Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Під час кримінального провадженняЧитайте также:
  1. Впровадження результатів досліджень
  2. Впровадження системи екологічного моніторингу (СЕМ) в Україні
  3. Забезпечення кримінального провадження
  4. Забезпечення кримінального провадження
  5. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України
  6. Історія впровадження екологічної експертизи в Україні
  7. Кримінального провадження

План лекції (2 акад. год.)

1. Кримінальне процесуальне законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

2. Центральні органи України що забезпечують міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні.

3. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу. Виконання запиту в іноземній державі.

4. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

5. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).

6. Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав.

7. Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави.

 

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

3. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 1 грудня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

4. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн / Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua//.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

6. Виноградова О.І. Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю (кримінально-процесуальний аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 „Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / О.І. Виноградова. – Х., 2000. – 22 с.

7. Гаврилець В.М. Міжнародне співробітництво у виконанні окремих процесуальних дій в кримінальних справах / В.М. Гаврилець // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. – 2001. – № 9-а. – С. 4–11.

8. Пашковський М.І. Особливості доказування у кримінальних справах, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 „Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / М.І. Пашковський. – К., 2003. – 20 с.

9. Гавриш Т. Особливості процесуального статусу осіб, викликаних для участі у провадженні по кримінальній справі в порядку міжнародної правової допомоги / Т. Гавриш // Вісник Академії правових наук. – 2002. – № 3. – С. 188–198.

10. Кравчук С. Процесуальний порядок перейняття кримінального переслідування / С. Кравчук // Право України. – 1999. – № 7. – С. 61–64.

11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

12. Молдован А.В. Кримінальний процес України / Молдован А.В., Мельник С.М. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

13. Підгородинська А. Регламентація міжнародного співробітництва під час кримінального провадження за новим КПК України / А. Підгородинська // Вісник прокуратури. – 2012. – № 9. – С. 61–67.

14. Смирнов М. Перспективи розвитку інституту взаємної правової допомоги в кримінальних справах / М. Смирнов // Право України. – 2004. – № 5. – С. 99–102.

15. Смирнов М. Поняття і сучасний стан інституту взаємної правової допомоги в кримінальних справах / М. Смирнов // Право України. – 2003. – № 10. – С. 40– 43.

16. Смирнов М. Применение видеоконференцсвязи при получении доказательств по уголовным делам в порядке оказания взаимной правовой помощи / М. Смирнов // Підприємство, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 127–131.

17. Смирнов М. Сутність і правова природа міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального процесу / М. Смирнов // Підприємство, господарство і право. – 2004. – № 4. – С. 112–116.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 53 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)