Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Види ґрунтового моніторингуЧитайте также:
  1. Вимоги до проведення екологічного моніторингу
  2. Впровадження системи екологічного моніторингу (СЕМ) в Україні
  3. Критерії оцінювання і види ґрунтово-екологічного моніторингу
  4. Мета, завдання і основні види комплексного глобального моніторингу океану
  5. Наукові і організаційні засади створення ґрунтового моніторингу
  6. Основні завдання і організація роботи системи моніторингу поверхневих вод

Таблиця 2

Види моніторингу, періодичність спостережень Показники, що контролюються Процеси, що контролюються
Перспективний 1 раз на 10 років 1. Гранулометричний склад 2. Хімічний склад   3. Мінералогічний склад лесиваж, кольматаж опідзолення, оглеєння, акумуляція хім.елементів швидкість та спрямованість процесів трансформації мінеральної частини ґрунту
Віддалений 1 раз на 5-10 років 1. Оцінка гумусового стану ґрунту 1.1. Оцінка темпів спрацю-вання торфових ґрунтів     2. Оцінка агрофізичного стану     3. Біологічна активність трансформація ґрунтової органіки, дегуміфікація, гумусонакопичення, швидкість та спрямованість процесів трансформації торфовищ деградація ґрунту, зміна водно-фізичних, фізико-механічних, теплових властивостей трансформація свіжих органічних решток, міграція мікроелементів
Оперативний Щорічно, режимні спостереження протягом року або вегетаційного періоду 1. Поживний режим 2. Водний режим 2.1. Режим РГВ на меліорованих землях 3.Температурний режим забезпеченість ґрунту поживними речовинами накопичення та витрата вологи в ґрунті теплообмін в ґрунтах

Система моніторингу ґрунтів, яка передбачає ком­плексне виконання перспективного, віддаленого та опе­ративного його видів, сприяє отримуванню об'єктивної інформації про гранулометричний, мінералогічний склад ґрунту, вміст у ньому гумусу; показники форму­вання водного, температурного, поживного, окисно-від­новного режимів та показники екологічного стану ґрун­ту (рівень еродованості, ступінь деградованості за рів­нем забруднення важкими металами, пестицидами). На основі інформації про стан ґрунту розробляють заходи з управління продуктивністю ґрунтів, тобто підвищення їх родючості та поліпшення екологічного стану ґрунтового покриву.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 409 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)