Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ситуація 5Читайте также:
  1. Екологічна ситуація на Півночі України.
  2. Ситуація 1
  3. Ситуація 10
  4. Ситуація 13
  5. Ситуація 15
  6. Ситуація 16
  7. Ситуація 17

Керівник відділу маркетингу одного із підприємств за своєю суттю є людиною творчою, розвиваючою і стимулюючою розвиток. Коаліція заздрісників зуміла створити несприятливу інформацію, яка абсо­лют­но не відповідає дійсності і послужила основою формування нега­тивного відношення до нього. Голова правління даного підприємства, не маючи часу розібратися і довірившись чуткам, став перешкоджати розвитку ідей, що виходять з підрозділу, який їх розглядав. В ре­зуль­таті ініціатива й активність згасли. Передовий функціональний під­розділ перейшов у звичайний стан, який негативно позначається на розвитку організації.

Конкуренція усередині організації має потенційну небезпеку, тому що може розділити працівників на протиборчі групи і перешкодити їхньому співробітництву.

Багато хто вважає, що потрібно підтримувати і стимулювати роз­виток тих, хто є перспективним для цього. При цьому це стосується як окремих особистостей, так і підрозділів деяких організацій. У випадку рівного відношення керівника до активних і пасивних співробітників «ображеними» будуть лідери, що не задоволені несправедливим від­ношенням до їх здібностей. У випадку заохочення лідерів незадово­леними будуть посередні виконавці. Але для організації, безумовно, важливий розвиток, який зможуть забезпечити лідери, активісти. У той же час, пасивні співробітники будуть боротися за своє «я» різними способами, одним із яких є їхнє об’єднання для створення думки, що підриває довіру до активістів. Те, що голова правління не може об’єк­тивно розібратися у сформованій ситуації, наносить шкоду організації в цілому.

У випадку, коли керівник підприємства не підтримує керівника відділу маркетингу у вигляді сформованої за чутками негативної дум­ки може скластися ситуація, що припинить розвиток ініціативи і не буде сприяти багатосторонньому розвитку підрозділу й організації в цілому.

Питання до ситуації

1. У чому полягає причина виникнення конфлікту?

2. До якого типу можна віднести даний конфлікт?

3. Охарактеризуйте наслідки конфліктної ситуації для кожної зі сторін.

4. Які, на Вашу думку, варіанти розв’язання конфліктної ситуації виправдані?

Рекомендації щодо вирішення ситуації

Причина виникнення конфлікту. Такі ситуації типові для багатьох організацій. Вони є наслідком як не повної зайнятості окремих співробітників, так і їх нездатністю до створення нового, яке розвиває елементи заздрості, що спонукають активізуватися у відволікаючому від істини напрямі.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 48 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)