Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальних положень досудового розслідуванняЧитайте также:
  1. Досудового розслідування
  2. І закінчення досудового розслідування
  3. Наступний етап розслідування.
  4. Стаття 1176. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду
  5. Стаття 121. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження
  6. Стаття 214. Початок досудового розслідування

План лекції (2 акад. год.)

1. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. Етапи досудового розслідування.

2. Єдиний реєстр досудових розслідувань.

3. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування.

4. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за додержанням законів під час досудового розслідування.

План семінарського заняття (2 акад. год.)

1. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. Етапи досудового розслідування.

2. Єдиний реєстр досудових розслідувань.

3. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування.

4. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за додержанням законів під час досудового розслідування.

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.zakon.rada.gov.ua//

3. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 1 грудня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

4. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн / Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua//.

5. Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования / Бахин В.П. – К.: Лыбидь, 1997. – 142 с.

6. Гриненко А.В. Руководство по расследованию преступлений / Гриненко А.В., Каткова Т.В., Кожевников Г.К. и др. – Х.: Консум, 2001. – 608 с.

7. Гришин Ю.А. Из истории развития досудебного расследования в Украине / Гришин Ю.А. – Луганськ: РИО ЛИВД, 1997. – 144 с.

8. Душейко Г.О. Реалізація оперативно-розшукової інформації на стадії порушення кримінальної справи / Душейко Г.О. – К.: КНТ, 2007. – 128 с.

9. Коляда П.В. Проблеми досудового слідства у кримінальному процесі / Коляда П.В. – К.: Юрінком інтер, 2001. – 207 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

11. Кузьмічов В.С. Розслідування злочинів: міжнародне і національне законодавство. Теорія і практика / Кузьмічов В.С., Чорноус Ю.М. – К.: КНТ, 2008. – 448 с.

12. Кузьмічов В.С. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення / Кузьмічов В.С., Чорноус. – К.: НІЧЛАВА, 2005. – 448 с.

13. Лоскутов Т.О. Кримінальне переслідування здійснюване слідчим / Лоскутов Т.О. – Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2011. – 164 с.

14. Молдован А.В. Кримінальний процес України / Молдован А.В., Мельник С.М. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

15. Пашинін О.І. Актуальні проблеми досудового провадження у кримінальному процесі України / Пашинін О.І. – Х.: Кроссроуд, 2009. – 164 с.

16. Письменний Д.П. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади / Письменний Д.П., Федченко В.М. – Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2006. – 204 с.

17. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования. Организация взаимодействия, тактика / Сидоров В.Е. – М.: Российское право, 1992. – 176 с.

18. Слінько С.В. Теорія і практика реформування досудового розслідування / Слінько С.В. – Х.: РВФ «Арсіс ЛТД», 2011. – 270 с.

19. Соловьёв А.Б. Общие условия предварительного расследования / Соловьев А.Б. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 144 с.

20. Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти / Статіва І.І. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 248 с.

21. Фастовець В. Реєстрація заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / В. Фастовець // Вісник прокуратури. – 2013. – № 2. – С. 43–51.

22. Ягодинський В. Підслідність злочинів / Ягодинський В. // Право України. – 1993. – № 2. – С. 19–22.

Тема 7


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 70 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)