Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практичне заняття. Заняття № 12-13 (4 години)Читайте также:
  1. Вказівки до виконання заняття
  2. Вказівки до виконання заняття
  3. Вказівки до виконання заняття
  4. Вказівки до виконання заняття
  5. Дидактичні матеріали до практичного заняття по темі 3:Географія розповсюдження та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу курортних ресурсів держави.
  6. Дидактичні матеріали до Семінарського заняття по темі 4:Видатні пам’ятники історії, археології, містобудування і архітектури.
  7. Е заняття

Заняття № 12-13 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття і види об’єктів цивільних прав. Вчення про об’єкти цивільних прав.

2. Речі як об’єкти цивільних прав. Тварини.

3. Класифікація речей та її правове значення.

4. Оборотоздатність речей в цивільному праві.

5. Поняття майна.

6. Гроші (грошові кошти). Валютні цінності.

7. Цінні папери.

8. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види.

Додаткові питання:

1. Поняття та особливості грошей, валютних цінностей як об’єктів цивільних прав.

2. Нерухомі та рухомі речі.

3. Продукція, плоди та доходи.

4. Роль ОВС у регламентації порядку виготовлення, відчуження та схову речей обмежених у цивільному обороті.

5. Окремі види цінних паперів: облігація, вексель, акція, ощадний сертифікат тощо. Передача прав на цінні папери.

6. Поняття та види особистих немайнових благ відповідно до Конституції України та Цивільного кодексу України.

7. Результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, особисті немайнові блага.

8. Що таке правовий режим речей?

9. Що відноситься до складу підприємства як єдиного майнового комплексу?

10. Які існують види векселів?

11. Що таке коносамент?

 

Теми для рефератів:

1. Поняття та особливості робіт та послуг як об’єктів цивільних прав.

2. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види.

4. Грошова одиниця України.

5. Похідні цінні папери (деривативи).

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та види об’єктів цивільних прав. Знати класифікацію речей та її правове значення. Знати оборотоздатність речей у цивільному праві.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)