Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ 7. Порядок і критерії оцінювання знань студентівЧитайте также:
  1. I. ЗАДАЧИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПОРЯДОК ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
  2. I.ЗАДАЧИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И ПОРЯДОК ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
  3. II. Порядок контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска
  4. II. Порядок организации и проведения конкурса
  5. II. Порядок организации рассмотрения обращений
  6. II. Порядок отбора соискателей Премии в конкурсах.
  7. II. Порядок разработки и определения технологических сроков

У процесі навчання студенти здобувають необхідні знання під час лекційних занять, виконуючи практичні завдання щодо використання основних методів прийняття управлінських рішень. Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять.

Оцінювання знань, умінь та навичок студентів враховує види занять, які, згідно з програмою навчальної дисципліни «Менеджмент конфліктних ситуацій на підприємстві», передбачають лекційні та практичні заняття, а також самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань.

Перевірка та оцінювання знань студента проводяться кількома методами:

1. Оцінювання знань студента під час лекційних і практичних занять.

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.

3. Виконання завдань для самостійної роботи.

4. Проведення проміжних тестів.

5. Проведення поточного модульного контролю.

Оцінювання знань студента під час лекційних і практичних занять та виконання індивідуальних завдань проводиться за такими критеріями:

а) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;

б) ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;

в) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються;

г) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні індивідуальних завдань і завдань, винесених на розгляд в аудиторії;

д) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації і робити висновки.

Реферат оцінюється за такими критеріями:

- самостійність виконання;

- логічність та деталізація плану;

- повнота й глибина розкриття теми;

- наявність ілюстрацій (таблиці, рисунки, схеми тощо);

- кількість використаних джерел (не менше 10);

- використання цифрової інформації та відображення практичного досвіду;

- наявність конкретних пропозицій і прогнозів з обов'язковим посиланням на використані літературні джерела;

- якість оформлення.

Підготовка якісного реферату може бути додатковою умовою отримання студентом позитивної підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Підсумкова оцінка з дисципліни згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів університету в систему оцінювання за шкалою ЕСТS конвертується в підсумкову оцінку за шкалою ЕСТS.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 44 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)