Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Заняття 2Читайте также:
  1. Вказівки до виконання заняття
  2. Вказівки до виконання заняття
  3. Вказівки до виконання заняття
  4. Вказівки до виконання заняття
  5. Дидактичні матеріали до практичного заняття по темі 3:Географія розповсюдження та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу курортних ресурсів держави.
  6. Дидактичні матеріали до Семінарського заняття по темі 4:Видатні пам’ятники історії, археології, містобудування і архітектури.
  7. Е заняття

Проведення за участю студентів, під керівництвом викладачів кафедри по заздалегідь розданому завданню ділової гри – «Перехресний допит свідків у судовому засіданні».

 

Завдання для самостійної роботи (2 акад. год.)

1. Особливості допиту обвинуваченого, потерпілого, свідка з урахуванням віку, статі, життєвого досвіду, умов життя тощо.

2. Особливості допиту осіб у судовому засіданні в режимі відеоконференції, у суді присяжних, в порядку ст.225 КПК України.

 

Список рекомендованих джерел:

 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

2. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 19 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//

3. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн [Електронний ресурс] / Генеральна прокуратура України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://www.gp.gov.ua//.

4. Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального кодексу України [Текст]: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1446/0/4-12 від 5 жовтня 2012 року / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://www.sc.gov.ua//

5. Александров А.С. Апология перекрестного допроса / А.С. Александров // Уголовное судопроизводство. – 2007. – № 3. – С. 34–40.

6. Каркач П.М. Деякі питання тактики обвинувачення в суді [Текст] / П.М. Каркач // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 3. – С. 86–91.

7. Мистецтво виступів в суді//Програма реформування кримінального судочинства (OPDAT). Департамент юстиції США.Посольство США в Україні – К. – 2013. – 152 с.8. Підтримання прокурором державного обвинувачення [Текст] / Л.Р. Грицаєнко (кер. авт. кол.); Г.П. Середа, М.К. Якимчук (та інші); за заг. ред. Г.П. Середи. – К.: Юридична думка, 2010. – 656 с.

9. Хруслова Л.А. Тактика підтримання державного обвинувачення у справах про злочини, вчинені організованими угрупованнями [Текст] / Л.А. Хруслова, Т.В. Вербовщук. – К.: Академія прокуратури України, 2005. – 37 с.

10. Шиманська Н. Психологічні основи судового слідства в суді першої інстанції / Н. Шиманська // Вісник Вищої ради юстиції. – 2008. – № 34. – С. 8–14.

Тема 2.2


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 54 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)