Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Трофо-сапробіологічні (еколого-санітарні) показникиЧитайте также:
  1. Макроекономічні показники продукції
  2. обміну можуть бути такі показники.
  3. Основні базові показники оцінювання фінансової діяльності підприємств.
  4. Основні показники аналізу галузі
  5. Основні показники роботи вантажного автотранспортного підприємства
  6. Основні показники, які враховують фактор інфляції, та поняття, якими користуються при розрахунках
  7. Показники білірубіну сироватки крові у дитини 1 доби
  Категорія якості води
  Показник І II III IV V VI VII VIII
                 
Гідрофізичні
Завислі речовини, мг/дм3 < 5 5-10 11-20 21-30 31-50 51-100 101-200 > 200
Прозорість, M (по диску Секкі) > 1,50 1,00-1,50 0,65-0,95 0,50-0,60 0,35-0,45 0,25-0,30 0,15-0,20 < 0,15
Гідрохімічні  
PH 6,9-7,0 7,1-7,5 6,7-6,8 7,6-7,9 6,5-6,6 8,0-8,1 6,3-6,4 8,2-8,3 6,1-6,2 8,4-8,5 5,9-6,0 8,6-8,7 5,5-5,8 8,8-9,0 <5,5 > 9,0
NH4+, мгN/дм3 < 0,10 0,10-0,20 0,21-0,30 0,31-0,50 0,51-1,00 1,01-2,50 2,51-5,00 > 5,00
NO2--, мгN/дм3 < 0,002 0,002-0,005 0,006-0,01 0,011-0,020 0,021-0,050 0,051-0,100 0,101-0,300 > 0,300
NO3--, мгN/дм3 < 0,20 0,20-0,30 0,31-0,50 0,51-0,70 0,71-1,00 1,01-2,50 2,51-7,50 > 7,5
РО4З-, мгN/дм3 < 0,015 0,015-0,030 0,031-0,050 0,051-0,100 0,101-0,200 0,201-0,300 0,301-0,600 > 0,600
О2, мгО2/дм3 > 8,0 7,6-8,0 7,1-7,5 6,1-7,0 5,1-6,0 4,1-5,0 2,0-4,0 < 2,0
% насичення 96-100 101-105 91-95 106-110 81-90 111-120 71-80 ] 121-130 61-70 131-140 41-60 141-150 20-40 151-160 < 20 > 160
Пермаганатна окислюваність, мгО/дм3 < 4,0 4,0-6,0 6,1-8,0 8,1-10,0 10,1-15,0 15,1-20,0 20,1-25,0 > 25
Біхроматна окис-люваність, мгО/дм3 < 12 12-18 19-25 26-30 31-40 41-60 61-80 > 80
БСК5, мгО2/дм3 < 0,7 0,7-1,2 1,3-1,6 1,7-2,1 2,2-4,0 4,1-7,0 7,1-15,0 > 15,0
                   
Гідробіологічні
Біомаса фіто-планктону, мг/дм3 < 0,5 0,5-1,0 1,1-1,2 2,1-5,0 5,1-10,0 10,1-50,0 50,1-100,0 >100,0
Індекс самоочи-щення/самозабруд-нення (A/R) 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,2—0,4 < 0,2
Бактеріологічні
Чисельність бактеріопланктону, млн.кл/мл < 0,5 0,5-1,5 1,6-2,5 2,6-5,0 5,1-7,0 7,1-10,0 10,1-20,0 > 20,0
Чисельність сапрофітних бакте­рій, тис. кл/мл < 0,5 0,6-1,0 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 10,1-25,0 25,1-100,0 > 100,0
Біоіндикація сапробності (індекс сапробності)
За Пантле-Букком < 1,0 1,0-1,5 1,6-2,0 2,1-2,5 2,6-3,0 3,1-3,5 3,6-4,0 > 4,0
За Гуднайтом-Уітлеєм 1-20 21-35 36-44 45-50 51-57 58—65 66-85 86-100
Зони сапробності Олігосапробна b-мезосапробна а-мезосапробна полісапробна
    b-оліго-сапробна а-оліго-сапробна b'-мезо-сапробна b''-мезо-сапробна а'-мезо-сапробна а"-мезо-сапробна b-поліса-пробна а-полі-сапробна
Категорії трофності Оліго-трофна Мезотрофна Евтрофна Політрофна Гіпер-трофна
    Олігоме-зотрофна Мезотрофна Мезо-евтрофна Евтрофна Евполі-трофна Політрофна Полігіпер-трофна Гіпер-трофна
                             

Додаток 4


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 139 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)