Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Процесуального законодавства УкраїниЧитайте также:
  1. А) постанови Верховної Ради України та укази Президента Ук­раїни
  2. Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 1 страница
  3. Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 2 страница
  4. Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 3 страница
  5. Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 4 страница
  6. Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 5 страница
  7. Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 6 страница

План лекції (2 акад. год.)

1. Проблеми визначення поняття кримінального процесуального права і його місця в системі права України. Предмет і метод кримінального процесуального права.

2. Кримінальні процесуальні правовідносини: об’єкт, суб’єкти, зміст.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України, його історія, зміст і структура.

4. Проблеми визначення співвідношення норм Міжнародних договорів щодо забезпечення прав людини при притягненні до кримінальної відповідальності, ратифікованих Україною, із діючим кримінальним процесуальним законодавством.

5. Чинність кримінальних процесуальних норм у просторі, часі і щодо осіб з точки зору забезпечення прав громадянина України та осіб, що не є громадянами України.

6. Питання аналогії у кримінальному процесуальному праві.

7. Судова реформа і реалізація її основних положень у кримінальному процесуальному законодавстві України.

План семінарського заняття (2 акад. год.)

1. Проблеми визначення поняття кримінального процесуального права і його місця в системі права України. Предмет і метод кримінального процесуального права.

2. Кримінальні процесуальні правовідносини: об’єкт, суб’єкти, зміст.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України, його історія, зміст і структура.

4. Проблеми визначення співвідношення норм Міжнародних договорів щодо забезпечення прав людини при притягненні до кримінальної відповідальності, ратифікованих Україною, із діючим кримінальним процесуальним законодавством.

5. Чинність кримінальних процесуальних норм у просторі, часі і щодо осіб з точки зору забезпечення прав громадянина України та осіб, що не є громадянами України.

6. Питання аналогії у кримінальному процесуальному праві.

7. Судова реформа і реалізація її основних положень у кримінальному процесуальному законодавстві України.

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//.

2. Загальна декларація прав людини: [Текст]: прийнята і проголошена в резолюції 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//.

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: [Текст]: прийнято Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//.

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: [Текст]: прийнято Радою Європи 4 листопада 1950 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.zakon.rada.gov.ua//

6. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 1 грудня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//

7. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 2 грудня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//

8. Про судоустрій і статус суддів [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 1 грудня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

9. Про Конституційний Суд України суддів [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 13 червня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

10. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн / Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua//.

11. Гевко В. Кримінально-процесуальна форма: структура та елементи / В. Гевко // Право України. – 2002. – № 6. – С. 138–139.

12. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України / Дроздов О.М. – Х.: ФОП Вапнярчук Н.М. – 2008. – 208 с.

13. Землянська В.В. Кримінально-процесуальне законодавство Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії: дис. … канд. юрид. наук. Львів: 12.00.01 / Землянська Віра Вікторівна. Львів, 2002. – 170 с.

14. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права / Капліна О.В. – Харків: Право, 2008. – 296 с.

15. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

16. Курко М.Н. Процесуальні особливості розслідування злочинів, вчинених іноземними громадянами на території України та громадянами України на території інших держав / Курко М.Н., Чернега В.П. – К.: РВВ МВС України, 1995. – 156 с.

17. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 280 с.

18. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О.Ю., Степанов О.С., Климчук М.П. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 200 с.

19. Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу / Лобойко Л.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с.

20. Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика / Маляренко В.Т. − К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 544 с.

21. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства / Маляренко В.Т. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.

22. Малярчук Т.В. Понятійний апарат кримінально-процесуального права України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 „Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / Т.В. Малярчук. – К., 2011.– 16 с.

23. Михайленко А.Р. Критические взгляды на принципиальные положения уголовного процесса Украины / А.Р. Михайленко //Закон и жизнь (Журнал МЮ Республики Молдова). – 2007. – № 7. – С. 34–36.

24. Молдован А.В. Кримінальний процес України / Молдован А.В., Мельник С.М. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

25. Рожнова В.В. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: посібник / Рожнова В.В., Азаров Ю.І., Заїка С.О. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 260 с.

26. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях / Удалова Л.Д. – К.: КНТ, 2010. – 160 с.

27. Удалова Л.Д. Практикум з кримінального процесу / Рожнова В.В., Шпотаківська О.В. – К.: КНТ, 2010. – 360 с.

28. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина / Хавронюк М.І. – К.: Літера, 2008. – 384 с.

29. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства / Яновська О.Г. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

 

Тема 2

Деякі питання реалізації загальних засад


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 113 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)