Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розподіл балів, що присвоюються студентамЧитайте также:
  1. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
  2. Вивчення особливостей стійкості, переключення і розподілу уваги у навчальній діяльності
  3. Визначення місця розташування розподільчого центру в логістичному ланцюгу поставки товарів
  4. для оценки практических навыков студентами 4-го курса ФВМ по ВСЭ
  5. Для оценки практических навыков студентами 4-го курса ФВМ по патологической анатомии, вскрытие и судебной ветеринарии
  6. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ
  7. Елементи системи передачі та розподілення електроенергії
Модуль 1: поточний контроль успішності та написання контрольної роботи Підсумковий залік   Підсумкова к-ть балів
Змістовий модуль 1    
Т1 Т2 5 Т3 5 Т4 Т5 Т6 5 Т7 Т8 5 Т9 5 Т10 5 Т11 5 Т12 Т13    
                             

Шкала оцінювання в КМСОНП та ЕСТS

90-100 балів - оцінка "відмінно" (А).

75-89 балів - оцінка "добре" (ВС).

60-74 балів - оцінка '"задовільно" (ДЕ).

35-59 балів - оцінка "незадовільно" з можливістю повторного складання (FX).

1-34 бали - оцінка "незадовільно" з обов'язковим повторним курсом (F).

Клас якості води І II III IV V
Категорія якості води              
Назва класів і категорій Дуже чисті Чисті Забруднені Брудні Дуже брудні
якості вод за ступенем їх чистоти (антропоген­ної забруд­неності) Дуже чисті Чисті Достатньо чисті Слабо забруднені Помірно забруднені Брудні Дуже брудні
Трофність Оліго-трофні Мезотрофні Евтрофні Полі­трофні Гіпер­трофні
  Оліготрофні-олігомезотрофні Мезотрофні Мезоевтрофні Евтрофні Евполітрофні Політрофні Гіпертрофні
Сапробність Оліго-сапробні b-мезоса-пробні a-мезоса- пробні Поліса-пробні
  b-оліго-сапробні a-оліго-сапробні b'-мезо-сапробні b''-мезо-сапробні a'-мезо-сапробні a''-мезо-сапробні Полі-сапробні
                     

Додаток 1

Класи та категорії якості поверхневих вод суші

Додаток 2


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 62 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)