Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні принципи спостережень за рівнем хімічного забруднення ґрунтуЧитайте также:
  1. II. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ
  2. Антропометричні дані в ергономічних обґрунтуваннях
  3. Балансовый метод. Принципиальная схема межпродуктового баланса
  4. В) Екзистенціалізм та його основні напрями.
  5. Ввод схемы электрической принципиальной
  6. Взяття крові з вени для біохімічного дослідження
  7. Види забруднення поверхневих вод

Негативні наслідки антропогенного забруднення ґрунтів проявляються як на регіональному, так і на гло­бальному рівнях. Тому розроблення програм спостере­жень за хімічним забрудненням ґрунту є актуальним завданням. Складання таких програм передусім потре­бує адекватної оцінки сучасного стану ґрунту та прогно­зу його змін. Необхідну інформацію отримують за допомогою системи спостережень, яку здійснюють з метою виконання таких завдань:

- реєстрація наявного рівня хімічного забруднення ґрунтів; виявлення географічних закономірностей та динаміки тимчасових змін забруднення ґрунтів залеж­но від їх розміщення та технологічних параметрів дже­рел забруднення;

- прогнозування змін хімічного складу ґрунтів у майбутньому та оцінювання можливих наслідків за­бруднення ґрунтів;

- обґрунтування складу та характеру заходів щодо регулювання можливих негативних наслідків забруд­нення ґрунтів і заходів, спрямованих на корінне поліп­шення забруднених ґрунтів;

- забезпечення зацікавлених організацій інформа­цією про рівень забруднення ґрунтів.

Зміст і характер проведення спостережень за рівнем забруднення ґрунтів та їх картографування у різних (сільських або міських) умовах мають певні особливості.

Залежно від завдань, які необхідно виконати, виок­ремлюють такі види спостережень:

1. Режимні спостереження (систематичні спостере­ження за рівнем вмісту хімічних речовин в ґрунтах про­тягом визначеного часу).

2. Комплексні спостереження (охоплюють дослі­дження процесів міграції забруднюючих речовин в сис­темі «атмосферне повітря» – «ґрунт», «ґрунт - росли­на», «ґрунт - вода», «ґрунт - відклади дна»).

3. Вивчення вертикальної міграції забруднюючих ре­човин в ґрунтах.

4. Спостереження за рівнем забруднення ґрунтів у визначених відповідно до запитів певних організацій пунктах.

На підставі спостереження за рівнем забруднення ґрунтів одержують інформацію не тільки про ступінь їх хімічного забруднення, а й з'ясовують тенденції розвит­ку процесів і прогнозують зміни забруднення під дією різноманітних факторів.

 

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте сучасний стан ґрунтового покриву Землі.

2. Проаналізуйте основні причини погіршення якості земель.

3. Охарактеризуйте поведінку основних забруднюючих речовин.

4. Які основні завдання та мета ґрунтового екологічного моніторингу?

5. Охарактеризуйте об’єкти ґрунтового моніторингу.

6. Які види ґрунтового моніторингу є необхідними? Яка періодичність їх проведення?

7. Виконання яких завдань передбачає система спостереження за рівнем хімічного забруднення ґрунту?


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 246 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)