Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проведення слідчих (розшукових) дій. План лекції (4 акадЧитайте также:
  1. Вимоги до проведення екологічного моніторингу
  2. Глава 60. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення
  3. Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 1 страница
  4. Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 2 страница
  5. Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 3 страница
  6. Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 4 страница
  7. Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница

План лекції (4 акад. год.)

1. Визначення поняття сутності і завдань слідчих дій.

2. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій.

3. Процесуальний порядок проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

4. Види негласних слідчих (розшукових) дій.

5. Підстави і процесуальний порядок проведення негласних (розшукових) слідчих дій.

6. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

7. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях.

8. Загальні положення про втручання у приватне спілкування при провадженні негласних (розшукових) слідчих дій.

План семінарського заняття (2 акад. год.)

1. Визначення поняття сутності і завдань слідчих дій.

2. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій.

3. Процесуальний порядок проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

4. Підстави проведення негласних (розшукових) слідчих дій у кримінальному провадженні.

5. Види негласних слідчих (розшукових) дій.

6. Процесуальний порядок проведення негласних (розшукових) слідчих дій.

7. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

8. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях.

9. Загальні положення про втручання у приватне спілкування при провадженні негласних (розшукових) слідчих дій.

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.zakon.rada.gov.ua//

3. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 1 грудня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

4. Про оперативно-розшукову діяльність [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 2 грудня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

5. Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1169 / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

6. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн / Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua//.

7. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність / Бандурка О.М. – Х.: Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2002. – 336 с.

8. Бандурка А.М. Оперативно-розыскная деятельность: правовой аналіз / Бандурка А.М., Горбачев А.В. – К.: РИО МВД Украины, 1994. – 160 с.

9. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Бедняков Д.И. – М.: Юридическая литература, 1991. – 205 с.

10. Бахин В.П. Материалы к изучению практики борьбы с преступностью / Бахин В.П., Карпов Н.С. – К.: Издательство Семенко Сергея, 2007. – 489 с.

11. Быков В. Контроль и запись телефонных и иных переговоров / В. Быков // Законность. – 2001. – № 10. – С. 12–14.

12. Горбачов О.В. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Горбачов О.В. – К.: Вид-во Нац. юрид. академії України, 1996. – 67 с.

13. Каткова Т.В. Прослушивание телефонных переговоров в законодательстве зарубежных стран и проекте УПК Украины / Т.В. Каткова // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса, ОНЮА, 2001. – Вип. 10. – С. 62–67.

14. Козьяков І.М. Проблеми теорії та практики застосування статей 187, 1871 КПК України / І.М. Козьяков // Право України. – 2003. – № 4. – С. 57–61.

15. Козьяков І.М. Судовий контроль за отриманням інформації приватного характеру / І.М. Козьяков // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 4 – С. 54–56.

16. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

17. Курочка М. Легалізація оперативно-розшукової діяльності у доказуванні / М. Курочка // Право України. – 1999. – № 10. – С. 34.

18. Михайленко А.Р. Расследование преступлений. Законность и обеспечение прав граждан / Михайленко А.Р. – К.: Юринком Интер, 1999. – 448 с.

19. Молдован А.В. Кримінальний процес України / Молдован А.В., Мельник С.М. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

20. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальна компетенція / Лобойко Л.М. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 188 с.

21. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі / Погорецький М.А. − Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.

22. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв’язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.

23. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 59–64.

Тема 8

Проблемні питання зупинення і закінчення


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 54 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)