Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мета і завдання навчальної дисципліни. Національна академія прокуратури УкраїниЧитайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Кафедра кримінального процесу

 

 

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

Навчально-методичний комплекс для студентів

магістратури за спеціальністю „Правознавство”

 

 

 

Київ

УДК 343.1

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 52 від 17 травня 2013 року).

Проблеми кримінального процесу: навч.-метод. комплекс для студентів магістратури за спеціальністю «Правознавство» / укладачі Толочко О.М., Власова Г.П., Кожевніков Г.К., Присяжнюк І.І., Ганова Г.О., Сапін О.В. – К.: Національна академія прокуратури України, 2013. – 71 с.

Рецензенти:

Лісова Н.В. – директор Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, старший радник юстиції, кандидат юридичних наук, доцент;

Гошовський М.І. – перший заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, державний радник юстиції 3 класу, кандидат юридичних наук.

 

 

© Національна академія прокуратури України, 2013

ЗМІСТ

1. Мета і завдання навчальної дисципліни  
2. Зміст теоретичного курсу навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання  
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни    
2.2. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни    
2.3. Тематика і плани лекцій, групових занять з курсу навчальної дисципліни    
3. Зміст теоретичного курсу навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання  
3.1. Тематичний план навчальної дисципліни    
3.2. Тематика і плани лекцій, групових занять з курсу навчальної дисципліни    
3.3. Рекомендації для студентів заочної форми навчання щодо написання курсових робіт за навчальною дисципліною    
3.4. Орієнтовна тематика курсових робіт для студентів заочної форми навчання  
   
4. Орієнтовний перелік питань до іспиту за навчальною дисципліною  

 

Мета і завдання навчальної дисципліни

 

Навчальна дисципліна „Проблеми кримінального процесу” є обов’язковою складовою магістерської підготовки студентів Національної академії прокуратури України. Програма дисципліни має на меті ознайомлення студентів-магістрантів Національної академії прокуратури України, які вже вивчали учбовий курс „Кримінальний процес України” із проблемами застосування норм Кримінального процесуального кодексу, що мають неоднозначне тлумачення, в діяльності прокурорських працівників, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та беруть участь у судовому провадженні. Обсяг навчального курсу передбачає ознайомлення студентів з проблемами Загальної і Особливої частин кримінального процесуального права України. У процесі навчання магістранти повинні засвоїти, що жодна норма матеріального права не діє сама по собі, механізм її застосування втілений у процесуальних нормах. Конституційне право кожної особи на судовий захист в Україні реалізується виключно за допомогою процесуальних норм. З прийняттям у квітні 2012 року Кримінального процесуального кодексу України, який набув чинності з 20 листопада того ж року є всі підстави говорити про якісно нове кримінальне процесуальне законодавство, що з ряду причин породжує численні питання про порядок його практичного застосування. Тому вивчення цієї навчальної дисципліни має на меті сформувати у студентів вміння аналізувати правові кримінальні процесуальні норми як окремо, так і у сукупності з іншими, здатності прийняття самостійних аргументованих рішень з дискусійних питань їх застосування, творчого підходу до вирішення практичних ситуацій, які виникають при розслідуванні тієї чи іншої кримінальної справи, здійсненні нагляду за додержанням законів органами досудового розслідування чи підтриманні державного обвинувачення.

Мета вивчення дисципліни „Проблеми кримінального процесу” полягає в оволодінні студентами глибокими теоретичними знаннями щодо діяльності органів досудового розслідування, прокуратури з розслідування кримінальних правопорушень форм здійснення прокурорського нагляду і судового контролю на досудових стадіях кримінального провадження, а також формування практичних навичок правильного застосування кримінального процесуального закону при проведенні процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень.

Завданнями навчальної дисципліни є засвоєння студентами загальних положень кримінального процесуального права, діяльності органів прокуратури щодо здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням, а також суду стосовно здійснення контролю на стадії досудового розслідування та вирішення кримінального провадження.

Курс навчальної дисципліни „Проблеми кримінального процесу” включає лекційні, групові (практичні, семінарські тощо) заняття і самостійну роботу та завершується підсумковим рейтинговим контролем, який передбачає складання іспиту за програмою курсу.

Лекційні заняття мають на меті ознайомлення студентів із найбільш проблемними питаннями за кожною із тем, що вивчаються. Групові заняття проводяться у вигляді семінарів і практичних занять за наперед визначеними темами. Призначенням групових занять є поглиблене опрацювання проблемних питань, викладених у лекціях, шляхом їх обговорення і вирішення практичних задач, складених по матеріалах прокурорсько-слідчої практики.

Самостійна робота має своєю метою опрацювання студентами повністю або частково тих тем, які не потребують тлумачення лектором і можуть бути вивчені ними самостійно.

Список рекомендованих джерел є універсальним для студентів денної і заочної форм навчання.

Рейтинг-контроль здійснюється викладачем у процесі проведення занять усіх видів і завершується іспитом.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)