Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перелік тем індивідуальних навчально-дослідних робітЧитайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. VIII. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІІІ. ПЕРЕЛІК питань для підготовки до ЗАЛІКУ
  5. VІІІ. ПЕРЕЛІК питань для підготовки до ІСПИТУ
  6. Аудит обліку витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг
  7. Варіанти індивідуальних завдань

1. Опишіть суть, структуру та функціональну роль своєї професійної діяльності. Які конфліктні поля суперечностей ви бачите в ній та які профілактичні заходи готові застосувати з метою профілактики конфліктів?

2. Як потрібно проводити ділові наради? Зазначте основні негативні дії в процесі їх підготовки та проведення у колективі.

3. Опишіть суть професійного успіху. Які шляхи його досягнення?

4. Продумайте основні стратегії вашого професійного успіху, розпишіть поетапно у свій робочий зошит на майбутнє і прагніть до нього.

5. Опишіть своє бачення того, як впливають сімейні взаємини на характери членів сім’ї та на подальші стосунки особистості між людьми в колективі.

6. Як можна працювати з партнерами без конфліктів?

7. Що ви могли б запропонувати такого, що сприятиме безконфліктному спілкуванню?

8. Як створити довірливу атмосферу під час переговорів? Які питання доцільно ставити співрозмовникові?

9. Розкрийте суть конфлікту як соціально-політичного феномену.

10. Проаналізуйте західні та вітчизняні теорії конфлікту.

11. Розкрийте суть поняття “типологія конфліктів”.

12. Охарактеризуйте “політичний “конфлікт” як феномен.

13. Розкрийте суть проблеми “Конфліктні поля суперечностей економічної системи України”.

14. Зробіть аналіз проблеми: “Чи є причини для виникнення конфліктних ситуацій нині в Україні?” Перелічіть найвагоміші причини і проаналізуйте одну з конфліктних ситуацій економічного спрямування.

15. Конфлікти, їх місце в житті людини.

16. Особистісні передумови та чинники виникнення міжособистісних конфліктів.

17. Конфлікт як вид критичних ситуацій.

18. Стилі поведінки в конфліктній ситуації.

19. Охарактеризуйте проблемні ситуації в системі міжконфесійних відносин в Україні.

20. Переговори як форма розв’язання конфлікту (розкрийте суть).

21. Охарактеризуйте суть і причини міжконфесійних конфліктів в Україні. Запропонуйте свої способи їх розв’язання.

22. Охарактеризуйте суть і причини можливих міжнаціональних конфліктів на теренах сучасної України.

23. Дайте аналіз внутрішньоособистісних конфліктів менеджера, розкрийте причини їх проявів у процесі життєтворчості.

24. Причини виникнення конфліктів у сім’ї (ваше бачення).

25. Корупція в суспільстві як фактор конфліктності владних структур і народу. Дайте власний аналіз причин, слабких місць, шляхів профілактики та подолання корупції в Україні.

26. Перелічіть і дайте стислу характеристику основних правил, що допомагають запобігти поширенню корупції серед державних службовців.

27. Перерахуйте і дайте загальний або власне фаховий аналіз негативних станів, викликаних корупцією.

28. Перерахуйте і проаналізуйте пропозиції щодо стримування корупції та запобігання виникненню конфлікту інтересів.

29. Назвіть причини конфліктів у системі відносин “державний службовець, управлінець і проблемна ситуація”.

30. Проаналізуйте партнерські стосунки у системі відносин “бізнесмен і громадянин”.

31. Зробіть аналіз і типологію конфліктогенів як чинників конфліктів.

32. Перерахуйте і проаналізуйте причини міжособистісних конфліктів.

33. Що слід розуміти під стресом? Перша допомога в гострій стресовій ситуації.

34. Що слід розуміти під поняттям “методи управління конфліктом”?

35. Назвіть основні “дисфункціональні наслідки конфліктів”.

36. Опишіть зразки важливих проблем “ділової бесіди” менеджера з відвідувачем.

37. Прийоми спілкування, що сприяють зближенню й досягненню порозуміння (стисла характеристика).

38. Управлінська еліта, її характеристика, позитивні й негативні дії еліти в процесі життєтворчості.

39. Опишіть роль особистості керівника в профілактиці конфліктів. Перелічіть основні напрямки профілактики.

40. Перелічіть і зробіть аналіз типології конфліктних особистостей.

41. Назвіть основні правила спілкування з конфліктною особистістю.

42. Розкрийте й опишіть технологію розв’язання конфліктів. За власним вибором опишіть один із типів конфлікту (політичні, соціальні, міжнаціональні...).

43. Перерахуйте пропозиції щодо регламентації поведінки конфліктуючих сторін і посередника.

44. Проаналізуйте й опишіть роль медіатора у розв’язанні конфліктів.

45. Проаналізуйте й опишіть причини та суть геополітичних конфліктів.

46. Проаналізуйте проблему: “Бюрократія — фактор конфліктності й порядку в суспільстві”.

47. Що слід розуміти під проблемою — “Зміни ціннісних орієнтацій молоді в перехідний період в Україні”?

48. Розкрийте суть конфліктологічної проблеми: “Корупція в сучасному українському суспільстві: причини, попередження та шляхи подолання”.

49. Розкрийте проблему: “Етнополітичні конфлікти в посттоталітарному просторі”.

50. Спілкування, його типи. Культура ділового спілкування.

51. Прийоми активного слухання співрозмовника у процесі спілкування.

52. Бездуховність і конфлікт — взаємозв’язок і шляхи позитивного виходу особистості з цього стану (ваш аналіз і пропозиції з метою подолання цього негативного стану).

53. Імідж управлінця, керівника — чинник попередження конфлікту. Технологія створення іміджу управлінця, особистого іміджу.

54. “Управлінський ризик та його значення” — що слід розуміти під цим поняттям?

55. “Мафія” як чинник негативного стану суспільних та управлінських ніш.

56. Сучасні проблеми конфліктології.

57. Військові конфлікти – особлива галузь конфліктології.

58. Ральф Дарендорф – засновник сучасної конфліктології.

59. Етичні та релігійні конфлікти – сучасний досвід подолання.

60. Соціальні збочення як причини и умови виникнення соціальних кон­фліктів.

61. Соціометрічне дослідження контактної соціальної групи.

62. Суїцид – походження и сучасний досвід попередження.

63. Моделювання процесу конфлікту.

64. Методи управління конфліктною ситуацією.

65. Управління соціально – психологічним кліматом колективу.

66. Дослідження згуртованості трудового колективу.

67. Методика аналізу соціальних конфліктів.

68. Переговори – метод подолання й вирішення соціальних кон­фліктів.

69. Особливості спілкування з «важкими» людьми.

70. Посередництво – метод подолання й вирішення соціальних конфліктів.

71. Стрес – шляхи попередження в трудовому колективі.

72. Страйк як особлива форма соціального конфлікту.

73. Конфлікти в системі споживчої кооперації України.

74. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), передбачений законодавством України.

75. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів, передбачений законодавством України.

76. Організаційний розвиток підприємства та його значення для успішного проведення організаційних змін.

80. Участь персоналу в організаційних змінах.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)