Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кримінального провадженняЧитайте также:
  1. Впровадження результатів досліджень
  2. Впровадження системи екологічного моніторингу (СЕМ) в Україні
  3. Забезпечення кримінального провадження
  4. Забезпечення кримінального провадження
  5. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України
  6. Історія впровадження екологічної експертизи в Україні

План лекції (2 акад. год.)

1. Актуальність питань безпеки учасників кримінального провадження. Ризики протиправного впливу на осіб, які мають свідчити в суді.

2. Загальна характеристика законодавчих актів та підзаконної нормативної бази з питань забезпечення безпеки учасників кримінального провадження.

3. Підстави, приводи та порядок застосування заходів безпеки.

4. Основні види заходів безпеки та їх класифікація.

5. Особливості застосування процесуальних заходів безпеки учасників кримінального провадження.

6. Особливості застосування непроцесуальних заходів безпеки учасників кримінального провадження.

План семінарського заняття (2 акад. год.)

1. Актуальність питань безпеки учасників кримінального провадження. Ризики протиправного впливу на осіб, які мають свідчити в суді.

2. Загальна характеристика законодавчих актів та підзаконної нормативної бази з питань забезпечення безпеки учасників кримінального провадження.

3. Підстави, приводи та порядок застосування заходів безпеки.

4. Основні види заходів безпеки та їх класифікація.

5. Особливості застосування процесуальних заходів безпеки учасників кримінального провадження.

6. Особливості застосування непроцесуальних заходів безпеки учасників кримінального провадження.

 

Завдання для самостійної роботи (2 акад. год.)

1. Правові підстави та особливості забезпечення конфіденційності відомостей про особу під час проведення процесуальних дій.

2. Правові підстави та особливості проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження.

 

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

2. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах [Текст]: ратифікована Верховною Радою України 16 січня 1998 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//3. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

4. Кримінальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 19 листопада 2012 р. / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

5. Кримінально-виконавчий кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 19 листопада 2012 р. / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

6. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 19 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//

7. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 19 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//

8. Про оперативно-розшукову діяльність [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 19 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//

9. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн [Електронний ресурс] / Генеральна прокуратура України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://www.gp.gov.ua//.

10. Басиста І.В. Пред’явлення особи для впізнання поза її візуальним спостереженням: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / І.В. Басиста. – К., 2006. – 19 с.

11. Бардацька О.В. Забезпечення безпеки потерпілих та свідків у кримінальних справах, пов’язаних з торгівлею людьми / О.В. Бардацька, А.М. Орлеан. – К.: Тютюкін, 2010. – 56 с.

12. Гриньків О.О. Застосування заходів безпеки учасників кримінального судочинства: вітчизняна практика та світовий досвід: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.О. Гриньків. – К., 2010. – 20 с.

13. Касько В.В. Забезпечення безпеки учасників кримінального провадження щодо торгівлі людьми / В.В. Касько, А.М. Орлеан. – К.: ВАІТЕ, 2012. – 50 с.

14. Панасюк Т.І. Захист свідків та потерпілих у кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид наук: 12.00.09 / Т.І. Панасюк. – К., 2009. – 22 с.

15. Пашков С.М. Організаційно-правові засади діяльності судової міліції по забезпеченню безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид наук: 12.00.07 / С.М. Пашков. – Ірпінь, 2008. – 18 с.

16. Ткачев И. Особенности поддержания государственного обвинения в условиях применения мер безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства / И. Ткачев, В. Овчинникова, В. Комин, О. Тисен // Уголовное право. – 2010. – № 4. – С. 98–103.

Тема 2.3


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)