Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Граничний аналіз. Мікроекономічне моделювання. Основні типи моделей. Рівноважні та оптимізаційні моделі.

Пропозиція, закон пропозиції. Ринкова та індивідуальна пропозиція товарів і послуг. Аналіз зміни пропозиції та величини пропозиції. Визначники пропозиції. | Дві концепції формування ринкової рівноважної ціни | Стійка рівновага та її види. Павутинна модель. | Суть і механізм встановлення ринкової рівноважної ціни. | Взаємодія попиту і пропозиції. Випадки встановлення крайової рівноваги. Надлишок виробника, надлишок споживача. | Суть цінової еластичності попиту та конкретні форми її вираження. Дугова і точкова еластичність попиту. | Визначники еластичності попиту за ціною. | Встановлення мінімальної ціни, причини, наслідки. Наслідки мінімальної ставки зарплати. | Втрати ефективності внаслідок запровадження непрямого податку | Короткостокова фермерська проблема |


Читайте также:
  1. III. Основні суперечності розподілу і перерозподілу земель.
  2. Аграрна політика України: поняття, сутність, ознаки та основні напрямки.
  3. Виробнича функція з одним змінним фактором. Загальний, середній та граничний продукт
  4. екларацiя про державний суверенітет України та Акт проголошення незалежності України, їх основні положення та сучасні оцінки.
  5. ема 3. ОСНОВНІ ПРОЦЕДУРИ ТА ОПЕРАЦІЇ У ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА…………………………………………………………………...……114
  6. ема 5. ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НЕГАТИВНИХ ЗМІН У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ.

До специфічних методів мікроек дослідж віднос: гран аналіз(аналіз прирістних величин, в якому всі фактори, за винятком досліджуваного,приймаються як незмінні,а вивч наслідки нескінченно малого приросту змінного фактора) і ек -не моделювання(спрощений опис досліджуваної мікросист,який хар-є ластивості,суттєві сторони певної структури) Осн завд моделі- визнач точки рівноваги мікросистеми – у стані рівноваги суб»єкт цілком реаліз всі свої можливості,як правило, досягає оптимального стану і не має жодних причин або стимулів змінювати своє положення за незмінності інших умов. Розрізняють вербальні, графічні і математичні моделі.Залежно від суб»єкта вивч мікроек моделі поділ на оптимізаційні(викор під час аналіз поведінки окремих ек одиниць. У них оперують поняттями граничних величин, які відображу зміну залежної змінної унаслідок зміни незалежної. Такий підхід інакше назив граничним(маржинальним) аналізом) і рівноважні моделі(моделі ринк рівноваги)- застос для дослідж вз-дії між ек-ми одиницями.). У мікроек моделях викор ендогенні змінні(-змінні,які модель намаг пояснии)і екзогенні(змінні –які модель бере як дані).Мета моделі –з»яс те, як екзоген змін вплив на ендог.Найважливіші серед ек моделей є модель рівноваги(припущ,що ек охоплює вз-пов»яз ринки,які аналіз так, ніби вони природно переб у стані рівноваги. Це означає що на всіх ринках попит відповідає пропозиції, а коливання цін забезпечує цю відповідність)і модель поруш рівноваги(ек охоплює вз-пов»яз ринки,рівновага яких не є природною рисою. Тут ціни не здатні забезпеч рівновагу між попитом і пропозицією. Прикладом є кейнсіанська теорія про те, що існує дефіцит ефективного попиту на ринку товарів,який спричиняє нерівновагу через безробіття, порушуючи рівновагу на ринку праці).Викор також метод статики(порівнювання станів рівноваги-пірехід від одного рівноваж стану до іншого залиш поза аналізом)і навпаки метод динаміки.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 295 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Мікроекономіка,як складова частина аналітичної економії. Предмет та методологія. Функції.| Попит, закон попиту. Суть ефекту доходу і заміщення. Ринковий та індивідуальний попит. Аналіз зміни попиту та величини попиту. Винятки із закону попиту. Визначники попиту

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)