Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практичне заняття. Всього годин 8, у Т. ЧЧитайте также:
  1. Вказівки до виконання заняття
  2. Вказівки до виконання заняття
  3. Вказівки до виконання заняття
  4. Вказівки до виконання заняття
  5. Дидактичні матеріали до практичного заняття по темі 3:Географія розповсюдження та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу курортних ресурсів держави.
  6. Дидактичні матеріали до Семінарського заняття по темі 4:Видатні пам’ятники історії, археології, містобудування і архітектури.
  7. Е заняття

Всього годин 8, у т.ч. лекції 2, практичні заняття 2, самостійна робота 4

Заняття № 2 (2 години). Навчальні питання:

1. Цивільне право та цивільне законодавство. Загальні засади цивільного законодавства.

2. Акти цивільного законодавства, їх система.

3. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.

4. Акти цивільного законодавства і договір. Звичай.

5. Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права.

6. Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій та норм моралі.

Додаткові питання:

1. Конституція України та її значення для цивільного законодавства.

2. Цивільний кодекс України як основа цивільного законодавства.

3. Закони України. Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України.

4. Акти законодавства інших органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим.

Теми для рефератів:

1. Особливості застосування аналогія закону і аналогія права у цивільному праві.

2. Правове значення постанов Пленуму Верховного суду України.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та системи цивільного законодавства. Знати особливості застосування аналогія закону і аналогія права у цивільному праві. Вміти правильно застосовувати загальне та спеціальне законодавство.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 46 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.032 сек.)