Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Участь прокурора у кримінальному провадженні на підставі угодЧитайте также:
  1. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откровение 21:8).
  2. Докази і доказування у кримінальному провадженні
  3. З перегляду судових рішень у кримінальному провадженні
  4. Міжнародне валютне співробітництво України та участь у міжнародних фінансових організаціях як один із елементів валютної політики
  5. Надзор прокурора за соблюдением законности надосудебных стадиях уголовного судопроизводства
  6. Обыск производится по мотивированному постановлению следователя и только с санкции прокурора или его заместителя.
  7. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митного законодавства

План лекції (2 акад. год.)

1. Правова природа угод у кримінальному провадженні, як спосіб компромісного вирішення кримінальних спорів.

2. Загальний порядок укладення та вирішення кримінальних проваджень на підставі угод.

3. Особливості укладення та судового розгляду угод. Діяльність прокурора по їх укладенню та розгляду угод про примирення та про визнання винуватості.

План семінарського заняття (2 акад. год.)

1. Особливості кримінальних проваджень на підставі угод та їх значення у кримінальній юстиції.

2. Підстави, умови, порядок укладення угод про примирення та роль прокурора у досудовому розслідуванні і у судовому провадженні по їх запровадженні.

3. Підстави, умови і порядок укладення угод про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним (обвинуваченим).

4. Порядок ухвалення судових рішень у кримінальних провадженнях на підставі угод та їх оскарження в апеляційному провадженні.

План практичного заняття (2 акад. год.)

Проведення за участю студентів, під керівництвом викладачів кафедри по заздалегідь розданному завданню ділової гри «Складання угод про визнання винуватості та їх розгляд у судових провадженнях».

Завдання для самостійної роботи (2 акад. год.)

1. Межа запровадження в КПК України інституту угод.

2. Функції сторони обвинувачення при складанні угоди про примирення.

3. Судові рішення стосовно угод про примирення та визнання винуватості.

 

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

2. Рекомендація № 6 (87) 18 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам РЄ «Стосовно спрощення кримінального правосуддя» від 17 вересня 1987 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

4. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 19 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//

5. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн [Електронний ресурс] / Генеральна прокуратура України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://www.gp.gov.ua//.

6. Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод [Текст]: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15 листопада 2012 року № 223-1679/0/4-12 / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua//

7. Про доповнення до інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справа від 15.11.2012 №223-1679/0/4-12 «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод» [Текст]: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05 квітня 2013 року / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://www.sc.gov.ua//

8. Головко Л. Альтернативы уголовного преследования в современном праве / Л. Головко. – СПб: Юридический Центр «Пресс», 2002. – 544 с.

9. Карпов Н. Місце і роль альтернатив кримінальному переслідуванню в системі засобів боротьби зі злочинністю / Н. Карпов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2006. – № 13. – С. 59–72.

10. Лагодина Е. К вопросу об упрощении процедуры судебного разбирательства по уголовному делу в суде первой инстанции / Е. Лагодина, Н. Редькин // Уголовный процесс. – 2006. – № 6. – С. 77–80.

11. Миндагулов А. Пределы допустимости компромисса в борьбе с преступностью / А. Миндагулов // Государство и право. – 2008. – № 9. – С. 86–90.

12. Павлишин А. Доцільність у кримінальному процесі України / А. Павлишин // Вісник прокуратури. – 2009. – № 2. – С. 81–84.

13. Пушкар П. Відповідність процедури вирішення кримінальних справ міжнародно-правовим стандартам захисту прав людини згідно угоди про визнання вини / П. Пушкар // Адвокат. – 2005. – № 5. – С. 3–8.

14. Тертишник В. Компроміс у кримінальному процесі / В. Тертишник // Вісник прокуратури. – 2002. – № 4. – С. 62–70.

15. Підтримання прокурором державного обвинувачення / Грицаєнко Л.Р. (кер. авт. кол.); Г.П. Середа, М.К. Якимчук (та інші); за заг. ред. Г.П. Середи. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 656 с.

Тема 1.8


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 70 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)