Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вимоги до проведення екологічного моніторингуЧитайте также:
  1. Види ґрунтового моніторингу
  2. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень на автотранс-портних та авторемонтних підприємствах
  3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  4. Вимоги безпеки при експлуатації транспортних засобів
  5. Вимоги до виконання КР
  6. Вимоги до змісту курсової роботи.
  7. Вимоги до змісту роботи

Для створення системи екологічного моніторингу довкілля необхідні:

— районування території (розподіл усієї території, на якій буде здійснюватися екологічний моніторинг на таксони — групи споріднених за певними ознаками об'єктів різних розмірів і екологічної значущості: ланд­шафтні райони в межах області, адміністративних ра­йонів, водозбірні басейни, міські агломерації, агропро­мислові комплекси);

— створення мережі об'єктів спостереження (розмі­щування на підконтрольній території місць (об'єктів) спостереження стану компонентів природного середови­ща (атмосферного повітря і опадів, поверхневих, ґрунто­вих, підземних вод, ґрунту і рослинності);

— визначення методів і показників, які необхідно контролювати.

Екологічний моніторинг довкілля в межах території країни, регіонів, областей, районів, міст здійснюють з дотриманням вимог щодо масштабів проведення робіт і картографування їх результатів. Базовими є такі мас­штаби проведення екологічних досліджень:

а) на державному рівні – 1:1 000 000 і 1:500 000;

б) на регіональному рівні – 1:500 000 і 1:200 000;

в) на обласному рівні – 1:200 000 і 1:100 000;стан, який підтримувався до суттєвого втручання люди­ни. Його можна частково відновити за результатами тривалих спостережень, а також за даними аналізу складу донних відкладень, льодовикових шарів, кілець деревини, які належать до періоду, що передував від­чутному впливу людини на навколишнє середовище.

Для здійснення екологічного моніторингу необхідно зосередитись на найхарактерніших видах і ознак екосистеми, вивчити реакції елементів біосфери на антропогенний вплив за допомогою натурних і лабораторних експериментів, аналізу результатів польових спостережень.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 113 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)