Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Список рекомендованої літератури. 2. Грабовецький б

Вихідні дані для складання активу скороченого аналітичного балансу | Вихідні дані для складання пасиву скороченого аналітичного балансу | Завдання 5. Аналіз наявності, руху та стану основних засобів | Порядок виконання | Динаміка показників оборотності активів підприємства | Склад і структура виручки підприємства | Завдання 12. Факторний аналіз виручки від реалізації | За рахунок збільшення валового збору | Завдання 16. Аналіз динаміки та структури витрат підприємства | Аналіз беззбитковості від реалізації ___молока___ |


Читайте также:
  1. Http://list.mail.ru/13149/1/0_1_0_2.html - список зарубежных почтовых сервисов.
  2. аздел 1. Структура бизнес-единиц ОАО Транс №21 и задолженность по долгам в бюджеты. Список кредиторов и дебиторов. Бухгалтерский баланс ОАО Транс №21 и отчет о прибылях и убытках.
  3. Алфавитный список терминов
  4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  7. Библиографический список

1. Андрєєва Г. І. Економічний аналіз: [навч.-метод. посіб. ] / Г. І. Андрєєва. - К.: Знання, 2008. - 263 с.

2. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: [навч. посіб.] / Б. Є. Грабовець­кий. — К.: Центр учбової літератури, 2009. - 256 с.

3. Гринів Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності: [ навч. посіб. ] / Б. В. Гринів. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.

4. Економічний аналіз: [підручник] / Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г.; 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. — 487 с.

5. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності / О. Кононенко. – Харків: Фактор, 2008. – 208 с.

6. Костенко Т. Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: [навч. посібник] / Т. Д. Костенко, Є. Ю. Підгорна; вид. 3-те перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2009. – 400 с.

7. Кузьмін О. Є. Економічна діагностика: [навч. посібник] / Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. — К., Знання, 2012. — 318 с.

8. Мних Є. В. Економічний аналіз: [підручник] / Є. В. Мних. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 630 с.

9. Організація і методика економічного аналізу: [навч. посіб.] / Косова Т. Д., Сухарев П. М., Ващенко Л. О. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.

10. Останкова Л. А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками: навч. посіб. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. - К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.

11. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: [підручник] / П. Я. Попович; 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 630 с.

12. Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу: [навч. посібник] / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. – К.: ЦУЛ, 2008 – 430 с.

13. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: [навч. посіб.] / Г. В. Савицька; 3-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 662 с.

14. Теорія економічного аналізу / [наук. ред. Є. К. Бабець]. – К.: Професіонал, 2007. – 384 с.

15. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / Ю. М. Тютюнник – К.: Знання, 2012. – 815 с.

16. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз: [підручник] / Ю. С. Цал-Цалко. – К.: ЦУЛ, 2008. – 566 с.

17. Шпанковська Н. Г. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій: [навч. посіб] / Н. Г. Шпанковська, Г. О. Ко­роль, К. Ф. Ковальчук [та ін. ]; за ред. К. Ф. Ковальчука – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 328 с.

 

__

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

 


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 96 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Фінансових результатів діяльності підприємства| Розділ 5. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)