Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 18. Судові рішенняЧитайте также:
  1. Алгоритм прийняття рішення для забезпечення безпеки для об’єкта потенційної небезпеки
  2. Альтернативні способи вирішення спорів
  3. Вирішення
  4. Конструктивні рішення та заходи захисту
  5. Реєстрації та вирішення повідомлень
  6. Рішення з кінцевими вимикачами, що мають ламкий важіль
  7. Рішення щодо рекламного звернення

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України, 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – с. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України, 18 берез. 2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 40 – 41. – с. 135.

3. Закон України “Про виконавче провадження” від 21.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 24. – ст. 207.

4. Закон України “Про державну виконавчу службу” від 24.03.1998 р., зі змінами внесеними Законом України № 521-V від 22.12.2006 р. // Відомості Верховної Ради України –1998. – № 36. – ст. 243.

5. Закон України “Про доступ до судових рішень” № 22\98-ВР від 22.12.1999 р. // www.rada.gov.ua.

6. Наказ Міністерства юстиції України № 74\5 від 15.12.1999 р. “Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій” зі змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції України № 1332/5 від 24.07.2009 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 51 – C. 102.

7. Наказ Міністерства юстиції України № 38\5 від 17.05.2004 р. “Про затвердження порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого”, зі змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції України № 223\5 від 07.02.2009 р. // Офіційний вісник України – 2004. – № 20. – С. 76.

8. Наказ Міністерства юстиції України № 2274\5 від 25.12.2008 р. “Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби” // www.rada.gov.ua.

 

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судове рішення у цивільній справі” від 18 грудня 2009 р. № 14 // www.rada.gov.ua

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 р. № 2 “Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції” // www.rada.gov.ua

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. “Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії та бездільність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та учасників виконавчого провадження” // www.rada.gov.ua4. Лист Верховного суду України “Про порядок виконання судових рішень” № 1‑4\378 від 27.06.2003 р. // www.rada.gov.ua

Література:

1. Алиев Т.Т., Громов Н.А. Презумпция истинности судебного решения в гражданском процессе // Государство и право. - 2004. - №8. - С.110-115.

2. Андронов І.В. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. – Одеса, 2008. – 20 с.

3. Богдан Й.Г. Судовий порядок стягнення несплачених у строк податків і платежів // Радянське право. 1982. №10.

4. Гаврік Р.О. Сутність та міст законної сили рішення суду у цивільній справі // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління і права. – Вип. № 2. – 2008. – С. 79-86.

5. Гурвич М.А. Судебное решение: теоретические проблемы. М.: Юрид. лит., 1976. 178с.

6. Заворотько П. П., Штефан М. Й. Судове рішення. К., 1970.

7. Загайнова С.К. Об унификации требований, предъявляемых к судебным актам в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданський процесс. – 2006. - № 5.

8. Загайнова С.К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процес се: Теоретические и прикладные проблемы: Автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.15. – Екатеринбург, 2008. – 50 с.

9. Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Волтер Клувер, 2007.

10. Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. Издательство “Юридическая литература” М., 1966 г.

11. Клейман А.Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права. Издательство МГУ. М., 1967 г., глава VI.

12. Процесуальні документи у цивільних справах: Теорія, методика і практика / За заг. ред. Фурси С.Я. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008.

13. Пушкар Е.Г. Исковое производство в советском гражданском процессе. Львов: Вища шк., 1978. 188с.

14. Советский гражданский процесс. Под редакцией профессора М.А.Гурвича. Издательство “Высшая школа” М., 1967 г., глава XIX.

15. Ткачев Н.И. Законность и обоснованность судебных постановлений по гражданским делам. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. 190с.

16. Фазікош Г. Юридична та соціальна природа судового рішення в цивільному судочинстві: Сучасні наукові погляди // Право України. – 2001. - № 3. – С. 57-60.

17. Фурса С.Я. Чи має виконувати державна виконавча служба мирову угоду у примусовому порядку ? // Нотаріат. Адвокатура. Суд. – 2005. - № 6.

18. Хотинська О.З. Обов’язковість судових рішень як конституційна засада судочинства: Автореферат дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. – К.: 2006.

19. Чечот Д.М. Постановления суда первой инстанции по гражданским делам. Госюриздат, М., 1958 г.

20. Чуйков Ю. Н. Частное определение в гражданском судопроизводстве. М., 1974.

21. Ясинюк М.М. Заочне рішення у цивільному судочинстві // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2005. - № 31. – С. 427-431.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)