Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рівні X, F, E, D



Читайте также:
  1. Граничні рівні вмісту радіонуклідів
  2. Методиуправління інноваційним розвитком на макрорівні
  3. Модуль 2. Теоретичні проблеми економіки на мікро- та макрорівні
  4. Основні методи і засоби забезпечення нормативних рівнів звуку.
  5. Основні форми інформаційної війни на державному рівні
  6. Рівні гарантій безпеки

Тест 1. Які науки є базовими для дисципліни «Конфліктологія»?

а) філософія;

б) фінанси;

в) соціологія;

г) бухгалтерський облік;

д) психологія;

е) менеджмент;

є) економіка підприємства.

Тест 2. Що собою представляє конфліктна ситуація:

а) внутрішні спонукальні сили, підштов­хують суб’єктів соціальної взаємодії до конфлікту;

б) обов’язково передбачає суперечливі позиції сторін із будь-якого приводу;

в) характеризує активізацію дії однієї зі сто­рін, що зачіпає, нехай навіть ненавмисно.

Тест 3. Яку назву мала конфліктологія в 50 р. ХХ ст.

а) психологія конфлікту;

б) управління конфліктом;

в) соціологія конфлікту.

Тест 4. Що таке інцидент:

а) внутрішні спонукальні сили, підштов­хують суб’єктів соціальної взаємодії до конфлікту;

б) обов’язково передбачає суперечливі позиції сторін із будь-якого приводу;

в) характеризує активізацію дії однієї зі сто­рін, що зачіпає, нехай на­віть ненавмисно.

Тест 5. Дайте правильне визначення терміну «організаційний кон­флікт» – це:

а) бійка двох співробітників підприємства на робочому місці;

б) широкий спектр кон­фліктів, в основі яких лежать суперечності між економічними ін­тересами окремих особистостей, груп;

в) наслідком ієрархічних відносин, регламентування діяльності осо­би, застосування розподільчих відносин в організації: вико­ристання посадових інструкцій;

г) суперечності в системі стосунків людей (груп), що харак­тери­зується посиленням проти­лежних інтересів, тенденцій соці­аль­них спільнот та індивідів.

Тест 6. За ступенем виразності виділяють конфлікти:

а) відкриті та приховані;

б) вертикальні та горизонтальні;

в) політичні та соціальні.

Тест 7. Внустрішньоособистісний конфлікт призводить до:

а) запою;

б) звільнення;

в) суїциду;

г) весіллю.

Тест 8. Головна функція трудового колективу:

а) об’єднуюча;

б) виконання основних цілей;

в) виховна;

г) виробнича.

Тест 9. Соціальні групи поділяють на:

а) згуртовані та розгалужені;

б) малі та великі;

в) довготривалі та короткотривалі

Тест 10. Що таке функціональний конфлікт

а) призводить до підвищення ефективності організації;

б) призводить до зниження особистої задово­леності, групового спів­робітництва і ефективності організації;

в) призводить до вирішення певних проблем.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 70 | Нарушение авторских прав






mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)