Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 3 страница

I8ВN 966-7613-45-3 | I5ВN 966-7613-45-3 | Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 1 страница | Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 5 страница | Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 6 страница | I IIНІН. 1 страница | I IIНІН. 2 страница | I IIНІН. 3 страница | I IIНІН. 4 страница | I IIНІН. 5 страница |


Читайте также:
  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

господарстві9 та АПК.

Вона фунтовно проаналізувала договірні відносини між сіль­ським господарством і промисловістю10 Зокрема, у монофафії "До-говор в производственно-зкономических связях между сельским хозяйством и промьішленностью". Ц. В. Бичкова з'ясувала право­ві питання сільськогосподарської спеціалізації цивільно-правових договорів та їх нормативно-правового забезпечення, виділила ос­новні особливості договорів із реалізації сільськогосподарської

1 Див.: Аграрне право України: Підручн. / За ред. В. 3. Янчука. — К., 1996. — 560 с;

Аграрне право України: Підручн. — 2-е вид. / За ред. В. 3. Янчука. — К., 2000. — 720 с.

' Див.: Земельне право: Підручн. / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинича. — К.,

2001. - 424 с.

1 Див.: Аграрное, земельное и зкологическое право Украиньї. Общие части учебньгх курсов / Под ред. А. А. Погребного и И. И. Караката — Харьков, 2000. — 368 с; Аг­рарное, земельное и зкологическое право Украиньї. Особенньїе части учебньїх курсов / Под ред. А. А. Погребного и И. И. Каракаша — Харьков, 2001.

4 Див.: Земельний кодекс України: Коментар / За ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шуль­ги. - Харків, 2002.

' Див.: Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред.

В. І. Семчика. - К., 2003.

* Див.: Земельное право Украиньї / Под ред. А. А. Погребного и И. И. Каракаша. —

К., 2001.

7 Див.: Боцян Ц. В. Нове в статутах сільськогосподарських артілей. — К., 1958. —

64 с.

1 Див.: Бичкова Ц. В., Мунтян В. Л. Правове регулювання водних відносин в

УРСР. - К., 1966. - 132 с.

' Див.: Бьічкова Ц. В. Производственно-хозяйственное кооперирование 8 сельском хозяйстве (организационно-правовьіе вопросьі). — К., 1985.

10 Див.: Бьічкова Ц. В. Договор в производственно-зкономических связях между сельским хозяйством и промьішленностью. — К., 1980. — 228 с; Бичкова Ц. В. Дого­вірні відносини по державних закупках продукції у сільськогосподарських підприємств. — К., 1969. - 212 с.


продукції, матеріально-технічного забезпечення та виробничо-тех­нічного обслуговування сільськогосподарських підприємств тощо'.

Нині вчена досліджує правові проблеми співвідношення цивіль­ного та аграрного законодавств. При цьому вона доводить потребу правового регулювання сільськогосподарської діяльності за допо­могою спеціалізованих правових інститутів аграрного права.

Актуальними є дослідження Ц. В. Бичкової інституту права влас­ності, зокрема в аграрному секторі економіки. Важливим аспектом її наукової діяльності є аналіз проблем державного регулювання сільського господарства. Поряд з іншими авторами вона послідов­но обстоює позицію щодо необхідності державної підтримки сіль­ськогосподарських товаровиробників.

Ц. В. Бичкова зробила також значний внесок у розвиток сучас­ної аграрно-правової науки в частині дослідження проблем законо­давчого забезпечення ефективної діяльності державних і колектив­них сільськогосподарських підприємств, реалізації сільськогоспо­дарської продукції, зовнішньоекономічної діяльності аграрних суб'єктів, розв'язання продовольчої проблеми в країні тощо.

Вчена є співавторкою першого в Україні підручника з аграрно­го права2.

Доктор юридичних наук, професор В. С. Шелестов досліджує окремі інститути колгоспного та аграрного права. Поряд з цим уче­ний аналізує загальнотеоретичні проблеми аграрного права як га­лузі права.

Зокрема, В. С. Шелестов у своїх працях розглядає аграрне право як самостійну галузь права, досліджує його предмет та метод, фор­мулює основні поняття тощо3. Вчений сформулював також головні напрями розвитку та вдосконалення аграрного законодавства.

За його участю 1981 р. видано підручник із земельного права*. В. С. Шелестов також є співавтором першого в Україні підручника з аграрного права, в якому він з'ясовує особливості реорганізації та лік­відації аграрних суб'єктів, правове регулювання виробничо-господар­ської та фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств5.

Доктор юридичних наук, професор І. О. Середа зробив значний внесок у розвиток науки колгоспного права і тим самим сприяв створенню фундаментальної теоретичної бази для подальшого роз­витку аграрно-правових досліджень в Україні. Вчений дослідив суб'єктивні права та обов'язки членів колгоспу, правові засоби за-

1 Див.: Титова Ц. В. Договор в производственно-зкономических связях между сельским хозяйством и промьпшіенностью. — К., 1980, — 228 с.

1 Див.: Аграрне право України: Підручн. / За ред. В. 3. Янчука. — К., 1996. — 560 с.

3 Див.: Шелестов В. С. О сельскохозяйственном праве // Проблеми социалистичес-
кой законносте на современном зтале коммунистического строительства: Краткие тези-
сн докладов и научньїх сообщений республиканской научной конфереіщии, 21-23 но-
ября 1978 г. / Отв. ред. М. И. Бару. - Харьков, 1978. - С. 157-159; Шелестов В. С. Чи
бути сільськогосподарському праву? // Радянське право. — 1979. — № 6. — С.28-32.

4 Див.: Советское земельное право: Учеб. пособ. / Под ред. В. С. Шелестова. —
Харьков, 1981. - 232 с.

5 Див.: Аграрне право України: Підручн. / За ред. В. 3. Янчука. — К., 1996. — 560 с*


хисту прав членів колгоспу тощо. І. О. Середа розробив також пра-іюві засади аграрного землекористування.

1974 р. він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: "Теоретические проблеми су-бьективньїх прав и обязанностей членов колхоза в условиях раз-витого социализма"1, в якій, на основі з'ясування суті та юридич­ної природи членських відносин у колгоспах, здійснив комплек­сне, систематизоване дослідження суб'єктивних прав та обов'яз­ків членів колгоспу. Наукові висновки вченого із згаданих питань викладені також у монографії "Права і обов'язки членів колгос­пу" (1974 р.)2, які є актуальними і для сучасної науки аграрного

права України.

І. О. Середа є співавтором першого в Україні підручника з аг­рарного права (1996 р.)3.

Доктор юридичних наук, професор 3. А. Павлович був відомим ученим-правознавцем. Він — автор понад 120 наукових праць, у то­му числі 3 індивідуальних монографій, підручників, книг, довідни­ків, 5 брошур, які є значним внеском у розвиток юридичної науки. Його праці присвячені дослідженню фундаментальних засад аграр­ного й адміністративного права, державного управління, зокрема управлінню агропромисловим комплексом.

Автор досліджував переважно проблеми розвитку агропромис­лового комплексу та його правового забезпечення, питання матері­альної відповідальності в колгоспному праві, організаційно-право­ві проблеми керівництва сільським господарством та виробничо-господарськими зв'язками в АПК, а згодом — державно-правового регулювання сільського господарства.

На дисертаційному рівні вчений вперше в аграрно-правовій науці дослідив теоретичні та практичні проблеми вдосконалення " управління агропромисловим комплексом (1989 р.)4. Згадані проблеми були також з'ясовані автором у монографічній формі (1984 р.)5, де ним були поставлені та вирішені організаційно-правові питання удосконалення діяльності органів державної влади і управління, органів господарського управління у сфері АПК, підвищення ефективності правового регулювання їх фун­кціонування.

3. А. Павлович висловив думку про формування агропромисло­вого законодавства та доцільність його кодифікації у формі закону "Про агропромисловий комплекс країни"6. Цю ідею він докладно

1 Див.: Середа И. Е. Теоретические проблеми субгективньгх прав и обязанностей членов колхоза в условиях развитого социализма: Автореф. — Харьков, 1974. — 31с. ! Див.: Середа І. О. Права і обов'язки членів колгоспу / За ред. В. 3. Янчука. — К.,

1974. - 53 с.

1 Див.: Аграрне право України: Підручн. / За ред. В. 3. Янчука. — К.,1996. — 560 с.

* Див.: Павлович 3. А. Теоретические и практические проблеми совершенствования управлення агропромьішленньгм комплексом в СССР: Автореф. — К., 1989. — 38 с.

' Див.: Павлович 3. А. Государственное управление агропромьішленньїм комплек­сом. - К., 1984. - 232 с.

6 Див.: Павлович 3. А. Теоретические и практические проблеми совершенствования управлення агропромьішленньїм комплексом в СССР: Автореф. — К., 1989. — С. 8.


розвинув у подальших працях, зокрема в колективній монографії "Аграрне законодавство України: проблеми ефективності" (1998 р.)1.

3. А. Павлович був також співавтором першого в Україні під­ручника з аграрного права, в якому він розкрив питання державно­го регулювання сільського господарства2.

Член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор В. К. Попов спочатку досліджував проб­леми цивільного права, згодом — земельного та екологічного права. Багато уваги він приділяє питанням правового забезпечення реалі­зації екологічних інтересів громадян та юридичних осіб. Автор взяв участь у розробці навчальних та навчально-методичних посібників' із природоресурсового та екологічного права.

Вчений на монографічному рівні всебічно проаналізував дого­вірні відносини у сфері сільськогосподарського виробництва. У праці "Договорньїе отношения и зффективность сельскохозяйс-твенного производства" він обгрунтував поняття договорів у сфері сільськогосподарського виробництва, виділив та проаналізував їх види, сформулював особливості договірних відносин в АПК тощо3. Правовому регулюванню відносин міжгосподарської кооперації присвячена його монографія "Право и материальньїе интересн в межхозяйственной кооперации"4.

Крім того, В. К. Попов дослідив правове становище виробни­чих об'єднань у сільському господарстві, питання забезпечення ме­ліорації земель у сільському господарстві тощо.

Доктор юридичних наук, професор Ю. О. Вовк є автором чис­ленних наукових досліджень із колгоспного, земельного та еколо­гічного права, зокрема 70 друкованих праць, з яких 2 монографії. Він є також співавтором багатьох підручників і навчальних посіб­ників з колгоспного, земельного та екологічного права.

Вчений вперше в юридичній науці дослідив договірні відноси­ни колгоспів з організаціями і підприємствами. У 1962 р. вийшла друком його монографія "Договорньїе отношения колхозов с орга-низациями и предприятиями"5.

Значну увагу автор приділяв також аналізу колгоспних трудових правовідносин. У монографії "Колхозное трудовое правоотноше-ние" (1972 р.)6 Ю. О. Вовк обгрунтовано довів відносну самостій­ність колгоспних трудових правовідносин.

Поряд із названими проблемами, вчений досліджував й інші ас­пекти правового регулювання суспільних відносин у сільському

1 Див.: Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / За ред. В. І. Сем-
чика. - К., 1998. - 245 с.

2 Див.: Аграрне право України: Підручн. / За ред. проф. В. 3. Янчука. — К., 1996.
560 с.

' Див.: Попов В. К. Договорньїе отношения и зффективность сельскохозяйственно-го производства. — Харьков, 1976. — 140 с.

4 Див.: Попов В. К. Право и материальньїе интересьі в межхозяйственной коопера­ции. — Харьков, 1983. — 169 с.

! Див.: Вовк Ю. А. Договорньїе отношения колхозов с организациями и предприя-тиями. — М., 1962. — 159 с.

' Вовк Ю. А. Колхозное трудовое правоотношение. — М., 1972. — 248 с.,.,...


І І


господарстві, а саме: актуальні проблеми права користування гро­мадян і організацій1; правові питання оплати праці колгоспників2; проблеми матеріально-технічного постачання сільського госжк дарства3; правові проблеми охорони навколишнього природного середовища. Зокрема, у навчальному посібнику "Советское приро-доресурсовое право и правовая охрана окружаюшей средьі" (1986 р.)4 автор послідовно доводить самостійне існування відповідної галузі права, розкриває її особливості та зміст.

Кандидат юридичних наук, професор І. А. Дмитренко у 1960 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Правове регулювання оплати праці в колгоспах на новому етапі розвитку колгоспного ладу"5.

Науковими інтересами вченого є екологічне, земельне та аграр» не право. В його доробку 107 наукових праць, з яких 7 монографій, 5 навчальних посібників, 3 розділи у складі авторських колективів інших наукових видань. 2001 р. І. А. Дмитренко видав підручник з екологічного права України6.

Він розробляє й правові інститути колгоспного права, зокрема правове забезпечення діяльності колгоспів, їх соціально-економіч­ного розвитку, правові питання охорони майнових, земельних прав колгоспів тощо. Велику увагу автор приділяє також проблемам пра­вової охорони земель.

Одна з нових його моноірафій присвячена дослідженню зако­нодавчих основ земельних відносин (1993 р.)7, в якій вчений аналі­зує процес розвитку земельного законодавства України, його ефек­тивності, дає конкретні пропозиції щодо його вдосконалення.

Вагомий внесок у розвиток науки колгоспного права зробив доктор юридичних наук, професор В. В. Долежан. Учений, зокре­ма, захистив кандидатську дисертацію на тему: "Договорньїе отно­шения колхозов (на материалах Украинской ССР)" (1973 р.)8

Згодом розглянув правові питання прокурорського нагляду за виконанням законів у сільському господарстві9. В. В. Долежан є та­кож співавтором однойменного навчального посібника10.

1 Див.: Вовк Ю. А. Право вторинного пользования землями колхозов: Автореф. —
Харьков, 1953. — 16 с; Вовк Ю. А. Право приусадебного землепользования колхозного
двора. — М., 1957. — 54 с.

2 Див.: Вовк Ю. А. Новое в оплате труда колхозников. — М., 1963.

' Див.: Вовк Ю. А. Правовое регулирование материально-технического снабжения сельского хозяйства. — М., 1965. — 79 с.

4 Див.: Вовк Ю. А. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружа-ющей средьі: Общая часть. Учеб. пособие. — Харьков, 1986. — 160 с.

' Див.: Дмитренко И. А. Правовое регулирование оплатьі труда в колхозах на новом зтапе развития колхозного строя: Автореф. — К., 1960. — 330 с.

' Див.: Дмитренко І. А. Екологічне право України: Підручн. — К., 2001. — 352 с.

' Див.: Дмитренко И. А. Законодательньїе основи земельньїх отношєний в Украи-не. - К., 1993. - 236 с.

' Див.: Долежан В. В. Договорньїе отношения колхозов (на материалах Украинской

ССР): Автореф. - М, 1973.

* Див.: Долежан В. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сельском хо-

зяйстве. — М., 1986. — 109 с.

'" Див.: Долежан В. В., Тарнавский Г. С. Прокурорский надзор за исполнением за­конов в сельском хозяйстве: Учеб. пособие. — Харьков, 1979. — 52 с.


Ним написано понад 100 наукових праць, з яких 2 монографії, 12 навчальних посібників, 2 науково-практичних коментарі (у складі авторських колективів), 6 методичних рекомендацій, статті та тези виступів на наукових конференціях. З питань, які безпосе­редньо чи опосередковано стосуються аграрного права, вчений опублікував впродовж 1966-1989 рр. 19 статей в юридичних журна­лах, 3 — в газетах.

Значним внеском у розвиток науки аграрного права України є науковий доробок доктора юридичних наук, професора А. М. Ста-тівки в частині дослідження теоретичних проблем правового регу­лювання договірних відносин у системі АПК України.

1990 р. вчений захистив кандидатську дисертацію на тему: "До-говор на вьіращивание в личньїх подсобньїх хозяйствах колхозни-ков скота и птицьі, принадлежащих колхозу"'.

1997 р. автор підготував індивідуальну монографію "Договорьі в агропромьішленном комплексе Украиньї в условиях рьшка"2, а 1998 р. А. М. Статівка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на цю ж тему3.

У названих працях учений обгрунтував положення про те, що до­говір в умовах ринку в системі АПК є об'єктивно необхідною фор­мою економічних зв'язків між його суб'єктами, сформулював загаль­не поняття такого договору, розкрив його зміст та специфічні риси, а також довів закономірність того, що в системі АПК ринкові відно­сини визначають виникнення нових видів договорів, які раніше не мали широкого застосування (попередній договір, договір про зов­нішньоекономічний обіг, договір на рекламні послуги) тощо.

Крім зазначених праць, А. М. Статівка підготував понад ЗО ста­тей та публікацій, в яких дослідив окремі аспекти договірних від-носин у сфері агропромислового комплексу в сучасних умовах, зокрема з'ясував поняття та види правових гарантій суб'єктів дого­вірних відносин в системі АПК, проблеми договірної свободи в АПК, особливості окремих видів договорів аграрних суб'єктів, проблеми державного регулювання АПК тощо. Учений послідовно досліджує правове становище особистих селянських господарств громадян. Він є також співавтором навчального посібника "Аграр­не право", виданого в Харкові (1997 р.)4.

Доктор юридичних наук, професор М. В. Шульга захистив кан­дидатську дисертацію, присвячену проблемам удосконалення зе­мельного законодавства (1981 р.)5.

1 Див.: Стативка А. Н. Договор на вьіращивание в личньїх подсобньїх хозяйствах колхозников скота и птицьі, принадлежащих колхозу: Автореф. — М., 1990. — 24 с.

1 Див.: Стативка А. Н. Договори в агропромьішленном комплексе Украиньї в усло­виях рьгнка. — Харьков, 1997. — 239 с.

' Див.: Статівка А. М. Договори в системі агропромислового комплексу України в умовах ринкових відносин: Автореф. — Харків, 1998. — 32 с.

4 Див.: Аграрне право: Навч. посібник / За ред. В. П. Жушмана. — Харків, 1997. — 230 с.

' Див.: Шульга М. В. Возникновение и прекращение права пользования землями сельских населенньгх пунктов: Автореф. — М., 1981. — 20 с.


У дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридич­них наук та в своїх монографіях вчений всебічно дослідив сучас­ні проблеми правового регулювання земельних відносин у ринко­вих умовах (1998 р.)1. Автор уперше комплексно розглянув акту­альні теоретичні проблеми правового регулювання земельних від­носин у період утворення самостійної Української держави, фор­мування й розвитку ринкових відносин, проведення земельної ре­форми з урахуванням екологічного стану в країні. У своїй дисер­тації він обгрунтував соціально-еколого-економічну сутність зем­лі як об'єкта земельних відносин, необхідність формування інсти­туту правових гарантій земельних прав та новий підхід до кодифі­кації земельного законодавства, а також зробив інші важливі вис­новки.

У монографії "Актуальньїе правовьіе проблеми земельних отно-шений в современньїх условиях"(1998 р.)2, вчений, розглядаючи землю як елемент єдиної екосистеми, пов'язаний з іншими об'єк­тами природи, докладно аналізує правові форми власності на зем­лю, організаційно-правові форми використання земель, правові га­рантії земельних прав тощо.

М. В. Шульга є співавтором підручника із земельного права (2001 р.)3 та коментарів до ЗК (2002 і 2003 рр.)4.

Доктор юридичних наук, професор А. М. Запорожець, поряд з проблемами господарського права, досліджує також правові питан­ня регулювання аграрних відносин в Україні.

Учений є автором близько 140 публікацій, 3 монографій, взяв участь у підготовці 4 колективних підручників. Зокрема, він є спів­автором підручника із земельного права (1981 р.)!, першого україн­ського підручника з аграрного права6. Вагомим внеском у розвиток української земельно-правової науки є підготовка та видання вче­ним навчального посібника з аграрного права (1997 р.)7.

Член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор А. П. Гетьман 1995 р. захистив дисер­тацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: "Еколого-процесуальна правова теорія: проблеми становлен­ня і розвитку"8.

1 Див.: Шульга М. В. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах: Автореф. — Харків, 1998. — 37 с; Шульга М. В. Актуальньїе правовне проблеми земельних отношений в современньїх условиях. — Харьков, 1998. — 224 с.

: Див.: Шульга М. В. Актуальньїе правовне проблеми земельних отношений в сов-ременньгх условиях. — Харьков, 1998. — 224 с.

1 Див.: Земельне право: Шдручн. / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинича. — К., 2001. - 424 с.

4 Див.: Земельний кодекс України: Коментар / За ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шуль­ги. — Харків, 2002; ЗК: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. — К., 2003.

' Див.: Советское земельное право: Учеб. пособие / Под ред. В. С. Шелестова. — Харьков, 1981.-232 с.

' Див.: Аграрне право України: Підручн. / За ред. В. 3. Янчука. — К., 1996. — 560 с.

7 Див.: Запорожец А. М. Аграрное право: Учеб. пособие. — Харьков, 1997. — 109 с.

* Див.: Гетьман А. П. Еколого-процесуальна правова теорія: проблеми становлення і розвитку. Автореф. — Харків, 1995. — 32 с.


Вчений є автором понад 80 праць з питань земельного, еколо­гічного та природоресурсового права, серед них монографія "Про-цессуальньїе нормьі и отношения в зкологическом праве"1, нав­чальні посібники "Екологічне право України", "Процесуальні пи­тання в природоресурсовому праві", "Вступ до теорії еколого-про-цесуального права України".

Особливо важливе значення для розвитку науки афарного пра­ва України мають його дослідження з питань охорони навколиш­нього природного середовища у сільському господарстві.

А. П. Гетьман є співавтором коментарів до ЗК, виданих у Хар­кові (2002 р.)2 та Києві (2003 р.)3

Доктор юридичних наук, професор Н. Р. Малишева — авторка понад 160 наукових праць, з яких 3 — індивідуальні монофафії, 13 розділів у колективних монографіях, 6 брошур і довідників. Учена грунтовно дослідила економіко-правові питання екології, пробле­ми державного управління охороною навколишнього природного середовища, питання охорони довкілля від шумових впливів, а та­кож з'ясувала правові питання охорони навколишнього природно­го середовища від забруднення отрутохімікатами і мінеральними добривами, що застосовуються в сільському та лісовому госпо­дарствах.

Істотне значення мають наукові дослідження Н. Р. Малишевої сучасних проблем гармонізації екологічного законодавства в Євро­пі (1996 р.)4. Вчена брала також участь у підготовці підручника із земельного права (2001 р.)! та науково-практичного коментарю до ЗК (2003 р.)6

Велику цінність для науки екологічного та аграрного права мають дослідження доктора юридичних наук С. М. Кравченко. Ще 1977 р. вчена захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Имущественная ответственность за причинение вреда природним обьектам"7, а 1991 р. — докторську дисертацію на тему "Реализация права в охране окружающей средьі (социально-психологические усло-вия)"8.

1 Див.: Гетьман А. П. Процессуальньїе нормьі и отношения в зкологическом праве. —
Харьков, 1994. - 132 с.

2 Див.: Земельний кодекс України: Коментар / За ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шуль­
ги. - Харків, 2002.

' Див.: Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. - К., 2003.

* Див.: Малишева Н. Р. Гармонізація екологічного законодавства в Європі: Дис.... д-ра юрид. наук у формі наукової доповіді, яка виконує функції автореферату. — К., 1996. — 54 с; Мальїшева Н. Р. Гармонизация зкологического законодательства в Европе. — К 1996.

' Див.: Земельне право: Підручн. / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинича. — К., 2001.-424 с.

' Див.: Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. 1. Семчика. - К., 2003.

7 Див.: Кравченко С. Н. Имущественная ответственность за причинение вреда при-родньїм обьектам: Автореф. — М., 1977. — 17 с.

1 Див.: Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей средьі (социально-іхологические условия): Автореф. — Харьков, 1991. — 41 с.


І


Вона є авторкою понад 120 наукових праць, з яких 6 монофа-фій, 8 навчальних посібників, розділи у 4 підручниках, інших нау­кових виданнях.

У своїх працях С. М. Кравченко фунтовно проаналізувала пра­вові проблеми охорони довкілля, зокрема питання майнової та ма­теріальної відповідальності за порушення природоохоронного зако­нодавства, правові питання реалізації екологічного законодавства, соціально-психологічні аспекти правової охорони природи тощо.

В. П. Цемко у монографії "Право сільськогосподарського вико­ристання землі в Українській РСР"' розглядає економіко-правові проблеми, принципи права сільськогосподарського використання земель. Автор досліджує також проблеми відшкодування збитків при вилученні земель для державних і фомадських потреб2, еколо-го-економічні аспекти охорони фунтів3 тощо. У 1992 р. вчений за­хистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора еконо­мічних наук на тему: "Зколого-зкономическая зффективность ох-раньї земельннх ресурсов Украиньї"4.

В Україні працює велика фупа науковців у галузі афарного права — кандидатів юридичних наук.

Кандидат юридичних наук, доцент Л. В. Бориславський є авто­ром понад 70 наукових праць, з яких 15 — розділи у підручниках і посібниках, 35 статей тощо. 1974 р. вчений захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Ответственность за порчу земель сельскохозяиственного назначе-ния"!, присвячену комплексному дослідженню всіх видів юридич­ної відповідальності за правопорушення, пов'язані зі псуванням зе­мель сільськогосподарського призначення. У своїй праці він дав за­гальну характеристику законодавства про охорону земель сільсько­господарського призначення, сформулював поняття правової охо­рони таких земель. Автор визначив також поняття та види псуван­ня земель сільськогосподарського призначення, виділив критерії і специфічні риси такого псування. На основі проведеного дослід­ження Л. В. Бориславський вніс обфунтовані пропозиції щодо вдосконалення земельного законодавства про охорону земель від псування, які мають значення й нині.

Кандидат юридичних наук, доцент С. Ф. Василюк, який є пред­ставником львівської наукової школи, на дисертаційному рівні дослі-

1 Див: Цемко В. П. Право сільськогосподарського використання землі в Україн­
ській РСР. - К., 1975. - 280 с.

2 Див.: Цемко В. П. Возмещение убьітков при изьятии земель для государственнмх
и общественньїх надобностей. (На материалах Украинской ССР): Автореф. — К.,1963. —
20 с; Цемко В. П. Возмещение убнтков при изьятии земель для государственньк и об­
щественньїх надобностей (исторический обзор законодательства СССР и УССР с 1917
по 1962 годн). - К., 1963. - 58 с.

' Див.: Аламов А. Н., Цемко В. П., Новоторов А. С. Зколого-зкономические аспек­ти охраньї почв Украинской ССР. — К., 1980. — 181 с.

* Див.: Цемко В. П. Зколого-зкономическая зффективность охраньї земельних ре­сурсов Украиньї: Автореф. — К., 1992. — 32 с.

! Див.: Бориславский Л. В. Ответственность за порчу земель сельскохозяиственного назначения: Автореф. — К., 1974. — 18 с.


див проблеми правового регулювання внутрішнього розпорядку в колгоспах', а також інші аспекти правового регулювання трудових від­носин у сільському господарстві. Вчений є автором понад 55 науко­вих праць, з яких 1 монографія, 2 брошури, 5 навчальних посібників.

С. Ф. Василюк узяв участь у підготовці першого українського підручника з аграрного права2.

Кандидат юридичних наук, доцент В. В. Янчук був автором по­над 75 наукових праць, у тому числі монофафій, наукових комен­тарів, юридичних довідників, навчальних посібників, збірників ак­тів законодавства, співавтором підручника "Кооперативне право".

У 1983 р. учений захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Правовой режим па-хотньїх угодий (на материалах Украинской ССР)"3. Він вперше в афарно-правовій науці зробив теоретичний аналіз правового режи­му орних земель.


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 269 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 2 страница| Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 4 страница

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.024 сек.)