Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Докази і доказування у кримінальному провадженніЧитайте также:
  1. З перегляду судових рішень у кримінальному провадженні
  2. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митного законодавства
  3. Поняття і ознаки злочину в кримінальному праві України
  4. Поняття і предмет доказування в адміністративному судочинстві
  5. Правовий статус прокурора у судовому провадженні
  6. Провадженні про злочини у сфері службової діяльності

План лекції (2 акад. год.)

1. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального доказування.

2. Обов’язок доказування у кримінальному процесі.

3. Предмет і межі доказування у кримінальному провадженні. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження.

4. Поняття доказів, та їх класифікація, джерела доказів та їх види.

5. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел.

План семінарського заняття (2 акад. год.)

1. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального доказування.

2. Обов’язок доказування у кримінальному процесі.

3. Предмет і межі доказування у кримінальному провадженні. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження.

4. Поняття доказів, та їх класифікація.

5. Поняття джерел доказів та їх види.

6. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел.

7. Належність, достовірність і допустимість доказів. Умови визнання доказів недопустимими.

8. Види доказів у сучасному кримінальному процесі.

 

План практичного заняття (2 акад. год.)

Вирішення студентами задач відповідно до фабул, запропонованих викладачами кафедри.

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.zakon.rada.gov.ua//

3. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве / Белкин А.Р. – М.: Норма, 2007. – 528 с.

4. Грошевий Ю.М. Поняття і класифікація засобів доказування в кримінальному процесі / Ю.М. Грошевий // Вісник Академії правових наук України. – 1997. –№ 3 (10). – С.69–76.

5. Грошевий Ю.М. Докази і доказування у кримінальному процесі / Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2006. – 272 с.

6. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України / Дроздов О.М. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2008. – 208 с.

7. Запотоцький А.П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві / Запотоцький А.П., Савицький Д.О. – К.: БМК, 2011. – 220 с.

8. Коваленко Є.Г. Теорія доказів в кримінальному процесі України / Коваленко Э.Г. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 632 с.

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

10. Мельник В.В. Искусство доказывания в состязательном уголовном процессе / Мельник В.В. – М.: Дело, 2000. – 495 с.

11. Молдован А.В. Кримінальний процес України / Молдован А.В., Мельник С.М. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

12. Сівочек С. Аналіз поняття доказу в кримінальному процесі України / С. Сівочек // Право України. – 2001. – № 9. – С. 76–78.

13. Сізінцова Ю.Ю. Докази у кримінальному процесі: теоретичний аспект та практичне значення в процесі правозастосування / Сізінцова Ю.Ю. – К.: Дакор, 2010. – 128 с.

14. Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством. – СПб., 1861. – 432 с.

15. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування / Стахівський С.М. – К.: НАВСУ, 2005. – 272 с.

16. Строгович М.С. Теория судебных доказательств / Строгович М.С. – М.: Наука, 1991. – 297 с.

17. Тертышник В.М. Теория доказательств / Тертышник В.М., Слинько С.В. – Х.: Арсис, 1998. – 256 с.

18. Хмыров А.А. Косвенные доказательства в уголовных делах / Хмыров А.А. – СПб: Юридический центр Пресс, 2005. – 250 с.

Тема 5


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 106 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)