Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 4 страница

I8ВN 966-7613-45-3 | I5ВN 966-7613-45-3 | Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 1 страница | Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 2 страница | Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 6 страница | I IIНІН. 1 страница | I IIНІН. 2 страница | I IIНІН. 3 страница | I IIНІН. 4 страница | I IIНІН. 5 страница |


Читайте также:
  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

В. В. Янчук дослідив широке коло питань, зокрема щодо правової охорони земель сільськогосподарського призначення (1987 р.)4, право­вого забезпечення впровадження інтенсивних технологій в рослин­ництво (1990 р.)5 тощо. Важливе значення мають також його праці з проблем сучасного афарного та земельного законодавства України6. Вчений — співавтор першого в Україні підручника з афарного права7.

Кандидат юридичних наук, доцент І. М. Миронець 1955 р. за­хистив кандидатську дисертацію на тему: "Договор конфактации в советском праве"8. Це була перша наукова розробка договірних від­носин з контрактації сільськогосподарської продукції в післявоєн­ний період. Він є автором понад 100 наукових праць, виконаних ін­дивідуально та у співавторстві, серед яких підручник, навчальні по­сібники, брошури, розділи в колективних наукових працях, збірни­ки законодавчих актів, статті в періодичних виданнях.

Значний внесок у розвиток науки афарного права України зро­бив кандидат юридичних наук, доцент В. В. Носік. Учений є авто­ром понад 60 наукових і науково-методичних праць, з яких 3 роз­діли підручника "Аграрне право України", посібник з правових пи­тань кооперації, довідники з питань проведення земельних аукціо-


нів та тендерів в Україні, статті з питань афарного, земельного, ко­оперативного права, навчально-методичні посібники з курсу афар­ного та земельного права.

Поряд із дослідженням загальнотеоретичних проблем афарного права України автор аналізує також окремі правові інститути цієї галузі. Зокрема, у кандидатській дисертації на тему: "Правовое ре­гулирование рационального использования земель сельскохозяйс-твенньїх предприятий агропромьішленного комплекса (на матери­алах Украинской ССР)" (1986 р.)1 він дослідив правові засади сіль­ськогосподарського землекористування.

Нині вчений досліджує проблеми правового забезпечення інс­титутів афарної та земельної реформ, права власності на землю, в тому числі правові засади формування ринку землі, паювання зе­мель, інші аспекти правового регулювання земельних відносин.

В. В. Носік (у співавторстві) вперше фунтовно дослідив проб­лемні та складні питання юридичної природи права на земельну частку (пай), підстави виникнення та припинення такого суб'єк­тивного права тощо2. Він є автором практичного довідника "Право власності на землю в Україні" (1992 р.)3, співавтором навчального посібника "Право власності в Україні" (2000 р.)4 та практичного посібника "Придбання земельних ділянок несільськогосподарсько-го призначення" (2002 р.)5.

Вчений брав також участь у підготовці підручника з афарного права6 та коментарів до ЗК7.

Проблеми сільськогосподарської кооперації у дисертаційній та монофафічній формах проаналізував кандидат юридичних наук, доцент В. І. Федорович8. Учений провів всебічний комплексний аналіз правових засад створення, реорганізації та ліквідації сіль­ськогосподарських кооперативів в Україні, дослідив теоретичні ос­нови сільськогосподарської кооперації, виділив основні етапи її розвитку тощо. Аналізуючи правові умови створення та організації сільськогосподарських кооперативів автор обфунтував юридичні та специфічні ознаки сільськогосподарського кооперативу, сформу-


 


1 Див.: Василюк С. Ф. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах: Автореф. - М., 1980.

г Див.: Аграрне право України: Підручн. / За ред. В. 3. Янчука. — К., 1996. — 560 с.

' Див.: Янчук В. В. Правовой режим пахотньїх угодий (на материалах Украинской ССР): Автореф. - М., 1982. - 24 с.

4 Див.: Янчук В. В. Правова охорона земель сільськогосподарського призначення. —
К., 1987. - 81 с.

5 Див.: Янчук В. В. Правовое обеспечение внедрения интенсивньїх технологий в
растениеводстве. — К., 1990. — 152 с.

' Див.: Аграрне законодавство України / Відп. ред. В. В. Янчук// Бюлетень законодавс­тва і юридичної практики України. — 1996. — № 5. — Вип. 1. — К., 1996. — 302 с; Янчук В. В. Джерела аграрного права // Аграрне право України: Підручн. / За ред. В. 3. Янчу­ка. — К., 1996. — С.30-49; Законодавство України про земельні ділянки: Аграрне зако­нодавство України. Вип. 2 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1997. - № 6. - 336 с.

7 Див.: Аграрне право України: Підручн. / За ред. В. 3. Янчука. — К., 1996. — 560 с.

' Див.: Миронец И. М. Договор контрактации в советском праве: Автореф. — К., 1954. - 379 с.


' Див.: Носик В. В. Правовое регулирование рационального использования земель сельскохозяйственнмх предприятий агропромьішленного комплекса (на материалах Ук­раинской ССР): Автореф. — К., 1986. - 24 с.

2 Див.: Носік В., Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. - 2000. - № 3. - С.48-53.

! Див.: Носік В. В. Право власності на землю в Україні: Практичний довідник. — К., 1992.

4 Див.: Носік В. В. Право власності на землю в Україні // Право власності в Украї­ні: Навч. посібник / За заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. - К., 2000. - С. 432-499.

' Див.: Придбання земельних ділянок ^сільськогосподарського призначення: Прак­тичний посібник / За заг ред. В. В. Носіка. — К., 2002. — 64 с.

* Див.: Аграрне право України: Підручн. / За ред. В. 3. Янчука. — К., 1996. — 560 с.

7 Див.: Земельний кодекс України. Коментар / За ред. А.П. Гетьмана, М. В. Шуль­ги. — Харків, 2002; ЗК. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. — К., 2003.

* Див.: Федорович В. І. Правове регулювання створення, реорганізації і ліквідації
сільськогосподарських кооперативів: Автореф. — Львів, 1998. — 18 с; Федорович В. І.
Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні. —
Львів, 1998. — 142 с.


лював визначення його поняття, вирізнив загальні та спеціальні організаційно-правові умови створення сільськогосподарських коо­перативів тощо. Велику увагу він також приділив проблемам право­вого забезпечення еволюції відносин власності на землю в Україні1.

Кандидат юридичних наук, доцент П. Ф. Кулинич у 1985 р. за­хистив кандидатську дисертацію на тему: "Правовое обеспечение рационального использования мелиорированньїх земель (на мате-риалах Украинской ССР)"2, в якій вперше в українській юридичній науці розглянув комплекс правових питань, пов'язаних із викорис­танням меліорованих земель у сільськогосподарському виробництві з позицій не тільки земельного, а й водного, цивільного та інших галузей права. Питанням правового забезпечення раціонального ви­користання меліорованих земель присвячена і монографія автора "Рациональное использование мелиорированньїх земель (вопросьі правового обеспечения)" (1987 р.)3. Вчений дослідив також теоре­тичні та практичні проблеми правової охорони родючих фунтів.

Нині він є автором понад 70 наукових публікацій з проблем зе­мельного, афарного, екологічного та цивільного права, серед яких — розділи в 10 колективних монофафіях, остання з них — "Афарне законодавство України: проблеми ефективності" (1998 р.)4. За ре­дакцією В. І. Семчика та П. Ф. Кулинича в Києві 2001 р. видано підручник із земельного права України5.

Слід відзначити вагомий внесок П. Ф. Кулинича в розробку правових інститутів земельної реформи, права приватної власності на землю, участь у підготовці проекту нового ЗК'. Вчений також є

1 Див.: Федорович В. И. Реформирование отношений земельной собственности в процессе реорганизации колхозов на Украине // Правовьіе проблеми земельной и аг-рарной реформьі в странах Центральний и Восточной Европьі, России, Беларуси, Укра­йни и других стран СНГ, государствах Балтии: Тезисьі докладов Межлународного кон-гресса. Минск, 9-Ю сентября 1999 г. - Минск, 1999. - С. 43-45.

! Див.: Кулинич П. Ф. Правовое обеспечение рационального использования мели­орированньїх земель (на материалах Украинской ССР): Автореф. — К., 1984. — 24 с.

' Див.: Кулинич П. Ф. Рациональное использование мелиорированньїх земель (воп-росьі правового обеспечения). — К., 1987. — 115 с.

4 Див.: Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / За ред. В. І. Сем­чика. - К., 1998. - 245 с.

' Див.: Земельне право: Підручн. / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинича. — К., 2001.-424 с.

' Див.: Шемшученко Ю., Кулинич П. Право земельной собственности в Украине // Будівництво України. — 1993. — № 3-4. — С.46-53; Кулинич П. Ф. Правовьіе пробле­ми приватизации сельскохозяйственних земель на Украине // Правовие проблеми зе­мельной и аграрной реформи в странах Центральной и Восточной Европи, России, Бе­ларуси, Украиньї и других стран СНГ, государствах Балтии: Тезиси докладов Междуна-родного конгресса. Минск, 9-10 сентября 1999 г. - Минск, 1999. - С. 129-133; Кули­нич П. Ф. Правові аспекти прискорення реформування аграрного сектора економіки // Право України. — 2000. — № 4. — С. 26-30; Кулинич П. Ф. Тенденції розвитку права власності на землю в сільській місцевості // Проблеми права власності та господарюван­ня у сільському господарстві: Монографія / За ред. В. І. Семчика. — К., 2001. — С. 59-101; Кулинич П. Ф. Земля і ринок: правові проблеми // Правова держава. — 1993. — Вип. 4. — С. 65-73; Кулинич П. Ф. Правові засади оренди землі в Україні // Рефератив­ний огляд чинного законодавства / За ред. В. В. Цвєткова, Є. Б. Кубко. — К., 2000. — С. 157-174; Кулинич П. Ф. Новий ЗК: яким йому бути? // Право України. — 2000. — № 10. — С. 50-54; Кулинич П. Ф. Закон про землю — важливий крок в розвитку еконо­мічної та політичної реформ // Радянське право. — 1990. — № 6. — С. 3-4; Кулинич П. Ф. Коментар до ЗК // Підприємництво і ринок України. — 1992. — № 7. — С. 94-96.


співавтором коментарів до ЗК, виданих у Харкові (2002 р.)1 та Ки­єві (2003 р.)1.

Проблеми правового забезпечення та розвитку окремих інститу­тів афарного, земельного та екологічного права послідовно дослід­жує кандидат юридичних наук, доцент І. І. Каракаш. Він є автором понад 60 наукових праць із згаданих проблем, зокрема розділів під­ручника "Основи держави та права", навчального посібника "Ко­оперативне право", підручника "Екологічне право України". У 1979 р. вчений захистив кандидатську дисертацію на тему: "Теоре-тические вопросьі правового регулирования обязанностей членов колхозов"3, у якій вперше в українській науці колгоспного права здійснив комплексний та системний аналіз основних питань пра­вового регулювання обов'язків членів колгоспів.

Крім того, вчений розглянув правові питання стягнення шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки, особам, що працюють в колгоспі, дисциплінарної та адміністративної відповідальності посадових осіб колгоспів тощо.

Нині напрямами наукової діяльності автора є аналіз теоретич­них проблем права власності на природні ресурси; правове забез­печення земельної реформи; регіональні проблеми екології та їх подолання тощо. Він, зокрема, дослідив проблемні питання рефор­мування відносин земельної власності, реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств тощо.

Вчений є співавтором навчального посібника з афарного, зе­мельного та екологічного права (2000 р.)4 та співавтором курсу лек­цій "Зкологическое право Украиньї"5, виданого у 2001 р. за його редакцією.

За редакцією І. І. Каракаша та О. О. Пофібного у 2001 р. вида­но підручник із земельного права6. Вчений також є співавтором ко­ментарю до ЗК, що вийшов друком 2002 р. у Харкові7.

Актуальні проблеми інституту права приватної власності на зем­лі сільськогосподарського призначення досліджує В. К. Гуревський (1999-2000 рр.)8. Зокрема, вчений у своїх працях здійснив історико-

' Див.: Земельний кодекс України: Коментар / За ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шуль­ги. - Харків, 2002.

1 Див.: Земельний кодекс України: Коментар / За ред. А.П. Гетьмана, М. В. Шуль­ги. — Харків, 2002; ЗК: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. — К., 2003.

1 Див.: Каракаш И. И. Теоретические вопросьі правового регулирования обязаннос­тей членов колхозов: Автореф. — М., 1979. — 26 с.

4 Див.: Аграрное, земельное и зкологическое право Украиньї. Общие части учебньк курсов / Под ред. А. А. Погребного и И. И. Каракаша. — Харьков, 2000. — 368 с.

' Див.: Зкологическое право Украиньї: Курс лекций / Под ред. И. И. Каракаша. — Одесса, 2001.

' Див.: Земельное право Украиньї / Под ред. А. А. Погребного и И. И. Каракаша. — К., 2001.

7 Див.: Земельний кодекс України: Коментар / За ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шуль­ги. — Харків, 2002.

' Див.: Гуревський В. К. Право приватної власності громадян України на землі сіль­ськогосподарського призначення: Автореф. — К., 1999. — 16 с; Гуревський В. К. Пра­во приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначен­ня. - Одеса, 2000. - 136 с.


правовий аналіз існування права приватної власності на землю на території української держави, визначив поняття права приватної власності громадян на землю, дав характеристику об'єкта та суб'єк­тів цього права, обгрунтував необхідність реформування системи реєстрації прав на землю, сформулював рекомендації щодо вдоско­налення земельного законодавства та практики його застосування тощо.

Він також є співавтором навчального посібника з аграрного, зе­мельного та екологічного права (2000 р.)', 2 коментарів до ЗК (2002-2003 рр.)2.

В. П. Жушман поряд із проблемами цивільного, господар­ського права досліджує також окремі правові інститути аграрно­го права. Вчений є автором понад 50 наукових праць, з них 7 — навчальні посібники. Особливо слід відзначити науковий внесок автора в підготовку та видання навчального посібника з аграрно­го права України (1997 р.)3. У 2003 р. побачив світ його навчаль­но-практичний посібник "Аграрне право та законодавство Укра­їни"4.

У дисертаційній формі права громадян на землю в сільській міс­цевості комплексно дослідила О. М. Вовк (1997 р.)5. При цьому вчена вирізняє окремі особливості таких прав, класифікує їх та вносить пропозиції щодо вдосконалення чинного земельного зако­нодавства. Важливим є зроблене нею розмежування прав власників земельних ділянок і землекористувачів та її науковий висновок про потребу їх роздільного регулювання в ЗК.

О. І. Заєць 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Правові аспекти зе­мельної реформи в Україні"6. У цій роботі вона сформулювала по­няття земельної реформи, обгрунтувала її мету, провела наукову класифікацію правовідносин у сфері земельної реформи тощо. Важливе практичне значення мають пропозиції вченої щодо роз­ширення змісту нового кодифікованого акта земельного законо­давства в частині включення до нього розділу "Правове забезпе­чення земельної реформи".

Правове забезпечення охорони та раціонального використання земель в сільському господарстві досліджує також Д. А. Суржан. Автор, зокрема в дисертаційній формі, з'ясував правові питання

1 Див.: Аграрное, земельное и зкологическое право Украиньї. Общие части учебннх
курсов / Под ред. А. А. Погребного и И. И. Каракаша. — Харьков, 2000. — 368 с.

2 Див.: Земельний кодекс України: Коментар / За ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шуль­
ги. — Харків, 2002; ЗК: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. —
К., 2003.

1 Див.: Аграрне право: Навч. посібник/ За ред. В. П. Жушмана. — Харків, 1997. — 230 с.

4 Див.: Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України: Навчально-практич­ний посібник. — Харків, 2003. — 448 с.

' Див.: Вовк О. М. Право громадян на землю в сільській місцевості: Автореф.. — Харків, 1997. -17 с.

' Заєць О. І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: Автореф. — К., 1999. — 20 с.


правового захисту земель сільськогосподарського призначення

(1979 р.)1.

Ґрунтовне комплексне дослідження оренди земель сільськогос- •
подарського призначення в нових соціально-економічних умовах у
дисертаційній формі здійснила Н. В. Ільницька2. На основі аналізу
історії розвитку оренди земель на території Української держави,
чинного законодавства України в галузі регулювання земельних,
орендних відносин та наукового доробку представників економіч­
ної та юридичної науки з проблем оренди земель автор з'ясувала,
специфічні ознаки земель сільськогосподарського призначенням
поняття та особливості їх оренди, розкрила сутність та особливос--
ті оренди земельних паїв, обгрунтувала важливе теоретичне поло­
ження про земельно-правову природу договору оренди земель сіль­
ськогосподарського призначення, внесла важливі пропозиції щодо
вдосконалення чинного земельного законодавства тощо. і

Правові засади оренди земель розробляє також кандидат юридич­них наук І. Будзилович. Автор, зокрема, докладно проаналізував істо-рико-правові витоки оренди земель в Україні3. Поряд із цим учений досліджує проблеми правового забезпечення земельної та аграрної ре­форм в Україні, співвідношення між згаданими реформами, перспек-і тиви вдосконалення чинного земельного законодавства4 тощо.

Т. П. Проценко, яка є автором близько 20 наукових праць,-1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан­дидата юридичних наук на тему: "Правовий режим майна селян­ських (фермерських) господарств"5, у якій вперше в українській науці аграрного права комплексно дослідила зміст правового режи­му майна фермерських господарств, права власності, інших майно­вих прав громадян, котрі провадять фермерське господарство. Ана­лізу проблемних аспектів сучасного законодавчого забезпечення майнових відносин у фермерських господарствах та напрямів його* удосконалення присвячена й монографія вченої (2000 р.)6 та інші роботи. Авторка всебічно дослідила також конституційні засадні розвитку фермерських господарств7, правові проблеми сільськогос-т подарських кооперативів тощо.

1 Див.: Суржан Д. А. Правовьіе вопросьі рационального использования земель сель-
скохозяйственного назначения: Автореф. — М, 1979. — 18 с.

2 Див.: Ільницька Н. В. Оренда земель сільськогосподарського призначення: право­
ві аспекти: Автореф. — К., 2001. — 19 с.

! Див.: Будзилович І., Юрченко А. Оренда землі в Україні (історико-правовий на­рис) // Право України. — 1994. — № 10. — С. 63-67.

* Див.: Будзилович І., Юрченко А. Фактори негативного впливу на правове забезпе­чення земельної реформи в Україні // Право України. — 1998. — № 7. — С. 24-26; Буд­зилович І., Юрченко А. Конституція України і деякі проблеми земельного законодавс­тва // Право України. — 1997. — № 11. — С. 17-23: Земельна реформа в Україні про­довжується... (до 10-ї річниці) / Новаковський Л., Будзилович І., Леонець В., Юрченко А. // Право України. - 2001. - № 1. - С. 37-42.

! Див.: Проценко Т. П. Правовий режим майна селянських (фермерських) госпо­дарств України: Автореф. — К., 1996. — 20 с.

' Див.: Проценко Т. П. Правовий режим майна селянських (фермерських) госпо­дарств України. — К., 2000. — 80 с.

7 Див.: Проценко Т. П. Конституційні засади розвитку селянських (фермерських) господарств. — К., 1998. — 32 с.


М. Я. Ващишин на дисертаційному рівні всебічно проаналізу­вав земельні правовідносини у фермерських господарствах'. Вче­ний обгрунтував значення земельних правовідносин у системі всіх фермерських правовідносин як визначальних і базових, сформу­лював їх поняття та види. Крім того, він з'ясував поняття і право­вий статус суб'єкта права на одержання й використання земельної ділянки у фермерському господарстві, розглянув юридичну проце­дуру отримання земельних ділянок, правові форми використання земель у фермерських господарствах тощо. Важливе наукове зна­чення має також комплексне дослідження земельних прав та обов'язків осіб, які ведуть це господарство, та конкретні пропози­ції, зроблені М.Я. Ващишиним, щодо вдосконалення їх законодав­чої регламентації.

Л. В. Логуш провела оригінальне панорамне дослідження пра­вових засад фермерства у США, здійснила порівняльно-правовий аналіз фермерського законодавства США і України, на основі яко­го внесено конкретні пропозиції щодо розвитку загального та спе­ціального законодавств України у цій сфері2. Вчена є також автор­кою 5 публікацій з питань правового забезпечення розвитку фер­мерства в Україні та США.

Правове регулювання створення та діяльності фермерських гос­подарств дослідила у своїй кандидатській дисертації М. С. Долин-ська3. Вона проаналізувала процес створення фермерських госпо­дарств, з'ясувала етапи та особливості цього процесу тощо. При цьому правовий інститут фермерства аналізується з позицій враху­вання певного історичного досвіду України щодо існування при­ватних сімейних господарств на селі.

Правове становище сільськогосподарських кооперативів аналі­зує О. М. Сонін. Автор на дисертаційному рівні визначив проблем­ні аспекти виникнення, реорганізації та ліквідації сільськогоспо­дарських кооперативів4. Він також грунтовно дослідив питання класифікації сільськогосподарських кооперативів за різними кри­теріями, правові проблеми майнових відносин у зазначених аграр­них структурах тощо.

О. А. Поліводський у дисертаційній та інших формах з'ясував проблеми правового регулювання реалізації сільськогосподар­ської продукції5. У своїх працях автор приділяє увагу сучасним проблемам еволюції відносин власності в Україні. Вчений є спі­вавтором колективних монографій "Аграрне законодавство Укра-

1 Див.: Ващишин М. Я. Земельні правовідносини у селянських фермерських госпо­дарствах: Автореф. — Львів, 2000. — 18 с.

' Див.: Логуш Л. В. Фермерство в США: правові аспекти (досвід для України): Ав­тореф. — Львів, 1997. — 24 с.

1 Див.: Долинська М. С. Правові засади створення та діяльності селянських (фер­мерських) господарств в Україні: Автореф. — Львів, 1999. — 18 с.

* Див.: Сонин О. М. Правовое положение сельскохозяйственнмх (кроме колхозов) кооперативов: Автореф. — Харьков, 1992. — 25 с.

! Див.: Поліводський О. А. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції: Автореф. — К., 1999. — 17 с.


їни: проблеми ефективності" (1998 р.)1 та "Проблеми права влас­ності та господарювання у сільському господарстві" (2001 р.)2, а також науково-практичного коментарю до ЗК, виданого в Києві 2003 р.3

Т. Г. Ковальчук — автор більш як 10 наукових праць, серед яких тези конференцій, наукові статті, 3 розділи в різних наукових ви­даннях. Напрямами наукової діяльності є екологічне, земельне та аграрне право. Зокрема, вчена досліджує правові аспекти збережен­ня і родючості фунтів, охорони земель, проблеми законодавчого регулювання приватизації земель тощо4. Т. Г. Ковальчук також взя­ла участь у підготовці науково-практичного коментарю до ЗК5.

Кандидат юридичних наук Т. О. Коваленко на дисертаційному рівні здійснила комплексний аналіз правових аспектів реструктури­зації недержавних сільськогосподарських підприємств (2002 р.)6. При цьому значну увагу вчена приділила питанням реформування зе­мельних правовідносин. Важливе значення мають висновки авторки щодо вдосконалення земельного законодавства України з метою на­лежного правового регулювання реформування відносин власності на землю у процесі реструктуризації недержавних сільськогосподар­ських підприємств. Вчена сформулювала наукові визначення понять: "земельна частка (пай)", "право на земельну частку (пай)" тощо.

Вона також грунтовно досліджує правові проблеми паювання земель, зокрема питання реалізації права на земельну частку (пай), захисту права на земельну частку (пай) та ін.

Правові проблеми сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки в дисертаційній формі дослідив В. Ю. Уркевич (2001 р.)'.

Кандидат юридичних наук, доцент М. А. Мацько всебічно проа­налізував проблеми правового становища підсобних виробництв і промислів у сільському господарстві8. Нині основними напрямами наукової діяльності вченого є кооперативне право, правове станови­ще сільськогосподарської кооперації, договірні відносини коопера-

1 Див.: Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / За ред. В. І. Сем-
чика. - К., 1998. - 245 с.

2 Див.: Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: Мо­
нографія / За ред. В. І. Семчика. — К., 2001.

1 Див.: Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. - К., 2003.

4 Див.: Ковальчук Т. Г. Правові аспекти родючості грунтів як засобу забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції. — К., 1994. — С.69-70; Ковальчук' Т. Г. Правові аспекти охорони земель, збереження і підвищення родючості грунтів. — К., 1994. — С.114-115; Ковальчук Т. Г, Заєць О. І. Приватизація земель в Україні: шля­хи розв'язання законодавчих колізій // Право України. — 1999. — № 8. — С. 28-31.

' Див.: Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. - К., 2003.

' Див.: Коваленко Т. О. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогос­подарських підприємств: Автореф. — К., 2002. — 21с.

7 Див.: Уркевич В. Ю. Правові проблеми становлення сільськогосподарських коопе­ративів в умовах ринкової економіки України: Автореф. — К., 2001. — 20 с.

' Див.: Мацько М. А. Правовое положение подсобньк предприятий и промьіслов в колхозах (По материалам УССР): Автореф. — М., 1979. — 19 с; Мацько М. А. Підсоб­ні виробництва і промисли (правові питання). — К., 1991. — 48 с.


тивів із господарюючими суб'єктами АПК; афарне право тощо. Вче­ний є автором понад 80 наукових праць, з яких 1 книга, 2 розділи підручника, розділи довідково-методичних посібників, індивідуаль­них статей і наукових повідомлень. М. А. Мацько — один із співав­торів першого в Україні підручника з кооперативного права, в яко­му він з'ясував співвідношення афарного та кооперативного права, правове становище сільськогосподарських кооперативів тощо1.

3. Ф. Самчук 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Юридичне обслугову­вання сільськогосподарських підприємств в умовах переходу до рин­кової економіки"2, є авторкою 7 наукових статей, співавторкою нав­чального посібника "Афарне право". Нині вчена аналізує правові проблеми афарної та земельної реформ, приватизації земель тощо.

В. О. Ситник на дисертаційному рівні з'ясував основні наукові проблеми правового регулювання меліорації в Україні (1996 р.)3. Крім того, він є автором 13 наукових праць з питань правового за­безпечення меліорації у ході земельної реформи, реформування аг­рарних, зокрема земельних відносин тощо.

Автором 45 наукових праць, у тому числі й з проблем законодав­чого регулювання афарних відносин, є В. М. Стретович. Учений глибоко дослідив питання правового регулювання колективного під­ряду в сільському господарстві4, демонополізації земельної власнос­ті тощо. Він також брав участь у підготовці колективної монофафії "Афарне законодавство України: проблеми ефективності" (1998 р.)5.

Кандидат юридичних наук, доцент О. П. Радчук 1993 р. захис­тив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридич­них наук на тему: "Правове регулювання комісійної торгівлі сіль­ськогосподарською продукцією'". Вчений також є автором близько 10 друкованих праць. За його участю видано навчальний посібник з афарного права 1997 р.7

І. А. Войтюк 1989 р. у дисертаційній формі дослідила питання матеріальної відповідальності членів колгоспів8. Нині вчена аналі­зує проблеми правового регулювання оренди земель та інші питан­ня правового регулювання афарних відносин.

О. В. Конишева вперше в Україні в дисертаційній формі дослі­дила проблеми правового забезпечення запобігання дефадації зе-

1 Див.: Кооперативне право: Підручн. / За ред. В. І. Семчика. — К., 1998. — 336 с.


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 216 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 3 страница| Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 5 страница

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.02 сек.)