Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 25. Перегляд судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами.Читайте также:
  1. Вибір елементів корекції петлі зворотного зв’язку (C4, C10, R14).
  2. Девушки переглядываются. Одна из девушек обращается к парню.
  3. З перегляду судових рішень у кримінальному провадженні
  4. Загальна характеристика апеляційного оскарження та перевірки судових рішень і ухвал
  5. Інформаційні технології експертної підтримки рішень
  6. Оскарження та опротестування постанов та рішень митних органів у справах про порушення митного законодавства
  7. Прийняття рішень у державному управлінні, основні форми ЇХ здійснення

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України, 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – с. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.04. - Відомості Верховної Ради України від 08.10.2004 - 2004 р., № 40, (№№ 40-42), стор. 1530, стаття 492.

3. Господарський процесуальний кодекс України.

4. Кодекс адміністративного судочинства України.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України.

6. Закон України „Про судоустрій України” від 7 лютого 2002р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 10. – Ст. 441.

7. Закон України „Про статус суддів” від 15 грудня 1992р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 8. – Ст. 56.

8. Закон України „Про третейські суди” від 11 травня 2004р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 35. – Ст. 412.

9. Закон України „Про прокуратуру” від 5 листопада 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №53. – Ст. 793.

10. Закон України „Про адвокатуру” від 19 грудня 1992р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9. – Ст. 62.

11. Закон України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20. – Ст. 99.

12. Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 45. – Ст. 397.

13. Закон України „Про об’єднання громадян” від 16 червня 1992р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. – Ст. 504.

14. Закон України „Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №49. – Ст. 272.

15. Закон Української РСР „Про мови в Українській РСР” від 28 жовтня 1989р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1989. - № 45. – стор. 631.

16. Закон України „Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. – Ст. 650.

17. Закон України „Про захист прав споживачів” від 15 грудня 1993р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 30. - стор. 379.

18. Закон України „Про доступ до судових рішень” від 22 грудня 2005р. // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 15. – Ст. 128.19. Закон України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” від 23 лютого 2006р. // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. – Ст. 260.

20. Декрет Кабінету Міністрів України „Про державне мито” від 21 січня 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №13. – Ст. 113.

21. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільних справ та їх розмірів” від 21 грудня 2005р. // Офіційний вісник України. - 2005. - № 52. – Ст. 3301.

Судова практика:

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999 р. // Юридичний вісник. – 1999. - №18.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні пра­восуддя» від 1 листопада 1996 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. - Т.1. - К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування законодавства, що забезпечує неза­лежність суддів» від 12 квітня 1996 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. - Т.1. - К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004.

Література:

1. Андріанов К. До питання про юрисдикцію Європейського суду з прав людини // Право України. – 2000. - №8.

2. Волосенко С. Принцип змагальності та прецедент не рішення суду // Юриспруденція: Теорія і практика. – 2005. - № 2 (4). – С. 18-22.

3. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К.: Істина, 2006.

4. Пилипчик П.П. Верховний Суд України і забезпечення однакового застосування судами законодавства // вісник Верховного Суду України. – 2004. - №11.

5. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та ін.; за заг. ред. проф. В. В. Комарова. – Х. : Харків юрид., 2008.

6. Рабінович П. Рішення Європейського Суду з прав людини: спроба концептуально-методологічного аналізу // Право України. – 1997. - №12.

7. Савченко М. Роль практики Європейського Суду з прав людини у конституційному судочинстві України // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. - №6.

8. Фурса Є.І. Науково-практичний коментар до глави 3 розділу 4 ЦПК // Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2-х т. / За заг. ред. Фурси С.Я. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – С.883-900.

9. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Участь адвоката при перегляді рішень і ухвал у зв’язку з винятковими обставинами // Адвокат в цивільному процесі. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – С.191-194.

10. Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар : у 2 т. / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я., КНТ, 2006.

11. Чернов Є. Застосування норм міжнародних конвенцій, принципів добросовісності та справедливості при розгляді судових справ // Право України. – 1998. - №5.

12. Шевчук П.І. Інститут повторної касації в цивільному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №5 (33). – С. 50-52.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)