Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Верховним Судом УкраїниЧитайте также:
  1. А) постанови Верховної Ради України та укази Президента Ук­раїни
  2. Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 1 страница
  3. Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 2 страница
  4. Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 3 страница
  5. Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 4 страница
  6. Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 5 страница
  7. Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 6 страница

План лекції (2 акад. год.)

1. Верховний Суд України, його функції і повноваження.

2. Підстави перегляду судових рішень Верховним Судом України за чинним законодавством.

3. Суб’єкти подання заяви про перегляд Верховним Судом України судових рішень, вимоги до письмової заяви та порядок її подання.

4. Порядок розгляду заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України та види ухвал, які постановляються за такими заявами.

 

План практичного заняття (2 акад. год.)

Складання заяви прокурора про перегляд судового рішення Верховним Судом України відповідно до фабули, наданої викладачем.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Роль Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у перегляді судових рішень Верховним Судом України.

2. Порядок підготовки до перегляду судового рішення у кримінальному провадженні Верховним Судом України.

3. Ознайомлення з конкретними рішеннями Верховного Суду України, ухваленими у перегляді судових рішень за підставами, передбаченими пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 445 КПК України, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Верховного Суду України за електронною адресою: http://www.scourt.gov.ua//

 

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

3. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 19 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//

4. Про судоустрій і статус суддів [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 19 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//

5. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн [Електронний ресурс] / Генеральна прокуратура України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://www.gp.gov.ua//.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – Т. 2. – 664 с.

7. Руденко М.В. Прокурор як суб’єкт права на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України / М.В. Руденко // Вісник прокуратури. – 2012. – № 8. – С. 104–113.

 

Тема 3.4


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 92 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)