Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Участь прокурора у касаційному провадженніЧитайте также:
  1. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откровение 21:8).
  2. Докази і доказування у кримінальному провадженні
  3. З перегляду судових рішень у кримінальному провадженні
  4. Міжнародне валютне співробітництво України та участь у міжнародних фінансових організаціях як один із елементів валютної політики
  5. Надзор прокурора за соблюдением законности надосудебных стадиях уголовного судопроизводства
  6. Обыск производится по мотивированному постановлению следователя и только с санкции прокурора или его заместителя.
  7. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митного законодавства

План лекції (2 акад. год.)

1. Поняття та сутність інституту касаційного провадження.

2. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Підстави для їх скасування або зміни.

3. Порядок і строки касаційного оскарження. Зміст та структура касаційної скарги прокурора.

4. Суб’єкти касаційного оскарження. Завдання і повноваження прокурора.

5. Розгляд кримінальної справи судом касаційної інстанції.

План семінарського заняття (2 акад. год.)

1. Поняття інституту касаційного провадження.

2. Види судових рішень у кримінальному провадженні, на які може бути подана касаційна скарга.

3. Підстави для внесення касаційної скарги.

4. Порядок та строки подання касаційних скарг.

5. Вимоги до касаційної скарги прокурора, її структура.

6. Суб’єкти касаційного оскарження. Завдання та повноваження прокурора.

7. Повноваження суду касаційної інстанції.

 

План практичного заняття (2 акад. год.)

Проведення за участю студентів, під керівництвом викладачів кафедри по заздалегідь розданому завданню ділової гри – «Участь прокурора в суді касаційної інстанції».

 

Завдання для самостійної роботи (2 акад. год.)

1. Підстави залишення касаційної скарги без руху або її повернення.

2. Заперечення на касаційну скаргу, відмова від неї, зміна і доповнення.

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

3. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 19 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//

4. Про судоустрій і статус суддів [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 19 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//

5. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн [Електронний ресурс] / Генеральна прокуратура України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://www.gp.gov.ua//.

6. Лобач В.П. Межі касаційного реагування прокурора на судові рішення у кримінальних справах / В.П. Лобач // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 6. – С. 14–21.

7. Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів / В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 512 с.

 

Тема 3.3


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 51 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)