Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз виробничої функції у довгостроковому періоді.Ізокванта.Карта ізоквант

Короткостокова фермерська проблема | Функція корисності | Бюджетна пряма. Р-ння бюджетної прямої | Оптимум споживача при бюджетному обмеженні. Рівновага споживача з ординалістських позицій | Ефект заміщення та ефект доходу | Ефект заміщення і ефект доходу за Гіксом. Товари Гіфина | Ефецти заміщення і доходу за Слуцьким | Виробнича функція та методи її вираження. Двофакторна виробнича функція | Виробнича функція з одним змінним фактором. Загальний, середній та граничний продукт | Загальний продукт та його динаміка у короткостроковому періоді.Закон спадної граничної продуктивності |


Читайте также:
  1. III етап товарознавчого аналізу.
  2. SWOT-аналіз обраного підприємства.
  3. а сучасними теоріями вирізняють такі функції управління.
  4. авдання №4. Функції.
  5. авіщо потрібний фінансовий аналіз інвестиційного проекту?
  6. Аналіз беззбитковості від реалізації ___молока___
  7. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства

Виробництво є основною сферою діяльності підприємства. Підприємство для виробництва товару використовує економічні ресурси, тобто виробничі фактори, які ще називають вхідними факторами виробництва. Фактори виробництва можна підрозділити на крупні категорії - такі, як капітал, праця, матеріали. В той же час ці категорії можна підрозділити на більш вузькі групи: наприклад, працю - на кваліфіковану і некваліфіковану, підприємницькі здібності менеджера; матеріали - на залізо, сталь, тканину, воду, електроенергію, паливо, пластмасу; капітал - на обладнання, інструменти, будівлі тощо.

В процесі поєднання різних виробничих факторів створюється продукт. Взаємозв'язок між вхідними факторами виробництва, виробничим процесом та кінцевим його результатом у вигляді певного обсягу продукції описує виробнича функція. Виробнича функція показує на максимальний випуск продукту, який може виробити підприємство при кожному окремому поєднанні факторів виробництва.

Термін "максимальний випуск продукції" є дуже важливим з точки зору виробничої функції. Виробничі функції не допускають використання малоефективних виробничих процесів, а передбачають саме економічну ефективність діяльності підприємства, тобто те, що воно застосовує кожне поєднання виробничих факторів з максимальною віддачею, результатом чого є створення максимально можливого обсягу продукції.

Виробнича функція стосується певної технології - практичних знань про різні способи поєднання виробничих факторів у процесі випуску продукції. Оскільки технології виробництва продукту вдосконалюються з плином часу, то підприємство може збільшити обсяги його випуску при незмінному наборі виробничих факторів.

Для простоти аналізу будемо вважати, що у виробництві товару, наприклад столів, використовуються лише два фактори, а саме праця (л) і капітал (к). Тоді виробничу функцію можна записати у вигляді формули:

К=/(Кп,Кк) 8.1)

де К- обсяги виробництва продукту, Кп -затрати (кількість) праці, Кк - затрати капіталу.

Виробнича функція дозволяє визначити максимальну кількість столів, які можуть бути виготовлені при існуючих технологіях на фабриках певних розмірів і певній кількості трудових ресурсів, які на них зайняті. Виробнича функція випуску столів проілюстрована в таблиці 8-1. Кожний результат в ній показує на максимальний обсяг виробництва столів, який може бути досягнений при певному поєднанні праці і капіталу. Наприклад, застосування 3 одиниць капіталу і 2

Виробничу функцію можна представити графічно за допомогою кривої, яка одержала назву ізокванти. Ізокванта - це крива, яка відображає всі можливі поєднання виробничих факторів, використання яких забезпечує однаковий обсяг виробництва продукції. Ізокванту ще називають кривою однакового обсягу продукту.

На графіку 8-1 на основі даних таблиці 8-1 побудовані три ізокванти Ів9 Ів, їв2 для випуску відповідно 160, 130 і 185 одиниць продукції (столів). Всі точки, які знаходяться на ізокванті Ів (зокрема, точки А, Я, С, D) відображають різні можливі технології виробництва 160 одиниць столів. Точки R і L та інші, які знаходяться на ізокванті Ів, демонструють технології випуску 130 одиниць продукції, а точки M, N, S та інші, які розташовані на ізокванті Ів - певні поєднання праці і капіталу, які забезпечують виробництво 185 одиниць столів.

Сукупність ізоквант, кожна з яких вказує на максимальний випуск продукції, який досягається при використанні певного поєднання

факторів виробництва, називається картою ізоквант. Кожна ізокванта відображає різні обсяги виробництва продукції. Чим правіше вона розташована, тим більші обсяги виробництва вона демонструє. Ізокванти, що розташовані на графіку лівіше, відповідають меншим обсягам

випуску. Карта ізоквант є альтернативним методом опису виробничоїфункції.

Ізокванта показус на можливість застосування альтернативних технологій виробництва певного обсягу продукції. Завданням виробника є вибір єдиної з можливих технології, яка дозволяє мінімізувати витрат виробництва продукції і максимізувати прибуток.

Ізокванта або крива рівного продукту, відображає всі можливі комбінації двох факторів, які можуть бути використані длявиробництва певного максимального обсягу продукту.

 

 

51.

 

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 184 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Процес збуту| Суть та види витрат виробництва. Економічні та бухгалтерські витрати

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)