Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Традиційні та альтернативні форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.Читайте также:
  1. III. Организация информирования абитуриентов
  2. III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ
  3. V2: Деформируемое состояние в точке. Связь между деформациями и напряжениями
  4. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. Авиационная педагогика – это наука о воспитании авиационных специалистов и формировании их профессиональной надежности в экстремальных условиях деятельности в заданное время.
  7. Агрессия и конформизм

Поняття, види, зміст та значення форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Поняття та значення усиновлення, умови і порядок усиновлення.

Правові наслідки усиновлення. Забезпечення таємниці усиновлення. Визнання усиновлення недійсним. Скасування усиновлення.

Встановлення опіки та піклування. Припинення опіки (піклування). Права суб'єктів опіки та піклування.

Поняття, суб'єкти та зміст договору про патронат.

Поняття дитячого будинку сімейного типу. Суб’єкти дитячого будинку сімейного типу; права та обов'язки вихованців, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу та органу опіки та піклування.

Поняття прийомна сім’я. Суб'єкти прийомної сім'ї. Права та обов'язки вихованців, прийомних батьків прийомної сім'ї та органу опіки та піклування.

Рекомендована література

1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 21-22 (30.05.2003). - Ст. 144.

3. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22 (31.05.2002). - Ст. 135.

4. Житловий кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1983. - додаток до № 28. - Ст. 573.

5. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- № 3-4 (25.01.2002). - Ст. 27.

6. Кодекс торгівельного мореплавства // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №52 (26.12.95). - Ст. 349.

7. Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 25 (22.06.93). - Ст. 274.

8. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38 (17.09.91). - Ст. 508.

9. Закон України «Про приватизаційні папери» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 24 (16.06.92). - Ст. 352.

10. Закон України «Про банки та банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 5-6 (09.02.2001), ст. 30.

11. Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 30 (23.07.91), ст. 379.

12. Закон України «Про заставу» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 47 (24.11.92), ст. 642.

13. Закон України "Про приватизацію державного майна" // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 24 (16.06.92), ст. 348.

14. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 36 (08.09.92), ст. 524.

15. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 49 (03.12.91), ст. 682.

16. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 20 (19.05.92), ст. 272.

17. Закон України «Про споживчу кооперацію» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 30 (28.07.92), ст. 414.

18. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 47 (19.11.91), ст. 646.

19. Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 14 (05.04.94), ст. 78.

20. Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 11 (12.03.2004), ст. 140.

21. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» // Відомості Верховної Ради України, 1995, № 1 (03.01.95), ст. 1.

22. Правила побутового обслуговування населення. Затв. постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил побутового обслуговування населення» від 16.05.94 р. // Урядовий кур'єр, 1994, 06, 04.06.94 № 86.

23. Про судову практику у справах про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним. Постанова пленуму Верховного Суду Української РСР від 28 березня 1972 р. із змінами від 29 листопада 1974 р. // Зб. постанов Пленуму Верховного Суду Української РСР (19621984 р.р.). - К., 1985. - Ст.114.

24. Про судову практику по справах про визнання угод недійсними. Постанова №3 Пленуму Верховного Суду України від 28 квітня 1978 р. №8. С.8386 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. - К., 1977.

25. Порядок заняття торговельною діяльністюі правила торговельного обслуговування населення, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 р. №108 // Урядовий кур'єр, 1995, 02, 21.02.95 № 28.

26. Правила биржевой торговли. Сборник нормативных актов о предпринимательской деятельности на Украине // Биржевое законодательство с комментарием и образцами документов. - X., 1993.

27. Положення «Про порядок здійснення консорціумного кредитування», затверджене Постановою Правління НБУ від 21 лютого 1996 р. №37 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 2001.

28. Статут автомобільного транспорту УРСР. Затв. постановою Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1969 р. // ЗП УРСР. - 1969. - №27. - Ст.88.

29. Андреев В.К. Представительство в гражданском праве. - Калинин, 1976.

30. Богданов Е.В. Договор в сфере предпринимательства. - Х.: Консум, 1997.

31. Верькина Т.И. Страхование домашнего имущества. - М., 1989.

32. Граве К.А., Лунц Л.А. Страхование. - М., 1960.

33. Гражданское право Украины. Часть 1 / Под ред. А.А.Пушкина, В.М.Самойленко. Х.: «Основа», 1996.

34. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.

35. Загальна теорія цивільного права / За ред. О.А.Підопригори. - К., 1991.

36. Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права. - Х., 1996.

37. Зобов’язальне право / Під ред. О.В.Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

38. Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. - М., 1980. - Гл.ІІІ.

39. Кройтор В.А. Защита прав граждан и организаций. - Х., 1995.

40. Кройтор В.А. Защита прав потребителя. Харьков: АО «Бизнес Информ», 1996. - С.278284.

41. Луць В.В. Строки в цивільних правовідносинах: Конспекти лекцій з спецкурсу. - Львів, 1992.

42. Самойленко В., Кройтор В. Юридический справочник владельца автомобиля. Харьков: АО «Бизнес Информ», 1996. - С.3-36.

43. Советское семейное право / Под ред. Маслова В.Ф., Пушкина А.А. - К., 1982.

44. Цивільне право / За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. – К., 1995.

45. Цивільне право. Загальна частина / За ред. О.А.Підопригори, Д.В.Бобрової. - К.: Вентурі, 1995. С.146-151.

46. Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид./ За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 560 с.

47. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 520 с.

48. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.2. Особлива частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 408 с.

49. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – 736 с.

50. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

51. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

 

 


 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 248 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)