Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Система нарахування додаткових балів за видами робітЧитайте также:
  1. Hydrotherm. Система нагрева термокомпрессов
  2. I система: аденилатциклаза – цАМФ
  3. I. Файловая система
  4. I. ФИЗИОГНОМИКА И СИСТЕМАТИКА
  5. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  6. II.6. ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
  7. IV система: Кальций - кальмодулин
Форма роботи Вид роботи Бали
1. Навчальна 1. Участь в предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 2. Участь в конкурсах на кращого знавця дисципліни: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності          
2. Науково-дослідна 1. Участь в наукових гуртках 2. Участь в наукових студентських клубах 3. Участь в наукових магістерських семінарах 4. Участь в конкурсах студентських робіт: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 5. Участь в наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних  
Разом    

Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Менеджмент конфліктних ситуацій на підприємстві».

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ПУЕТ Оцінка за національною шкалою
А 90 – 100 5 (відмінно) – відмінне виконання лише з незначною кількістю несуттєвих помилок
В 82-89 4 (дуже добре) - вище середнього рівня, але з кількома помилками
C 74-81 4 (добре) - в цілому правильна робота з певною кількістю помітних помилок
D 64-73 3 (задовільно-непогано) – непогано, але зі значною кількістю грубих помилок
E 60-63 3 (задовільно достатньо) – виконання задовольняє мінімальні критерії
FX 35-59 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – необхідно доопрацювати матеріал
F 0-34 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) – серйозна подальша робота

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)