Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тактика подання прокурором доказів у судовому розгляді кримінального провадженняЧитайте также:
  1. БОЛЬШЕВИЦЬКА ТАКТИКА Й ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА
  2. Ваша тактика должна быть ориентирована на конкурентов
  3. Ваша тактика не должна быть ориентирована на потребителя
  4. Впровадження результатів досліджень
  5. Впровадження системи екологічного моніторингу (СЕМ) в Україні
  6. ГЛАВА 6. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПЕРЕВОРОТОВ
  7. Забезпечення кримінального провадження

План лекції (2 акад. год.)

1. Процесуальні особливості підтримання прокурором державного обвинувачення за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України. Поняття кримінальної тактики і методики.

2. Види і форми тактичної діяльності прокурора у судовому розгляді кримінального провадження.

3. Новітні норми чинного кримінального процесуального закону і подання прокурором доказів обвинувачення в умовах їх реалізації.

 

План практичного заняття (2 акад. год.)

Проведення за участю студентів, під керівництвом викладачів кафедри по заздалегідь розданному завданню ділової гри «Тактика подання прокурором доказів у судовому розгляді кримінального провадження. Допит обвинувачених».

 

Завдання для самостійної роботи (2 акад. год.)

1. Безпосередність дослідження доказів в суді та механізм їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

2. Тактика подання суду матеріалів експертиз та методика їх дослідження.

3. Подання прокурором суду речових доказів, документів та їх дослідження.

 

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

3. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 19 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//

4. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн [Електронний ресурс] / Генеральна прокуратура України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://www.gp.gov.ua//.

5. Александров А.С. Апология перекрестного допроса / А.С. Александров // Уголовное судопроизводство. – 2007. – № 3. – С. 34–40.

6. Каркач П.М. Деякі питання тактики обвинувачення в суді [Текст] / П.М. Каркач // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 3. – С. 86–91.

7. Кисленко С. Поддержание государственного обвинения в конфликтных ситуациях / С. Кисленко. // Законность. – 2003. – № 3. – С. 40–42.

8. Маляренко В.Т. Про судові доручення / В.Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 7. – С. 34–38.

9. Матієк С.В. Підготовка прокурора до підтримання державного обвинувачення в суді / С.В. Матієк. – К.: Істина, 2002. – 46 с.

10. Підтримання прокурором державного обвинувачення [Текст] / Л.Р. Грицаєнко (кер. авт. кол.); Г.П. Середа, М.К. Якимчук (та інші); за заг. ред. Г.П. Середи. – К.: Юридична думка, 2010. – 656 с.

11. Садчиков Д.В. Судові доручення: поняття і ознаки / Д.В. Садчиков // Проблеми правознавства і правоохоронної діяльності. – 2010. – № 2. – С. 208–213.

12. Хруслова Л.А. Тактика підтримання державного обвинувачення у справах про злочини, вчинені організованими угрупованнями [Текст] / Л.А. Хруслова, Т.В. Вербовщук. – К.: Академія прокуратури України, 2005. – 37 с.

13. Шиманська Н. Психологічні основи судового слідства в суді першої інстанції / Н. Шиманська // Вісник Вищої ради юстиції. – 2008. – № 34. – С. 8–14.

Тема 1.4


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 97 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)