Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ефецти заміщення і доходу за Слуцьким

Взаємодія попиту і пропозиції. Випадки встановлення крайової рівноваги. Надлишок виробника, надлишок споживача. | Суть цінової еластичності попиту та конкретні форми її вираження. Дугова і точкова еластичність попиту. | Визначники еластичності попиту за ціною. | Встановлення мінімальної ціни, причини, наслідки. Наслідки мінімальної ставки зарплати. | Втрати ефективності внаслідок запровадження непрямого податку | Короткостокова фермерська проблема | Функція корисності | Бюджетна пряма. Р-ння бюджетної прямої | Оптимум споживача при бюджетному обмеженні. Рівновага споживача з ординалістських позицій | Ефект заміщення та ефект доходу |


Читайте также:
  1. Визначення ефектів доходу та заміщення для різних благ.
  2. Вихідна інформація для факторного аналізу чистого доходу
  3. Ефект заміщення і ефект доходу за Гіксом. Товари Гіфина
  4. Ефект заміщення та ефект доходу
  5. Попит, закон попиту. Суть ефекту доходу і заміщення. Ринковий та індивідуальний попит. Аналіз зміни попиту та величини попиту. Винятки із закону попиту. Визначники попиту
  6. ПОРЯДОК надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї

Якщо ж ціна товару х не знижується, а підвищується, то ви­значення ефекту заміщення та ефекту доходу відбувається зворо­тним шляхом (рис. 3.6). Тут допоміжна бюджетна лінія АВ2 до­тична в точці Е3 до кривої байдужості и2, а не и1, як це було у попередньому прикладі (рис. 3.5).

На рис. 3.6 ефект заміщення зображений відрізком х3х1, а ефект доходу — відрізком х2х3.

 
 

Підхід Є. Слуцького до поділу загального ефекту зміни ціни на ефект заміщення та ефект доходу суттєво відрізняється від підходу Хікса. Слуцький запропонував проводити допоміжну бюджетну лінію ЛВ2 (рис. 3.7) не як дотичну до початкової кри­вої байдужості и2, а як лінію, що проходить через початкову точ­ку оптимуму споживача Еі і водночас паралельну бюджетній лі­нії АВ1. У результаті такої побудови допоміжної бюджетної лінії А1В2 вона виявиться дотичною до вищої кривої байдужості и3. Точка дотику Е3 характеризує певний допоміжний оптимум спо­живача, якому відповідає нове співвідношення цін, що склалося в результаті підвищення ціни товару х.

Оскільки всі три оптимуми (Е1, Е2 та Е3) розміщені на різних кривих байдужості (відповідно, на и2, и1 та £/3), то при цьому не може бути мови про ефект заміщення. Цей ефект, як відомо, ви­никає лише при зміщенні споживача в межах однієї кривої байдужості. Така обставина дає змогу зробити висновок про те, що на рис. 3.7 ми по суті маємо справу лише з двома ефектами доходу. Отже, підхід Слуцького не дає можливості вирішити по­ставлене завдання.

Ефекти заміщення та доходу діють одночасно. Тому реальна спрямованість змін споживання буде рівнодіючою цих ефектів. Згідно з даними табл. 3.1 щодо нормальних товарів, обидва ефек­ти діють в одному напрямку. У цьому разі прогнозувати зміни споживання залежно від змін ціни на товар дещо простіше. Щодо впливу зміни ціни на споживання неякісних товарів, то спрямо­ваність впливу ефектів доходу та заміщення протилежна. Залеж­но від того, який ефект спрацьовує сильніше, зміна ціни та спо­живання матиме однакову або протилежну спрямованість.

Якщо ефект зменшення має більший вплив, то із зростанням ціни споживання товару х зменшується, а при її зниженні — збі­льшується. Однак може складатися ситуація, коли переважає ефект доходу, тоді при зростанні ціни зростає і споживання, а при її зниженні споживання також зменшується. Така ситуація трапля­ється досить рідко.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ефект заміщення і ефект доходу за Гіксом. Товари Гіфина| Виробнича функція та методи її вираження. Двофакторна виробнича функція

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)