Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стійка рівновага та її види. Павутинна модель.

Мікроекономіка,як складова частина аналітичної економії. Предмет та методологія. Функції. | Граничний аналіз. Мікроекономічне моделювання. Основні типи моделей. Рівноважні та оптимізаційні моделі. | Попит, закон попиту. Суть ефекту доходу і заміщення. Ринковий та індивідуальний попит. Аналіз зміни попиту та величини попиту. Винятки із закону попиту. Визначники попиту | Пропозиція, закон пропозиції. Ринкова та індивідуальна пропозиція товарів і послуг. Аналіз зміни пропозиції та величини пропозиції. Визначники пропозиції. | Взаємодія попиту і пропозиції. Випадки встановлення крайової рівноваги. Надлишок виробника, надлишок споживача. | Суть цінової еластичності попиту та конкретні форми її вираження. Дугова і точкова еластичність попиту. | Визначники еластичності попиту за ціною. | Встановлення мінімальної ціни, причини, наслідки. Наслідки мінімальної ставки зарплати. | Втрати ефективності внаслідок запровадження непрямого податку | Короткостокова фермерська проблема |


Читайте также:
  1. Витрати виробництва та їх види.
  2. иди замаху на злочин. Непридатний замах та його види.
  3. налітична модель.
  4. нтегральная модель.
  5. омпетентністьпрацівника: сутність і види.
  6. онфіскація майна: поняття, зміст та її види.
  7. Оптимум споживача при бюджетному обмеженні. Рівновага споживача з ординалістських позицій

Ринк рівновага може бути стійкою,нестійкою, локально, глобальною

Стійка рівновага досягається тоді, коли відхилення цін попиту і цін пропозиції достроково повишаються, забезпечуючи встановлення рівноваж ціни. Поділяється на абсолютну-має місце у випадку встановлення єдиної РЦ і відносну – при невеликих відхиленнях від неї

.

Якщо рівновага досягається лише у визначених діапазонах коливання цін,то говорять про локальну стійкість. Якщо рівновага досяг за б-якого коливання цін, то говорять про глобальну стійкість.

Форм РЦ може відбуватись у результаті циклічних коливань: якщо вони мають затухаючий характер, то рівновага досяг з плином часу; якщо рівномірний або вибуховий характер,то рівновага не досягається.

Характерною динамічною моделлю, яка показує затухаючі коливанняя, в результаті яких форм рівновага є павутино подібна модель. Вона показує процес формування рівноваги у галузях з фіксованим циклом в-ва, коли виробники, прийнявши рішення про обсяги в-ва на основі цін попередньго року вже можуть його змінити.. Припущення моделі:абстрагується від сезонних коливань врожайності;відсутність запасів та ресурсів. Досягнення рівноваги в павутино подібній моделі залежить від співвідношення кутів нахилу кривої попиту та пропозиції. (1)Якщо кут нахилу кривої пропоз більш,ніж кут нахилу крив поп, то коливання мають затух характер і рівновага встан з часом. Процес фор рівноваги проходить декілька циклів. (2)Якщо кут нахилу кривої поп більш,ніж кут нахилу кривої пропоз, то коливання носять вибуховий характер і рівновага не досяг. (3)Якщо кути нахилу кривих поп і проп рінві, то будуть рівномір колив, рівновага не досяг.

1 2 3


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 79 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дві концепції формування ринкової рівноважної ціни| Суть і механізм встановлення ринкової рівноважної ціни.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)