Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Участь прокурора у судовому розгляді кримінальних проваджень спрощеним порядкомЧитайте также:
  1. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откровение 21:8).
  2. Конституция РФ как основной закон государства характеризуется стабильностью, которая обеспечивается особым порядком ее принятия и изменения.
  3. Контроль за технологическим и фармацевтическим порядком в аптеке.
  4. Міжнародне валютне співробітництво України та участь у міжнародних фінансових організаціях як один із елементів валютної політики
  5. Надзор прокурора за соблюдением законности надосудебных стадиях уголовного судопроизводства
  6. Обыск производится по мотивированному постановлению следователя и только с санкции прокурора или его заместителя.
  7. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митного законодавства

1. Міжнародний досвід та перспективи розвитку інституту спрощення судового процесу.

2. Діяльність прокурора у підготовці та направленні до суду кримінального провадження щодо кримінальних проступків для розгляду їх у спрощеному порядку.

3. Роль прокурора у вирішенні питання щодо недоцільності дослідження доказів у суді, які ніким не оспорюються, та його повноваження у судовому розгляді таких кримінальних проваджень.

4. Порядок апеляційного оскарження прокурором судових рішень, ухвалених у кримінальних провадженнях, розглянутих у спрощеному та скороченому порядках.

План практичного заняття (2 акад. год.)

Проведення за участю студентів, під керівництвом викладачів кафедри по заздалегідь розданному завданню ділової гри «Судове провадження при визначенні недоцільності дослідження доказів стосовно тих обставин справи, які ніким не оспорювались».

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року]: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

2. Кримінальний кодекс України: офіц. текст: станом на 25.01.2013: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: офіц. текст: [прийнятий 13.04.2012]: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

5. Рекомендація № 6R (87) 12 Комітету Міністрів Ради Європи «Стосовно спрощення кримінального правосуддя»: Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. - М.: СПАРК, 1998. - С. 116-122.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т.2 / Є.М.Блажівський, Ю.М.Грошевий, Ю.М.Дьомін та ін..; за заг.ред. В.Я.Тація, В.П.Пшонки, А.В.Портнова - Х.: Право, 2012. – 664 с.

7. Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального кодексу України [Текст]: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1446/0/4-12 від 5 жовтня 2012 року / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://www.sc.gov.ua//

8. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн [Електронний ресурс] / Генеральна прокуратура України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://www.gp.gov.ua//.

9. Методичні рекомендації з використання спрощених форм кримінального провадження та участі прокурора в цих провадженнях у суді.Схвалено науково-методичною радою при Генеральній прокуратурі України (протокол № 1 від 15.02.2013)

10. Підтримання прокурором державного обвинувачення /Л.Р.Грицаєнко (кер.авт.кол.); Г.П.Середа, М.К.Якимчук (та інші). За заг.ред. Г.П.Середи.- К.: Видавництво «Юридична думка», 2010.- 656 с.

11. Хруслова Л.А. Участь прокурора у судовому розгляді кримінальних справ за спрощеною процедурою / Л.А. Хруслова, В.Ф. Гаєвий. – К.: Національна академія прокуратури України, 2010. – 44 с.

Тема 1.5


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 147 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)