвивати основні фізичні якості та їх прояви за допомогою різних засобів та методів;

- виконувати всі вправи з НФП у відповідності з нормативами для слухачів ВВНЗ, демонструвати виконання конкретної рухової дії на відповідному технічному рівні;

- вміти застосовувати методи оздоровчої фізичної культури, бігу, ходьби під час організації фізичної підготовки з військовослужбовцями, які мають відхилення у стані здоров’я;

- знати форму та будову людського організму, а також складових його органів та систем. Застосовувати знання про будову організму людини під час першої медичної допомоги у разі отримання травми.

- розробляти плани проведення навчально-тренувальних занять, плани проведення РФЗ, плани проведення СМР ті інші документи щодо проведення занять. Розробляти та запроваджувати фізичні вправи для підвищення працездатності в режимі робочого дня.

 


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 172 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.| Змістовий модуль КЗП-7.13 (Тема 2). Бігові види легкої атлетики.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)