Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Блок питань з дисципліни «Банківські операції» для студентів

Читайте также:
  1. IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
  2. VIII. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
  3. VIIІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  4. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  5. VІ Розгляд скарг, апеляцій та спірних питань
  6. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  7. VІІІ. ПЕРЕЛІК питань для підготовки до ЗАЛІКУ

спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

 

1. Банківська система - це сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні. В Україні банківська система є дворівневою - складається з Національного банку України та інших банків.

2. Банк - установа, створена для залучення коштів і розміщення їх від свого імені на умовах поверненості, платності і терміновості. Основне завдання банку – здійснювати посередництво в переміщенні коштів від кредиторів до позичальників.

3. Банк з іноземним капіталом - банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному нерезиденту, перевищує 10%.

4. Спеціалізований банк - банки, що обмежують свою діяльність, однією чи декількома банківськими операціями, це банк, у якого більше 50 % його активів є активами одного типу.

5. Філія банку - відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність від імені головного банку, має свій субкореспондентський рахунок і МФО.

6. Територіальне відокремлене відділення банку - підрозділ, який здійснює лише розрахунково-касове обслуговування клієнтів та вкладні операції.

7. Реорганізація банку - злиття, приєднання, виділення, поділ банку, перетворення його організаційно-правової форми, наслідком яких є передача, прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступникам.

8. Учасники банку - засновники банку, акціонери банку, який є акціонерним товариством, учасники банку, який є товариством з обмеженою відповідальністю, і пайовики кооперативного банку.

9.Клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку.

10. Ліцензування - це порядок надання дозволу на здійснення окремих чи всіх банківських операцій.

11. Операції банку - дії банківської установи, спрямовані на забезпечення її функціонування, з одного боку, як суб'єкта підприємницької діяльності, з іншого - як фінансового посередника, який здійснює притаманні йому функції.

12. Пасивні операції банку - операції, за допомогою яких банк формує свої ресурси для здійснення активних операцій.

13. Активні банківські операції - це операції, за допомогою яких банки розміщують свої ресурси з метою одержання прибутку і забезпечення своєї ліквідності. Їх структура відображає спеціалізацію діяльності банку.

14. Банківські ресурси - це сукупність грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні комерційних банків і використовуються ними для здійснення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій.

15. Прибуток банку - це різниця між доходами та витратами банку. Основним джерелом банківського прибутку є процентна маржа - доход від відсоткової різниці, що визначається як відсотки отримані мінус відсотки сплачені.

16. Капітал банку - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань.

17. Статутний капітал - сплачений та зареєстрований підписний капітал, який посідає центральне місце у складі власних банківських ресурсів. Він формується під час створення нового банку за рахунок акціонерного або приватного капіталу.

18. Регулятивний капітал (власні кошти) - складається з основного та додаткового капіталу, зваженого на ризики, що визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

19. Платоспроможність банку - це здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру.

20. Неплатоспроможність банку - неспроможність банку своєчасно та в повному обсязі виконати законні вимоги кредиторів через відсутність коштів або зменшення розміру капіталу банку до суми, що становить менше однієї третини мінімального розміру регулятивного капіталу банку.

21. Резервний фонд - це грошові ресурси, що резервуються банком для забезпечення непередбачених витрат, покриття збитків від банківської діяльності, а також виплати дивідендів по привілейованих акціях при недостатності отриманого банком прибутку.

22. Депозитні операції – це пасивні операції з передачі грошових коштів у безготівковій та готівковій формах в національній або іноземній валютах до банківської установи для зберігання на визначених умовах.

23. Капіталізація відсотків - процес нарощування депозиту за рахунок відсотків за депозитом. Подальше нарахування здійснюється на суму депозиту з урахуванням відсотків.

24. Страхування (гарантування) вкладів - комплекс заходів держави та центрального банку, спрямований на підтримку стійкості банківської системи.

25. Строкові депозити (вклади) – кошти, які розміщені у банку на певний строк не менше від одного місяця і можуть бути знятими після закінчення цього терміну або після попередньго повідомлення банку.

26. Депозит до запитання – банківський вклад, який може бути вилучений за першою вимогою.

27. Облікова ставка Національного банку України - виражена у відсотках плата, що береться Національним банком України за рефінансування комерційних банків, є орієнтиром ціни на гроші.

28. Безготівкові розрахунки - розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші списуються з рахунку платника і зараховуються отримувачу.

29. Грошовий обіг - це сукупність усіх грошових розрахунків незалежно від форми їх здійснення. 30. Принципи безготівкових розрахунків –

- підприємства всіх форм власності зобов язані зберігати свої грошові кошти в установах банків за вийнятком невеликих за розміром залишків коштів у касі;

- підприємства мають право вибору банку для розрахунково – касового обслуговування;

- підприємства самостійно розпоряджаютья коштами, які знаходяться на їх рахунках. Без згоди власника рахунку стягнення коштів з рахунку можливе тільки за рішенням суду та в інших випадках, встановлених законодавством.

31. Види банківських рахунків, які відкриваються підприємствам:

-поточні – для зберігання грошових коштів у національній валюті та здійснення будь-яких банківських операцій.

-поточні рахунки в іноземній валюті – для проведення розрахунків у безготівковій і готівковій формах в іноземній валюті при здійсненні поточних операцій.

-бюджетні їх відкривають для підприємств, якими із державного чи місцевого бюджету виділено кошти для цільового використання.

-кредитні призначені для обліку кредитів, наданих підприємству установою банку шляхом оплати розрахункових документів чи переказу коштів на поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитної угоди.

-депозитні (вкладні) – відкриваються підприємствам на підставі депозитної угоди, укладеної між банком і його клієнтом на визначений термін. На відкритий депозитний рахунок кошти переказуються з поточного рахунку його власника і після закінчення терміну угоди повертаються на поточний рахунок, якщо угода не буде продовжена. Відсотки на депозитні вклади перераховуються на поточний рахунок або зараховуються на поповнення депозиту.

32. Форми безготівкових розрахунків - платіжними дорученнями, платіжними вимогами, платіжними вимогами-дорученнями, чеками, акредитивом, векселем.

33. Меморіальний ордер - розрахунковий документ, який складається банком для оформлення внутрішньобанківських операцій.

34. Платіжна вимога - розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або при договірному списанні отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача.

35. Платіжна вимога-доручення - розрахунковий документ, який складається з двох частин: верхньої - вимоги одержувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів; нижньої - доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок одержувача.

36. Платіжне доручення - розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок одержувача.

37. Акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

38. Акцепт - згода на оплату або гарантування оплати документів.

39. Інкасування (інкасо) - здійснення банком за дорученням клієнта операцій з розрахунковими та супровідними документами.

40. Списання примусове (стягнення) коштів - списання коштів, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановлених законом виконавчих документів у випадках, передбачених законом.

41. Розрахунковий чек - розрахунковий документ, що містить письмове доручення власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.

42. Операційний день - частина робочого дня банку або іншої установи - члена платіжної системи, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання та можна за наявності технічної можливості здійснити їх оброблення, передавання та виконання.

43. Платник - особа, з рахунку якої ініціюється переказ грошей або яка ініціює переказ шляхом подання до банку документа на переказ готівки разом з відповідною сумою грошей.

44. Міжбанківські розрахунки - безготівкові розрахунки між банками, що обумовлені виконанням платежів клієнтів або власними зобов'язаннями одного банку перед іншим.

45. Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) - загальнодержавна платіжна система, що забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами, органами державного казначейства на території України.

46. Внутрішньобанківська платіжна система (ВПС) - програмно-технічний комплекс із власними засобами захисту інформації, який експлуатується банком та його філіями і використовується для здійснення розрахунків між учасниками цієї системи, а також забезпечує взаємодію з СЕП.

47. Прямі кореспондентські відносини - це договірні відносини між комерційними банками, метою яких є здійснення платежів і розрахунків за дорученням один одного.

48. Міжнародні розрахунки - взаємні двосторонні платежі і розрахунки між організаціями і громадянами різних країн, обумовлені спеціальними міжнародними правовими актами, угодами, контрактами.

49. Міжнародний рахунок ЛОРО (італ. loro conto - їх рахунок) - кореспондентський рахунок, який відкривається у вітчизняному банку на ім'я іноземного банку-кореспондента.

50. Міжнародний рахунок НОСТРО (італ. nostro conto - наш рахунок) - рахунок, який банк відкриває у своєму іноземному банку-кореспонденті і на якому враховуються всі його витрати і надходження.

51. Розрахункова палата (РП) - структурний підрозділ територіального управління Національного банку України, який обслуговує в СЕП банки відповідного банківського (віртуального банківського) регіону.

52. Система автоматизації банку (САБ) - програмне забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність (бухгалтерський облік, обслуговування рахунків клієнтів тощо).

53. Установи банків - територіальні управління Національного банку, Операційне управління Національного банку, комерційні банки та їх філії, відділення та інші підрозділи банків.

54. Система «клієнт - банк» - спосіб передачі повідомлень між клієнтом та банком у зашифрованому вигляді за допомогою сертифікованих засобів захисту.

55. Розрахунково-касове обслуговування - надання банком клієнту на підставі укладеного між ними договору послуг, які пов'язані з переказом коштів з рахунку/на рахунок цього клієнта, видачею йому грошей у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договором.

56. Операційна каса - сукупність всіх грошей готівкою, яка знаходиться в банку.

57. Каса перерахунку - організується в установах банків, що приймають гроші від інкасаторів у спеціальних сумках.

58. Денні приходні каси - це каси банку, які функціонують протягом часу, відведеного для обслуговування клієнтів (операційного дня). Готівка, що надійшла у касу банку до закінчення операційного дня, того ж дня зараховується на рахунок клієнта.

59. Вечірня каса - каса, що приймає готівку після закінчення операційного дня, гроші, що надійшли у вечірню касу, зараховуються на рахунки клієнтів, наступного дня.

60. Переказ готівки - внесення певної суми готівки підприємством (підприємцем) або фізичною особою з метою її зарахування на рахунки підприємства (підприємця) чи фізичної особи або видачі їм у готівковій формі.

61. Готівковий обіг - обіг у готівковій формі законних платіжних засобів (банкнот та розмінної монети), які обслуговують потреби економіки країни.

62. Готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб між собою за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

63. Ліміт каси - граничний розмір готівки, що може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня, який встановлюється установою банку або самостійно визначається підприємством.

64. Інкасація готівки - переміщення готівки з кас підприємств і установ до кас комерційних банків.

65. Картковий рахунок (картрахунок) - банківський рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками.

66. Корпоративна картка - платіжна картка, яка дає змогу її держателю провести операції за рахунок коштів, що обліковуються на картковому рахунку юридичної особи.

67. Банківський кредит - це позичковий капітал банку в грошовій формі, що передається в тимчасове користування на засадах строковості, повернення, платності, забезпеченості та цільового використання.

68. Кредитор - суб'єкт кредитних відносин, який надає кредити іншому суб'єкту господарської діяльності у тимчасове користування.

69. Кредитний ризик - ймовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків, які належать сплаті за користуванням кредитом у терміни, визначені у кредитному договорі.

70. Кредитоспроможність - це здатність позичальника в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями.

71. Позичальник - суб'єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове користування гроші на умовах повернення, платності та строковості.

72. Проблемна позика - це позика, повернення якої може не здійснитись через певні фінансові проблеми в позичальника.

73. Пролонгація - подовження терміну чинності кредитної угоди.

74. Прострочена заборгованість - позика, не повернена банку своєчасно.

75. Кредитний договір - укладається між кредитором і позичальником тільки в письмовій формі, які визначають взаємні зобов'язання та відповідальність сторін і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох сторін.

76. Комісія - додатковий елемент ціни банківського кредитування, може сплачуватися окремо, або додаватися до процента.

77. Диверсифікація кредитного портфеля - спосіб захисту від кредитного ризику - розподіл позичкового капіталу між різними суб’єктами (юридичними й фізичними особами).

78. Застава - це частка матеріального майна, право власності якого належить позичальникові і перейде до банківської установи в разі невиконання позичальником своїх зобов'язань, які передбачені кредитною угодою.

79. Заклад - це застава майна, при якій майно, що складає предмет застави, передається заставодавцем у володіння заставодержателя. Позичальник може продовжувати користуватися предметом застави, якщо це передбачено угодою між банком і клієнтом; предмет застави може бути залишено під замком та печаткою заставодержателя у заставодавця до закінчення строку кредитування.

80. Ліміт кредитування - гранична сума кредиту, яку позичальник може отримати в банку.

81. Структуризація позики - встановлення певних її параметрів (сума, термін, ставка відсотку, цільове призначення тощо).

82. Споживчий кредит - кредит, який надається фізичним особам - резидентам України на придбання споживчих товарів та послуг.

83. Овердрафт – короткостроковий кредит, що надається банком клієнту понад його залишок на поточному рахунку в банку шляхом дебетування його поточного рахунку в межах сум, що визначаються відповідними розрахунками.

84. Овернайт – надані та отримані кредити і депозити строком не більше ніж 1 операційний день без урахування неробочих дней банку.

85. Іпотечний кредит - довгострокові позички, що надаються банками під заставу нерухомості - землі і будівель виробничого і житлового призначення.

86. Інвестиційні операції банку - це сукупність витрат, які реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в різні галузі народного господарства.

87. Фінансові інвестиції - це вкладення коштів у фінансові інструменти (активи), серед яких найбільшу частку складають вкладення коштів у цінні папери.

88. Операції банків з цінними паперами:

-емісійні – випуск власних цінних паперів;

-інвестиційні – вкладання власних та залучених фінансових ресурсів у придбання цінних паперів на фондовому ринку;

-клієнтські – посередницькі операції з цінними паперами, які здійснюються банками від імені, за рахунок та на користь клієнтів.

89. Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

90. Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску).

91. Депозитний (Ощадний сертифікат) - письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів по ньому.

92. Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

93. Інкасування векселя - виконання банком доручення клієнта-векселедержателя стягти з боржника платіж.

94. Доміцилювання векселів - виконання банком доручення клієнта-векселедавця або трасата прийняти вексель до оплати та оплатити його за рахунок довірителя. Банк у такому разі виконує функцію платника.

95. Ф'ючерси - це похідні цінні папери, що розглядаються як короткострокові контракти на продаж певного цінного паперу за визначеною ціною на визначену майбутню дату.

96. Банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

97. Конвертована валюта - іноземна валюта, що віднесена до цієї категорії Національним банком України.

98. Котирування валюти - встановлення валютних курсів.

99. Банківський індосамент - (передавальний) напис банку (установи) на зворотному боці чека про передачу платнику права за цим чеком.

100. Банківський переказ - це операція комерційного банку, що полягає у виконанні доручення клієнта по переведенню певної грошової суми в інший банк на користь зазначеної особи.

101. Конверсійні операції - це угоди між учасниками валютного ринку щодо обміну грошових сум, номінованих у валюті однієї країни, на валюту іншої країни за узгодженим курсом на визначену дату.

102. Дорожній чек - розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (одержувачу, власнику).

103. Гарантійна послуга банку - це обіцянка банку (гаранта) підкріпити діюче зобов’язання третьої сторони і виконати його, якщо ця сторона не зможе виконати його сама.

104. Лізинг – надання лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

105. Факторинг – купівля банком у клієнта права на вимогу боргу (дебіторських рахунків, пов’язаних з поставкою товарів, наданням послуг, виконанням робіт.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 139 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оценка проверяющего по WOW-обслуживанию| Банкротство граждан или избавление от долгов !

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.037 сек.)