Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз обсягу, асортименту та структури продукції

Розділ 5. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ | Розділ 10 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА............... . ......... 95 | Основні категорії економічного аналізу | Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу | Типологія економічного аналізу | Аналіз ритмічності роботи підприємства | Аналіз реалізації продукції | Аналіз продуктивності праці | Аналіз трудомісткості продукції | Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів |


Читайте также:
  1. III етап товарознавчого аналізу.
  2. Quot;Транс в трансе": как структурированная амнезия и полное замешательство ослабляют действие сознательных установок и затверженных ограничений
  3. SWOT-аналіз обраного підприємства.
  4. а об’єктом формування розрізняють витрати сукупні (загальні) та витрати на одиницю продукції.
  5. авіщо потрібний фінансовий аналіз інвестиційного проекту?
  6. аздел 3. Реструктуризация кредиторской задолженности ОАО Транс №21
  7. Аналіз беззбитковості від реалізації ___молока___

Аналіз зазвичай починають з оцінювання того, як виконано план виробництва загалом по підприємству і за основними виробничими одиницями; якими були рівні виконання по місяцях р кварталах звітного періоду. Визначають причини можливих невдач і встановлюють винних у цьому осіб.

Враховуючи складне економічне становище в країні, повсякденний спад виробництва, особливу увагу доцільно приділити вивченню динаміки обсягів випуску продукції на підприємстві. Найдоречнішим є використання натуральних вимірників обсягів випуску продукції,

оскільки це дає змогу запобігти спотворенням, які спричиняє інфляція. Якщо ці вимірники НІ можна використати, то обсяги визначають у незмінних цінах [39,45,50,61,68].

Аналіз обсягу виробництва починається з вивчення динаміки валової та товарної продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів росту і приросту (табл. 4.1).

Таблиця 4.1   Динаміка товарної продукції
РІК Товарна продукція в порівнянних Темпи росту %.
  цінах, тис. грн. базисні ланцюгові
    100,0 100,0
    104,8 , 104,8
    .111,6 106,5
    108,2 96,9
    121,6 112,4

 

Середньорічний темп росту (приросту) можна розрахувати за середньогеометричною чи середньоарифметичною зваженою. Обчислимо його за середньогеометричною:

Ť= n-1√(Т1 • Т2 • Т3• Т4• Т5)=4√1,0•1,048•1,065•0,969•1,124)=

=4√2,38= 1,24148=124,15%

Ť = 124,15-100 = 2415%

У наведеному прикладі за п'ять років обсяг виробництва товарної продукції збільшився на 21,6 %. Середньорічний темп приросту досяг 24,15 %.

Дані табл. 4.2 свідчать, що обсяги виробництва продукції упродовж п’ятиріччя невпинно знижувалися і у звітний рік становили половину від того, що було в першому році. Водночас можна стверджувати, що темпи падіння виробництва в останні три роки дещо сповільнили [15, 27, 39, 57, 61]. Проте загальну динаміку обсягів виробництва можна оцінити як незадовільну.

Таблиця 4.2 Обсяги виробництва продукції за п’ять років
Показник П'ятирічний період
перший рік другий рік третій рік четвертий рік (попередній) п’ятий рік (ЗВІТНИЙ)
Виробництво цементу, тис. т          
Відсоток до попереднього року          
Відсоток до першого року          

 

Аналізуючи динаміку обсягів виробництва, треба обов'язково визначити, які фактор спричинили таку тенденцію, і відокремити ті, що діяли на народногосподарському рівні, тобто були зовнішніми. Справді, в наведеному прикладі цементне виробництво, тісно пов'язане будівництвом, зазнало спаду через брак інвестицій у зв'язку з кризою в економіці України [15 27,39,57,61].


Проте внутрішні фактори потребують не меншої уваги. Обсяг виробництва можна збільшити, використовуючи дорожчі матеріали і відповідно підвищуючи ціну виробів або, г навпаки, збільшуючи у складі рецептур дешеві компоненти і спрямовуючи зекономлені дефіцитні матеріали на додатковий випуск продукції.

Одним із важливих напрямів деталізації обсягу випуску продукції є вивчення його в асортиментно-структурному аспекті. Під асортиментом розуміють перелік вироблюваних плів продукції із зазначенням обсягів випуску. Вужчим поняттям є номенклатура випуску, їжа характеризує тільки обсяг, різноманітність продукції, що виробляється. І, нарешті,»структура - це співвідношення окремих виробів у загальному обсязі виробництва, виражене здебільшого у відсотках. Зміна асортименту порівняно з планом спричинює асортиментні, а {структури випуску - структурні зрушення. Загалом ці явища тісно пов'язані одне з одним, і то­му ми маємо єдині асортиментно-структурні зрушення у випуску продукції [27,40,57,68].

У табл. 4.3 наведено дані про виконання плану з виробництва асортименту.

Е1 - нова продукція замість застарілої Є.

 

Розрахунок показників виконання плану з асортименту здійснюють трьома способами. Перший має назву “спосіб найменшого числа”, суть якого полягає у виборі меншої із двох сум. Інакше кажучи, беруть фактичну суму, але за умови, якщо вона не перевищує планового видання. У табл. 4.3 ці залікові суми разом становлять 860 тис. Грн. Звідси коефіцієнт асортиментності:

Кас= (Фактичний випуск в межах плану)/Плановий випуск = 860/1000=0,86

За другим способом як загальний показник беруть найменший серед усіх виробів відсоток «конання плану, тобто 50 % (коефіцієнт - 0, 5).

Третій спосіб пропонує знаходити співвідношення кількості виробів з повним виконанням клану й кількості планових позицій. Цей показник пов'язаний із номенклатурою продукції, ждси і його назва - коефіцієнт номенклатурності

Кн =4/6 = 0,667

Отже, за всіма способами план з асортименту істотно не виконано. Значним недоліком є те, що підприємство продовжувало виробляти застарілу продукцію “Є”. Це очевидний недолі адже застаріла продукція не має попиту на ринку [ 15. 27, 39. 57,61 ].

І ще одне. Нині не можна пояснювати зрушення в асортименті та структурі ви пусі продукції якимись “об’єктивними” причинами, оскільки їх оперативно враховують на само» підприємстві, коригуючи планові завдання. Тому будь-які відхилення при виконанні плану І це некваліфікована, неефективна праця виконавців та адміністраторів низових ланок (дільнив1 цехів, філіалів).

Закінчуючи аналіз, варто оцінити виконану роботу щодо підготовки нових зразок продукції для виробництва і стану науково-дослідних і конструкторських розробок, які можуть стати запорукою майбутніх успіхів підприємства взагалі.


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 144 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Показники, що характеризують обсяг виробничої програми| Аналіз якості продукції

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)