Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначники еластичності попиту за ціною.

Мікроекономіка,як складова частина аналітичної економії. Предмет та методологія. Функції. | Граничний аналіз. Мікроекономічне моделювання. Основні типи моделей. Рівноважні та оптимізаційні моделі. | Попит, закон попиту. Суть ефекту доходу і заміщення. Ринковий та індивідуальний попит. Аналіз зміни попиту та величини попиту. Винятки із закону попиту. Визначники попиту | Пропозиція, закон пропозиції. Ринкова та індивідуальна пропозиція товарів і послуг. Аналіз зміни пропозиції та величини пропозиції. Визначники пропозиції. | Дві концепції формування ринкової рівноважної ціни | Стійка рівновага та її види. Павутинна модель. | Суть і механізм встановлення ринкової рівноважної ціни. | Взаємодія попиту і пропозиції. Випадки встановлення крайової рівноваги. Надлишок виробника, надлишок споживача. | Втрати ефективності внаслідок запровадження непрямого податку | Короткостокова фермерська проблема |


Читайте также:
  1. Взаємодія попиту і пропозиції. Випадки встановлення крайової рівноваги. Надлишок виробника, надлишок споживача.
  2. Вплив зміни цін на сукупну виручку товаровиробників за умов різної еластичності попиту.
  3. Попит, закон попиту. Суть ефекту доходу і заміщення. Ринковий та індивідуальний попит. Аналіз зміни попиту та величини попиту. Винятки із закону попиту. Визначники попиту
  4. Пропозиція, закон пропозиції. Ринкова та індивідуальна пропозиція товарів і послуг. Аналіз зміни пропозиції та величини пропозиції. Визначники пропозиції.
  5. роаналізуйте формулу сукупного попиту Кейнса.
  6. Суть цінової еластичності попиту та конкретні форми її вираження. Дугова і точкова еластичність попиту.

К-ть та близькість товарів-замінників-чим більше добрих замінників певного товару пропонується споживачеві, тим еластичнішим буде попит на нього; предмети розкоші і предмети щоденного вжитку — якщо попит на предмети щоденного вжитку здебільшого нееластичний, то попит на предмети розкоші здебільшого еластичний; чинник часу — чим триваліший період для прийняття рішення, тим еластичніший буде попит на товар; частка продукту доходу споживача — чим більшу частку займає товар у бюджеті споживача, за інших постійних умов, тим вищою буде еластичність попиту на нього;

 

9) Вплив на ринкову рівновагу можливх змін у попиті та пропозиції

9. вплив на ринкову рівновагу можливих змін у попиті та пропозиції.

Стан ринкової рівноваги не обов'язково має одну форму. Множинність станів рівноваги визначається наявністю аномалій у формуванні ринкових попиту і пропозиції, які полягають у тому, що на певній ділянці крива попиту може відображати пряму залежність величини попиту від ціни, а крива пропозиції – обернену залежність величини пропозиції від ціни. Проте якщо рівновага єдина, то умовою її досягнення є максимум ринкових угод у фізичному вираженні за заданих попиту й пропозиції. У протилежному випадку один із досягнутих максимумів буде локальним.

 

У ринковій економіці, як правило, рідкісними є ситуації, за яких діють чинники лише попиту або лише пропозиції. Набагато частіше виникають ситуації, за яких ці чинники діють одночасно. Наприклад, коли одночасно діють чинники, що збільшують попит і зменшують пропозицію, рівноважне значення ціни зростає більше, ніж під впливом одного чинника. Аналогічно, рівноважне значення ціни зменшується більшою мірою, коли одночасно діють чинники, що зменшують попит і збільшують пропозицію (рис. 2.3, а).

 

Якщо вплив чинників попиту і пропозиції протилежний, зміна рівноважного обсягу продукції залежить від відносних параметрів зміни попиту і пропозиції. Так, за різноспрямованої дії чинників попиту і пропозиції зміна рівноважної кількості товару, як правило, менше виражена, ніж за умови впливу лише одного з названих чинників*4. Як поодинокий випадок, тут можлива ситуація, за якої зміна чинників попиту нейтралізується дією чинників пропозиції, або навпаки, що не змінює рівноважну ціну товару (послуги) (рис. 2, 3, б).

За однакової спрямованості одночасного впливу чинників попиту і пропозиції (у бік зменшення або збільшення), рівноважна кількість продукції змінюється на величину більшу, ніж під впливом кожної групи чинників, узятої окремо. Так, коли одночасно діють чинники, що збільшують і попит, і пропозицію, рівноважне значення кількості зростає більшою мірою, ніж під впливом одного з них (рис. 2.4, а).

 

Аналогічно рівноважне значення кількості зменшується більшою мірою, ніж під впливом одного з чинників, коли одночасно діють чинники, що зменшують і попит, і пропозицію.

Рис. 2.4. Односпрямована дія чинників попиту і пропозиції

 

За однакової спрямованості впливу чинників попиту і пропозиції зміна рівноважної ціни продукції залежить від відносних параметрів зміни попиту і пропозиції. Так, за односпрямованої дії чинників попиту і пропозиції зміна рівноважної кількості товару, як правило, менше виражена, ніж за умови впливу лише одного з названих чинників. Як поодинокий випадок тут можлива ситуація, за якої дія чинників попиту нейтралізується дією чинників пропозиції, або навпаки, що не змінює рівноважної ціни товару (послуги) (рис. 2.4, б).

 

11) Цінова еластичність попиту і загальний виторг

TR – загальний виторг – певна к-сть грошей, що отримує продавець, реалізуючи певну к-сть товару

TR = PQ TR водночас є видатками споживачів на купівлю цього товару.

Виведемо функціональну залежність зміни загального виторгу виробника при зміні ціни товару за заданого значення цінової еластичності. Нехай ціна змінюється з Р1 до Р2

До зміни ціни TR1= площі OP1AO1 Після TR2 = Площі OP2 AO1 Зміна TR= TR1-TR2

Площа прямокутників OP2KQ1 тому порівнюємо площі P1AKP2 та Q1KBQ2

Отже, існує обернена залежність між зміною загального виторгу виробника та зміною Р товару за відносноеластичного попиту. За відноснонееластичного попиту існує прямий зв»язок. За одиничноеластичного попиту існує прямий зв»язок.

13) Перехресна еластичнічть попиту

Перехресна елас відображає ступінь реакції покупців даного товару на зміну ціни іншого товару.

Cross El = - Відображає на скільки % зміниться попит на товар А у відповідь на одновідсоткову зміну ціни товару В Cross El = :

Значення Cross El Вид товару Рв Рв
Cross El >0 Взаємозамінюваний Qa Qa
Cross El<0 Взаємодоповнюваний Qa Qa
Cross El=0 Залежні одне від одного Qa незмінне Qa незмінне

Значення перехресної еластичності вказує на характер залежності між товарами

 

 

14) Подоходна еластичність попиту

Income El відображає на скільки % зміниться попит на товар А у відповідь на одновідсоткову зміну доходу

Income El = :

Вид товару Значення Income El
Нижчої споживчої цінності Income El <0
Вищої споживчої цінності Income El>0
Товари першої необхідності 0<Income El < 1
Другої необхідності Income El = 1
Предмети розкоші Income El>1

Income El = При аналізі показників еластичності попиту за доходом необхідно враховувати деякі характеристики товарів, споживання яких відчутне, або не відчутне до зміни доходів.

Нормальні товари - це товари, попит на які із збільшенням доходу збільшується (масло).

Товари нижчої якості - це товари, попит на які із збільшенням доходу зменшується (маргарин). Значення ЕІможе бути позитивним, негативним чи рівним нулю залежно від ступеня необхідності благ

 

15) Суть цінової еластичності пропозиції. Дугова і точкова еластичність пропозиції

Цінова еластичність пропозиції відображає ступінь реакції продавців на зміну ціни товару

Es = - відображає відсоткову зміну пропозиції товару у відповідь на одновідсоткову зміну ціни цього товару. Es є зі знаком «+», що відображає пряму залежність між зміною ціни і зміною величини пропозиції.

Es = : = *

Види: Відносноеластична, відносно нееластична,одиничноеластична, абсолютно нееластична, безмежно еластична.

Дугова Es відображає відсоткову зміну величини пропозиції товару при певній зміні ціни товару на відповідній ділянці кривої s – на дузі

Es = = :

Точкова Es відображає відсоток зміни величини пропозиції товару при безкінечно малій зміні ціни товару – в конкретній точці кривої S

Припустимо, що крива S задана лінійною функцією

Esт = Конкретне значення точкової Es залежить від того, де відносно початку координат розміщена т.Т

1) Т розміщена вище початку координат, то Es > 1, бо OP>PT

2) Т розміщена на початку координат, то Es = 1, бо ОР=РТ

3) Т розміщена нижче початку координат, то Es<1, бо OP<PT

Якщо S задана нелінійною функцією, то треба провести до неї дотичнуі йти за відомим нам алгоритмом.

 

16) Визначники цінової еластичності пропозиції

Час – коли ціна товару зростає, виробники хочуть розширити його виробництво, але на це потрібен час. Виділяють: а) миттєвий ефект – у ньому пропозиція є абсолютно нееластичною, бо виробники не можуть зразу збільшити виробництво товару. Певний час потрібен навіть для того, щоб завести продукцію зі складів.. б) Короткостроковий період – в ньому пропозиція є більш еластичною, бо виробники збільшуюють виробництво за рахунок існуючих виробничих потужностей. В) Довгостроковий період – пропозиція є високоеластичною, оскільки виробники можуть збільшувати виробництво товару, побудувати нові заводи, тобто розширити свої виробничі потужності

Вартість розширення виробництва – чим вона більш, тим не еластичніша S

Умови і вартість зберігання товару – чим вони гірші, тим не еластичнішою єS

Ступінь взаємозамінювасті ресурсів у виробництві – чим легше перемістити ресурси з виробництва одного тавару на інший, тим еластичнішою буде пропозиція.

 

17) Законодавче встановлення максимальної ціни, причини, наслідки

Максимальна ціна передбачає заборону продажу товару зіа цінами, вищими від встановленого рівня. Встановлюється для контролю за високими цінами. Встановлюється з метою забезпечення населення за доступними цінами хоча б мінімумом товарів. Цей захід як правило супроводжується нормуванням кількості кількості купленого товару шляхом введення карток, купонів. Нормування широко використовувалось у СРСР У розвинутих країнах макс ціна може встановлюватись за оренду житла, проїзд у громадському транспорті тощо.

Перші 2 випадки є неефективними, лише коли макс ціна встановлюється на рівні нижче ринкової така політика уряду буде мати ефект – дефіцит товару у розмірі QsQd

Окрім того до грошових витрат покуців додаються не грошові(час, стояння в чергах), які є омертвілими витратами, оскільки не служать розширенню виробництва товару, а осідають у руках тих, хто має доступ до його розподілу – в результаті виникає чорний ринок.

 

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 183 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Суть цінової еластичності попиту та конкретні форми її вираження. Дугова і точкова еластичність попиту.| Встановлення мінімальної ціни, причини, наслідки. Наслідки мінімальної ставки зарплати.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.022 сек.)