Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема: Інвентаризація джерел забруднення атмосферного повітря.Читайте также:
  1. A. Internet-джерела
  2. Chernyakov@yandex.ru ТЕМА: СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
  3. I система: аденилатциклаза – цАМФ
  4. IV система: Кальций - кальмодулин
  5. V. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ
  6. Адміністративне право: поняття, система, джерела.
  7. Б) нормативні акти Кабінету Міністрів України й центральних органів виконавчої влади України як джерела аграрного права

Мета: Скласти інвентаризацію забруднюючих речовин для

підприємства, де крім основного технологічного процесу працює котельня (спалювання мазуту) і використовуються автотранспорт. Розрахувати викиди шкідливих речовин в атмосферу.

Теоретична частина

Для того щоб запропонувати ряд заходів по охороні атмосферного повітря, які призведуть до зниження його забруднення викидами стаціонарних і пересувних джерел, необхідно знати: сучасний стан та тенденції зміни рівнів забруднення атмосферного повітря, види та параметри джерел забруднення, щільність їх розміщення, склад та об'єм викидів.

Результати інвентаризації джерел викидів дозволяють визначити складові окремих джерел, оцінювати екологічну ефективність природоохоронних заходів, здійснювати контроль за викидами окремих джерел.

З метою визначення всіх стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, встановлення їх місцезнаходження, складу та об'єму викидів, було запропоновано провести інвентаризацію джерел викидів шкідливих речовин в навколишньому природному середовищі,

В 1979 році була затверджена і впровадження в дію Інструкція про проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Цією інструкцією було встановлено, що інвентаризацію проводять всі виробничі об'єднання та промислові підприємства, а також всі заклади та організації, у відомстві яких знаходяться виробничі підрозділи, які викидають забруднюючі речовини в атмосферу. При інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу дозволяється використовувати, як прямі методи вимірювання, так і методи балансових розрахунків за загальноприйнятим методом.

Результати інвентаризації джерел викидів дозволяють:

1. Виявити вплив окремих джерел в даній точці місцевості.

2.Оцінювати еколого-економічні показники природоохоронних заходів.

3.Здійснювати контроль за викидами окремих джерел при сумісних викидах.

4.Розробляти довгострокові програми покращення якості повітря.

Результати інвентаризації і звіти про стаціонарні джерела забруднення і забруднюючі речовини, що виникають, вловлюються, утилізуються та викидаються, представляють в місцеві (регіональні) органи управління екології.

Інвентаризація включає в себе характеристику утворення забруднюючих речовин, параметри стаціонарних джерел викидів, неорганізованих джерел, газоочисних установок.

Метою інвентаризації є: визначення викидів шкідливих речовин, що надходять в атмосферу від об'єктів забруднення; оцінка впливу викидів на навколишнє середовище, встановлення ГДВ та ТПВ; вироблення рекомендацій з організації контролю викидів; оцінка стану очисного обладнання; планування природоохоронних заходів.

Інвентаризація здійснюється один раз на 5 років згідно з Інструкцією про інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Джерела забруднення атмосфери визначаються виходячи із схем виробничого процесу підприємства.

Основними параметрами, котрі характеризують викиди забруднюючих речовин в атмосферу, є: вид виробництва, джерело виділення шкідливих речовин, джерело викиду, кількість джерел викидів, координати розташування викиду, висота джерела викиду, діаметр устя труби, параметри газоповітряної суміші на виході з джерела викиду (швидкість, об'єм, температура), характеристика газоочисних пристроїв, види та кількість шкідливих речовин тощо.

 

 

Хід роботи

1. Виписати вихідні дані згідно з варіантом (за останньою цифрою залікової книжки). Згідно варіанту визначити масу забруднюючих речовин, що викидаються безпосередньо при роботі основного технологічного процесу.

2. Провести розрахунки (при умові, що на котельні ніяких вловлювачів немає).

Розрахувати викиди від котельні, яка працює на мазуті марки M-100.

2.1. Розрахувати викиди твердих часток за формулою:

MТВ=0,01*А*В(1- ŋ), т/рік (1)

де: А - зольність палива на робочу масу, А = 0.1;

В - кількість використаного палива, т/рік (в.д.);

ŋ - доля твердих часточок, що вловлюється, ŋ = 0.

 

2.2. Розрахувати викиди оксидів сірки за формулою:

MSO=0,02* ρ* (1- ŋSO)(1- ŋSO), т/рік (2)

де: р - вміст сірки в паливі на робочу масу (в.д.);

ŋ SO- доля оксидів сірки, що зв’язується летючим попелом палива, ŋ SO = 0,2;

ŋ SO - доля оксидів сірки, що вловлюється, ŋ SO = 0;

 

2.3. Розрахувати викиди оксиду вуглецю за формулою:

МCO=0,001*В*Q*KCO(1-qCO/100), т/рік (3)

 

де: Q - теплота згоряння палива, Q = 40,3 Дж;

Kco- кількість оксидів вуглецю, що утворюються на одиницю тепла, Kco = 0,32;

qco - витрати теплоти внаслідок механічного неповного згоряння палива, qco= 0,5.

 

2.4. Розраховуємо викиди оксиду азоту за формулою:

МNO=0,001*В*Q*KNO(1-ŋNO) (4)

де: КNO - кількість оксидів азоту, що утворюються н одиницю теплоти, КNO = 0,11;

ŋ - доля оксидів азоту, що вловлюється, ŋ NO = 0.

 

3. Розрахувати кількість забруднюючих речовин, що утворилися в результаті згоряння палива, яке використовується автотранспортом за формулою:

М=Кз.р.*В (5)

 

де: Кз.р.- кількість забруднюючих речовин, що викидаються в повітря автотранспортом в результаті спалювання палива карбюраторними та дизельними двигунами, т;

В – кількість використаного бензину та дизельного палива, т/рік.

 

 

Таблиця 1


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 104 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.018 сек.)