Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Показники, що характеризують обсяг виробничої програми

Розділ 5. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ | Розділ 10 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА............... . ......... 95 | Основні категорії економічного аналізу | Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу | Аналіз якості продукції | Аналіз ритмічності роботи підприємства | Аналіз реалізації продукції | Аналіз продуктивності праці | Аналіз трудомісткості продукції | Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів |


Читайте также:
  1. агальний обсяг виконаних робіт по машинно-тракторному парку за рік – 35500 ум.ет.га. Витрати на утримання тракторного парку – 3550 тис.грн. Яка собівартість 1 ум.ет.га?
  2. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
  3. Аналіз виробничої функції у довгостроковому періоді.Ізокванта.Карта ізоквант
  4. Аналіз майна п- ства та система показників, що його характеризують.
  5. Аналіз обсягу, асортименту та структури продукції
  6. Виконання договору поруки. Обсяг відповідальності поручителя. Множинність суб’єктів на стороні поручителя. Права поручителя, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою
  7. г) необхідність комплексної програми розвитку персоналу.

Головне завдання промислового підприємства - найповніше забезпечення споживчого попиту високоякісною продукцією. Темпи зростання обсягу виробництва продукції, підви­щення її якості безпосередньо впливають на рівень витрат; прибутку та рентабельності підприємства [14,40,61,68].

Тому аналіз роботи промислових підприємств розпочинають з вивчення показників випуску продукції. Його основні завдання [39,50,57,61]:

- оцінка виконання плану і динаміки виробництва та реалізації продукції;

- визначення впливу факторів на зміну значення цих показників;

- виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску та реалізації продукції;

- розроблення заходів щодо освоєння виявлених резервів.

Обсяг виробництва промислової продукції може бути виражений у натуральних, умовно - натуральних, вартісних вимірах. Узагальнюванні показники обсягу виробництва продукції отримують за допомогою вартісної оцінки - у гуртових цінах. Основними показниками обсягу виробництва є товарна і валова продукція. Валова продукція - це вартість всієї виробленої продукції та виконаних робіт, враховуючи незавершене виробництво. Виражається в порівняних цінах 115, 27,40,48,61,68].

Товарна продукція відрізняється від валової тим, що до її складу не зараховують залишки завершеного виробництва та внутрішньогосподарський обіг. Вона визначається у гуртових цінах звітного року. За своїм складом на багатьох підприємствах валова продукція збігається з товарною, якщо немає внутрішньогосподарського обігу та незавершеного виробництва [25,43, («5,67].

Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва (штуки, метри, тонни тощо), їх використовують для аналізу обсягів виробництва за окремими видами однорідної продукції.

Умовно-натуральні показники, як і вартісні, застосовують для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції. Наприклад, на консервних заводах використовують такий показник, як тисячі умовних байок, на ремонтних підприємствах - кількість умовних ремонтів.


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Типологія економічного аналізу| Аналіз обсягу, асортименту та структури продукції

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)