Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Судових рішень у кримінальному провадженніЧитайте также:
  1. Докази і доказування у кримінальному провадженні
  2. З перегляду судових рішень у кримінальному провадженні
  3. Загальна характеристика апеляційного оскарження та перевірки судових рішень і ухвал
  4. Інформаційні технології експертної підтримки рішень
  5. Оскарження та опротестування постанов та рішень митних органів у справах про порушення митного законодавства
  6. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митного законодавства
  7. Поняття і ознаки злочину в кримінальному праві України

План лекції (2 акад. год.)

1. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному і касаційному порядку. Підстави для їх скасування або зміни.

2. Порядок та строки апеляційного і касаційного оскарження. Структура та зміст апеляційної і касаційної скарг.

3. Розгляд справи судом апеляційної та касаційної інстанцій.

4. Підстави та порядок перегляду судових рішень у кримінальному провадженні Верховним Судом України.

5. Нововиявлені обставини як особливий порядок перегляду судових рішень у кримінальному провадженні.

План семінарського заняття (2 акад. год.)

1. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному і касаційному порядку. Підстави для їх скасування або зміни.

2. Порядок та строки апеляційного і касаційного оскарження. Структура та зміст апеляційної і касаційної скарг.

3. Розгляд справи судом апеляційної та касаційної інстанцій.

4. Підстави та порядок перегляду судових рішень у кримінальному провадженні Верховним Судом України.

5. Нововиявлені обставини як особливий порядок перегляду судових рішень у кримінальному провадженні.

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

3. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 1 грудня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

4. Про судоустрій і статус суддів [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 19 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//

5. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн / Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua//.

6. Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку [Текст]: постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 1 / Офіційний веб-сайт Верховного Суду України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua//

7. Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України [Текст]: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21 листопада 2012 року № 10-1717/0/4-12 / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.sc.gov.ua//

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

9. Ковтун І.П. Методичні рекомендації з питань оскарження прокурором судових рішень у кримінальних провадженнях в апеляційному порядку / Ковтун І.П., Малихіна С.М., Лісова Н.В. – К.: Генеральна прокуратура України, 2012. – 79 с.

10. Козьяков І.М. Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах / Козьяков І.М., Лісова Н.В. – К.: Алерта, 2010. – 148 с.

Костюченко О.Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України / Костюченко О.Ю. – К.: ВПЦ Київський університет, 2006. – 182 с.

11. Лобач В.П. Межі касаційного реагування прокурора на судові рішення у кримінальних справах / В.П. Лобач // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 6. – С. 14–21.

12. Малихіна С.М. Методичні рекомендації з питань оскарження прокурором судових рішень у кримінальних справах у касаційному порядку / Малихіна С.М., Ковтун І.П., Лісова Н.В. – К.: Генеральна прокуратура України, 2012. – 57 с.

13. Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів / В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 512 с.

14. Маринів В. Суб’єкти права на апеляційне оскарження у кримінальному судочинстві України / В. Маринів // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 108-114.

15. Молдован А.В. Кримінальний процес України / Молдован А.В., Мельник С.М. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

16. Руденко М.В. Прокурор як суб’єкт права на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України / М.В. Руденко // Вісник прокуратури. – 2012. – № 8. – С. 104–113.

17. Сапін О.В. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальних справах у контексті міжнародних стандартів / О.В. Сапін // Вісник прокуратури. – 2012. – № 2. – С. 74–79.

18. Сапін О.В. Прокурор у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 „Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / О.В. Сапін. – К., 2012. – 20 с.

19. Сапін О.В. Прокурор у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 „Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / О.В. Сапін. – К., 2012. – 20 с.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)