Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Специфічні показники токсичної (мкг/дм3) і радіаційної (Кі/дм3) діїЧитайте также:
  1. Виявлення та оцінювання радіаційної, хімічної, біологічної обстановки
  2. Загальні та специфічні санітарно-гігієнічні вимоги
  3. Макроекономічні показники продукції
  4. обміну можуть бути такі показники.
  5. Основні базові показники оцінювання фінансової діяльності підприємств.
  6. Основні показники аналізу галузі
  7. Основні показники роботи вантажного автотранспортного підприємства
Показник   Категорії якості води
  I—II III IV V VI VII VIII
Ртуть <0,1 0,1—0,2 0,3—0,5 0,6—1,0 ІД-2,5 2,6—5,0 > 5,0
Кадмій <0,1 0,1—0,2 0,3—0,5 0,6—1,5 1,6—5,0 5,1-10,0 > 10,0
Мідь < 1 1—2 3—10 11—25 26—50 51—100 > 100
Цинк < 1,0 10—20 21—50 51—100 101—200 201—300 > 300
Свинець < 2 2—10 11—20 21—50 51—100 101—200 > 200
Хром < 2 2—5 6—10 11—25 26—50 51—100 > 100
Нікель < 1 1—10 11—20 21—50 51—100 101—200 > 200
Арсен < 1 1—5 6—15 16—25 26—35 36—50 > 50
Залізо < 50 50—100 101—500 501—1000 1001—2500 2501—5000 > 500
Марганець < 10 10—50 51—100 101—500 501—1250 1251—2500 > 2500
Фториди < 100 100—150 151—200 201—500 501—1000 1001—3000 > 3000
Ціаніди   < 10 10—25 26—50 51—100 101—150 > 150
Нафтопродукти < 10 10—50 51—100 101—200 201—300 301—750 > 750
Феноли (летючі)   < 1 1—2 3—5 6—20 21—100 > 100
СПАР   < 20 20—50 51—100 101—250 251—1000 > 1000
Хлорорганічні пестициди   < 1 1—5 6—10 11—50 50—250 > 250
Фосфорорганічніпестициди (тіофос)   < 1 1—3 4—10 11—25 26—50 > 50
Сумарна Д- < 0,44-10-11 (0,44-0,75)-10-11 (0,76-1)-10-11 (1,1-15)-10-11 (15,1-27)-10-11 (27,1-50)-10-11 > 50-10-11
90Sr < 6,2-10-13 (6,2—9,9)-10-13 (—3)-10-12 (3,1—40)-10-12 (4,1-8,9)-10-11 (9-40)-10-11 > 4-10-10
137Cs < 1,2-10-13 (1,2-5)-10-13 (5,1-50)-10-13 (5,1-150)-10-12 (1,6-15)-10-10 (1,6-15)-10-9 > 1,5-10-8
                 

Рекомендована література

1. Беккер А.А. Охорона і контроль забруднення середовища».- Л, 1989 р.

2. В.Ф. Кропивин. «Проблеми мониторинга». – М.: «Знание», 1991г.

3. Д.В. Зеркалов. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль. Посібник. – К.: КНТ, Дакор, Основа, 2007.

4. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» - К., 1991.

5. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник/ За ред. К.М. Ситника. – К.: Вища школа, 2001.

6. Звіт про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2008 році. – Рівне, 2009.

7. І.І. Дуднікова, С.П. Пушкін. Моніторинг довкілля: Навч. Посібник: У 2-х ч. – К.: В-во Європ. Ун-ту, 2007.

8. Екологічне законодавство України: Зб. Нормат.-прав. актів. – К.: Ісина, 2008.

9. Козловський В. Наукові основи моніторингу осушених земель К., 1994.

10. Кубланов С.Х., Шпаківський Р.В. Моніторинг довкілля. Навчально-методичний посібник. – К: ДІПК та ПК Мінекобезпеки. – 1998.

11. М. О. Клименко, А.М. Прищепа, Н.М. Вознюк. Моніторинг довкілля: Підручник. – К.: «Академія», 2006.

12. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Екологічний моніторинг". О.І. Грушинець. – Рівне, 2005.

13. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія та охорона природи: основні терміни та поняття// Тлумачний словник-довідник. – К: Тов-во «Знання»; КОО, 2001.

14. Національна доповідь України про стан навколишнього природного середовища. – К.: 1999.

15. Основи екології: Підручник/ Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – К.: Либідь, 2004.

16. Основи екології та екологічного права/ Ю.Д. Бойчук, М.В. Шульга, Д.С. Цалін, В.І. Дем’яненко; За ред.. Ю.Д. Бойчука і М.В. Шульги. – Суми: ВТД «університетська книга», 2004.

17. Полетаєва Л. М., Сафранов Т.А. Моніторинг навколишнього природного середовища: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007.

18. Положення про державний моніторинг навколишнього природного середовища. – К., 1993.

19. Положення про державну систему моніторингу довкілля (постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391).

20. Сафронов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Новий світ-2000, 2003.


ЗМІСТ

Передмова

1. Типова програма навчальної дисципліни ………………...4

1.1. Тематичний план та розподіл навчального часу…………….4

2. Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем ……………………………………………………………....8

Тема 1. Моніторинг довкілля як галузь екологічної науки……8

Тема 2. Моніторинг навколишнього природного середовища в Україні…………………………………………………………...17

Тема 3. Класифікація системи моніторингу…………………..30

Тема 4. Глобальна система моніторингу навколишнього середовища………………………………………………………...39

Тема 5. Моніторинг атмосферного повітря……………………..42

Тема 6. Моніторинг поверхневих вод………………………......55

Тема 7. Принципи організації спостереження і контролювання якості поверхневих вод……………………………………….…..60

Тема 8. Моніторинг Світового океану…………………………..68

Тема 9. Організація спостережень за станом вод морів і океані……………………………………………………………....75

Тема 10. Моніторинг стану ґрунтів……………………...………82

Тема 11. Радіоекологічний моніторинг та його завдання……96

Тема 12. Моніторинг рослинного покриву……………………102

3. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт ………………………………………………………….113

Практична робота № 1. Інвентаризація джерел забруднення атмосферного повітря…………………………………………..113

Практична робота № 2. Оцінка фонового забруднення повітря в місті…………………………………………………………….118

Практична робота №3. Розрахунок кількості та місць розташування постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря…………………………………………123

Задачі ………………………………………………………..….128

Завдання на модульну контрольну роботу ………………….130

Залікові питання ………………………………………………..131

Розподіл балів, що присвоюються студентам ……………...131


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)