Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тест для перевірки знань студентів. 1. Організація - це:Читайте также:
  1. III етап. Засвоєння нових знань
  2. IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
  3. VIIІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  4. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. Аудиторські перевірки фінансового стану підприємств, що приватизуються
  7. Блок питань з дисципліни «Банківські операції» для студентів

1. Організація - це:

а) колектив;

б) корпорація;

в) асоціація;

г) соціальна група, що об'єднує людей на основі спільної мети, діяльність яких свідомо координується і спрямовується в інтересах досягнення цієї мети;

д) організована соціальна група на основі спільної мети.

2. Конфлікт в організації - це:

а) конфлікти між суб'єктами соціальної взаємодії, що виникають всередині організації;

б) конфлікти між суб'єктами соціальної взаємодії, що виникають всередині організації та за її межами;

в) конфлікти між керівництвом організації та її співробітниками;

г) конфлікти між різними структурними елементами організації;

д) конфлікти з приводу організаційної структури колективу.

3. Структурні конфлікти в організації - це:

а) конфлікти між структурними підрозділами;

б) конфлікти, що пов'язані зі зміною організаційної структури;

в) конфлікти, що виникають на основі питання про значущість тих чи інших суб'єктів соціальної взаємодії всередині організації;

г) конфлікти, в основі яких лежать причини, що відображають становлення та етапи розвитку колективів всередині організації;

д) конфлікти, що виникають на основі порушення принципу справедливості чи доцільності у розподілі обмежених ресурсів.

4. Інноваційні конфлікти в організації - це:

а) конфлікти між структурними підрозділами;

б) конфлікти, що пов'язані зі зміною організаційної структури;

в) конфлікти, що виникають на основі питання про значущість тих чи інших суб'єктів соціальної взаємодії всередині організації;

г) конфлікти, в основі яких лежать причини, що відображають становлення та етапи розвитку колективів всередині організації;

д) конфлікти, що виникають на основі порушення принципу справедливості або доцільності у розподілі обмежених ресурсів.

5. Позиційні конфлікти в організації - це:

а) конфлікти між структурними підрозділами;

б) конфлікти, що пов'язані зі зміною організаційної структури;

в) конфлікти, що виникають на основі питання про значущість тих чи інших суб'єктів соціальної взаємодії всередині організації;

г) конфлікти, в основі яких лежать причини, що відображають становлення та етапи розвитку колективів всередині організації;

д) конфлікти, що виникають на основі порушення принципу справедливості чи доцільності у розподілі обмежених ресурсів.

6. Ресурсні конфлікти в організації - це:

а) конфлікти між структурними підрозділами;

б) конфлікти, що пов'язані зі зміною організаційної структури;

в) конфлікти, що виникають на основі питання про значущість тих чи інших суб'єктів соціальної взаємодії всередині організації;

г) конфлікти, в основі яких лежать причини, що відображають становлення та етапи розвитку колективів всередині організації;

д) конфлікти, що виникають на основі порушення принципу справедливості або доцільності у розподілі обмежених ресурсів.

7. Динамічні конфлікти в організації - це:

а) конфлікти між структурними підрозділами;

б) конфлікти, що пов'язані зі зміною організаційної структури;

в) конфлікти, що виникають на основі питання про значущість тих чи інших суб'єктів соціальної взаємодії всередині організації;

г) конфлікти, в основі яких лежать причини, що відображають становлення та етапи розвитку колективів всередині організації;

д) конфлікти, що виникають на основі порушення принципу справедливості чи доцільності у розподілі обмежених ресурсів.

Визначте типи конфлікту в організації (підстава – тип функціональної системи) з наступних причин: пригнічення формальних організаційних засад; незбалансованість робочих місць; порушення технологічних процесів.

а) організаційно-технологічні конфлікти;

б) конфлікти в соціально-економічній системі організації;

в) конфлікти в адміністративно-управлінській системі;

г) конфлікти, що пов'язані з функціонуванням поза формальною організацією;

д) конфлікти, що пов'язані з функціонуванням соціально-психологічної системи взаємовідносин.

Визначте типи конфлікту в організації (підстава – тип функціональної системи) з наступних причин: порушення договірних зобов'язань; неповна інформація про реальний стан справ в організації; інновація без урахування інтересу працівників; порушення трудового законодавства.

а) організаційно-технологічні конфлікти;

б) конфлікти в соціально-економічній системі організації;

в) конфлікти в адміністративно-управлінській системі;

г) конфлікти, що пов'язані з функціонуванням поза формальною організацією;

д) конфлікти, що пов'язані з функціонуванням соціально-психологічної системи взаємовідносин.

Визначте типи конфлікту в організації (підстава – тип функціональної системи) з наступних причин: затримка і невиплата заробітної плати за виробничу працю; збільшення норм виробітку або зниження тарифів в оплаті; недосконала система стимулювання.

а) організаційно-технологічні конфлікти;

б) конфлікти в соціально-економічній системі організації;

в) конфлікти в адміністративно-управлінській системі;

г) конфлікти, що пов'язані з функціонуванням поза формальною організацією;

д) конфлікти, що пов'язані з функціонуванням соціально-психологічної системи взаємовідносин.

11. Під конфліктами у сфері управління розуміють:

а) конфлікт між суб'єктами та об'єктами управління;

б) конфлікти, які виникають у системах соціальної взаємодії суб'єктів і об'єктів управління;

в) конфлікти між суб'єктами управління різних рівнів;

г) конфлікти між керівником і підлеглими;

д) конфлікти у процесі прийняття управлінських рішень.

12. Основним протиріччям у сфері управління є:

а) протиріччя підбору і розташування персоналу;

б) протиріччя делегування повноважень;

в) протиріччя, що пов'язані з порушенням функцій об'єктів управління;

г) протиріччя кар'єри;

д) протиріччя між бюрократичними правилами системи управління і потребою до свободи дій суб'єктів управління.

13. Формами прояву управлінських конфліктів є:

а) дезорганізація, незгода;

б) незгода, напруженість;

в) дезорганізація, напруженість;

г) напруженість, криза;

д) розбіжність, напруженість.

14. Формами прояву управлінських конфліктів є:

а) дезорганізація, криза;

б) дезорганізація, розбіжність;

в) незгода, конфронтація;

г) напруженість, боротьба;

д) розбіжність, напруженість.

15. Формами прояву управлінських конфліктів є:

а) конфронтація, напруженість;

б) криза, конфронтація;

в) дезорієнтація, боротьба;

г) суперечність, криза;

д) дезорганізація, боротьба.

16. Дезорганізація - це:

а) такий стан управлінської взаємодії, при якому існуючі адміністративно-бюрократичні правила приходять у невідповідність з новими умовами і факторами;

б) відмова певних суб'єктів управління або об'єктів управління від запропонованих шаблонів і норм поведінки;

в) форма конфлікту, яка зачіпає підвалини існуючої системи управління;

г) форма конфлікту, яка веде до розколу і ліквідації існуючої системи управління;

д) вихід із підпорядкування нижчестоящих суб'єктів управління.

17. Незгода як форма управлінського конфлікту - це:

а) заперечення з боку окремих суб'єктів або об'єктів управління з приводу стилю управління;

б) відмова певних суб'єктів або об'єктів управління від запропонованих шаблонів і норм;

в) вихід окремих суб'єктів і об'єктів управління із існуючої системи управління;

г) відмова від існуючих принципів управління;

д) відкрите пред'явлення претензій керівникові.

18. Напруженість як форма управлінського конфлікту - це:

а) більш гостра форма управлінського конфлікту, ніж незгода, яка характеризується різким зростанням свідомого порушення в управлінських діях з боку різних суб'єктів управління;

б) різке загострення у взаємовідносинах між різними суб'єктами управління;

в) соціально-психологічний клімат в апараті управління;

г) порушення принципу субординації в управлінні;

д) відкрита незгода суб'єктів і об'єктів управління з приводу стилю управління вищестоящого суб'єкту управління.

19. Конфронтація як форма управлінського конфлікту - це:

а) різке загострення у взаємовідносинах між різними суб'єктами управління;

б) найгостріша форма управлінського конфлікту, що призводить до розколу та ліквідації існуючої системи управління;

в) відкрите протиборство на різних ланках системи управління, яке характеризується поляризацією інтересів;

г) криза існуючої системи управління;

д) боротьба за керівне місце в організації.

20. У класифікації управлінських конфліктів за джерелом виділяють:

а) структурні конфлікти, інноваційні конфлікти, позиційні конфлікти, конфлікти планування;

б) структурні конфлікти, інноваційні конфлікти, позиційні конфлікти, ціннісні конфлікти;

в) структурні конфлікти, конфлікти планування, конфлікти контролю, конфлікти організації;

г) ціннісні конфлікти, конфлікти мотивації, конфлікти планування, конфлікти контролю;

д) структурні конфлікти, інноваційні конфлікти, позиційні конфлікти, конфлікти мотивації.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 213 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.025 сек.)