Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

За нововиявленими обставинамиЧитайте также:
  1. Стаття 459. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами
  2. Стаття 460. Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
  3. Стаття 462. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
  4. Стаття 464. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами
  5. ТЕМА 25. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ
  6. Тема 25. Перегляд судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами.

План лекції (2 акад. год.)

1. Особливості перегляду судових рішень у кримінальному провадженні за нововиявленими обставинами.

2. Поняття ново виявлених обставин, підстави, строки та порядок поновлення провадження з цих підстав.

3. Діяльність прокурора у перегляді судових рішень у кримінальному провадженні за нововиявленими обставинами.

План семінарського заняття (2 акад. год.)

1. Нововиявлені обставини як особливий порядок перегляду судових рішень у кримінальному провадженні.

2. Підстави, строки та порядок для звернення до суду із заявою про перегляд судового рішення у кримінальному провадженні за нововиявленими обставинами.

3. Суб’єкти права на подання заяви. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

4. Повноваження прокурора у судовому провадженні за заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

5. Проблемні питання застосування норм КПК України про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

 

Завдання для самостійної роботи (2 акад. год.)

Вивчення судової практики про перегляд судових рішень у кримінальному провадженні за нововиявленими обставинами.

 

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

3. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 19 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//

4. Рішення Конституційного Суду України від 26.01.2011 р. № 1-рп/2011 по справі Савчука М.М., - Конституційне судочинство, - с.88-99

5. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн / Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua//

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – Т. 2. – 664 с.

7. Бобечко Н.Р. Нововиявлені обставини для перегляду судових рішень у порядку виняткового провадження / Н.Р. Бобечко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ІХ регіональної наково-практичної конференції (13–14 лютого 2003 року, м. Львів). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка, 2003. – С. 478–480.

8. Підтримання прокурором державного обвинувачення [Текст] / Грицаєнко Л.Р. (кер. авт. кол.); Г.П. Середа, М.К. Якимчук (та інші); за заг. ред. Г.П. Середи. – К.: Юридична думка, 2010. – 656 с.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 58 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)