Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кримінального провадження. План лекції (2 акадЧитайте также:
  1. Впровадження результатів досліджень
  2. Впровадження системи екологічного моніторингу (СЕМ) в Україні
  3. Забезпечення кримінального провадження
  4. Забезпечення кримінального провадження
  5. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України
  6. Історія впровадження екологічної експертизи в Україні
  7. Кримінального провадження

План лекції (2 акад. год.)

1. Поняття та значення засад кримінального провадження.

2. Класифікація засад кримінального провадження.

3. Система засад кримінального провадження і правові гарантії їх реалізації.

4. Суть та значення окремих засад кримінального провадження.

План семінарського заняття (2 акад. год.)

1. Поняття та значення засад кримінального провадження.

2. Система засад кримінального провадження і правові гарантії їх реалізації.

3. Суть та значення окремих засад кримінального процесу (верховенство права; законність; рівність перед законом і судом; повага до людської гідності; забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; недоторканність права власності; презумпція невинуватості; свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї; заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення; забезпечення права на захист; доступ до правосуддя; змагальність; безпосередність дослідження показань, речей і документів; забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; публічність; диспозитивність; гласність і відкритість судового розгляду; розумність строків; мова, якою здійснюється кримінальне судочинство).

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//.

2. Європейська Конвенція проти запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижують гідність, поводженню чи покаранню: [Текст]: прийнята Радою Європи 26 листопада 1987 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//.

3. Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув’язненню в будь-якій формі: [Текст]: прийнятий Резолюцією 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.zakon.rada.gov.ua//

5. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 1 грудня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

6. Про оперативно-розшукову діяльність [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 2 грудня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

7. Про державну таємницю [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 18 січня 2013 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

8. Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1169 / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

9. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн / Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua//.

10. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя [Текст]: постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9 / Офіційний веб-сайт Верховного Суду України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua//.

11. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві [Текст]: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 8 / Офіційний веб-сайт Верховного Суду України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua//.

12. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 книгах / За заг. ред. С.Я. Фурси. − К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. − Кн. 1. – 315 с.

13. Гриненко А.В. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе / Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф. – Х.: Консум, 1997. – 96 с.

14. Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса / Добровольская Т.Н. – М.: Юридическая литература, 1971. – 199 с.

15. Зейкан Я.П. Право на захист у кримінальному процесі / Зейкан Я.П. – К.: Юридична практика, 2004. – 288 с.

16. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі / Зейкан Я.П. – К.: КНТ, 2009. – 600 с.

17. Ісмаїлова Л.Б. Реалізація принципу презумпції невинуватості в кримінальному процесі України / Л.Б. Ісмаїлова. – Вісник Академії адвокатури України. – 2005. – № 3. – С. 111–118.

18. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції / Корчева Т.В. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. – 200 с.

19. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

20. Маляренко В.Т. Про недоторканність житла та іншого володіння особи як засади кримінального судочинства / В.Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 3. – С. 21–23.

21. Маляренко В.Т. Про державну мову та перекладача у кримінальному процесі України / В.Т. Маляренко // Голос України. – 21 вересня 2006 року.

22. Михайленко О.Р. Публічне та приватне обвинувачення: історія зародження, співвідношення та розвиток / О.Р. Михайленко // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – № 3. – С. 36–40.

23. Михеєнко М.М. Конституційні принципи кримінального процесу / М.М. Михеєнко // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 2. – С. 34–38.

24. Молдован А.В. Кримінальний процес України / Молдован А.В., Мельник С.М. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

25. Назаров В.В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України / Назаров В.В. – Х.: Золота миля, 2009. – 400 с.

26. Півненко В. Презумпція невинуватості: суперечності конституційних положень та норм кримінально-процесуального законодавства / В. Півненко, С. Коновалов // Вісник прокуратури України. – 2007. – № 7. – С. 64.

27. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми / Попелюшко В.О. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2009. – 634 с.

28. Репешко П.И. Принципы уголовного процесса / Репешко П.И. – Николаев: Атолл, 2001. – 258 с.

29. Слинько С.В. Проблемы реализации конституционных норм субъектами уголовного процесса / Слинько С.В. – Харьков: РИФ Арсин, 2002. – 432 с.

30. Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности / Строгович М.С. – М.: Наука, 1984. – 143 с.

31. Толочко О. Європейський досвід застосування ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини у кримінальному судочинстві / О. Толочко // Право України. – 2001. – № 6. – С. 41–44.

32. Трофимов С. „Правило Миранды” по украински: необходимы дополнительные гарантии / С. Трофимов // Юридическая практика. – 2003. – № 45. – С. 13.

33. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина / Хавронюк М.І. – К.: Літера, 2008. –384 с.

34. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства / Яновська О.Г. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

Тема 3


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 115 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)