Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вимоги до змісту курсової роботи.

Тема 7: Цивільний позов у кримінальному процесі | Тема 9: Застосування запобіжних заходів | Тема 13: Судовий розгляд кримінальної справи | Тема 14: Провадження справ в апеляційній інстанції | Тема № 15: Провадження справ в касаційній інстанції. Перегляд судових рішень Верховним Судом України | Тема 18: Протокольна форма досудової підготовки матеріалів | Тема 19: Застосування примусових заходів медичного характеру | Тема 20: Провадження у справах про злочини неповнолітніх | Методика індивідуальної роботи | Загальні положення |


Читайте также:
  1. Вибір теми курсової роботи
  2. Види тлумачення норм права за обсягом їх змісту
  3. Викладення змісту курсової роботи
  4. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень на автотранс-портних та авторемонтних підприємствах
  5. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  6. Вимоги безпеки при експлуатації транспортних засобів
  7. Вимоги до виконання КР

Після затвердження теми курсової роботи студент за погодженням з науковим керівником розробляє план роботи, підбирає список літератури і опрацьовує необхідні нормативно-правові акти, а також визначає строки і складає орієнтований графік написання курсової роботи. Обов'язковим правилом вибору теми є те, що йому має передувати належна теоретична підготовка, тобто відповідне оволодіння необхідним матеріалом по предмету даного дослідження.

Курсова робота повинна бути написана відповідно до плану, який розробляється студентом. При роботі над обраною темою, студенту необхідно спочатку вивчити підібрані джерела. Всі джерела умовно можна поділити на такі групи: документи державних установ, збірники документів і матеріалів, монографії та етапі, періодичні видання, довідкова література, дисертації та автореферати, матеріали юридичної практики, архівні матеріали. При ньому доцільно робити виписки у вигляді цитат або вільного переказу окремих положень. Після вивчення необхідної літератури, зібравши достатній матеріал для висвітлення теми, слід приступити до його повної обробки, упорядкування, аналізу і викладу згідно зі складеним планом. Студент повинен виразно, розбірливо, ясно, зрозуміло та логічно висловлювати свої та запозичені з використаних джерел думки. Необхідно, щоб автор при виконанні роботи висловлював власне ставлення до описуваних подій та оцінок їх у зібраній літературі. Тобто при написанні курсової роботи потрібно уникати поверхневого висвітлення, загальних фраз, а особливо, дослівного переписування з використаних джерел. Останнє призведе до негативної оцінки роботи викладачем і повернення її на доопрацювання.

В загальному, курсова робота виконується акуратно, грамотно, а основні її положення і ідеї мають бути чітко і правильно сформульовані.

Структурні елементи курсової роботи повинні відповідати встановленим вимогам:

Титульний аркуш курсової роботи містить найменування міністерства, вищого навчального закладу, факультету та кафедри, де виконана робота; тему курсової роботи; прізвище, ім'я, по батькові автора; вчене звання, наукову ступінь прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника; місто і рік. (Див. додаток № 1).

План подають на початку курсової роботи, він містить найменування усіх розділів, підрозділів та пунктів, підпунктів (якщо вони мають заголовки), зокрема: вступу, розділів, підрозділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. (Див. додаток № 2).

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, а також використані маловідомі скорочення, нові символи, позначення та їх перелік може бути поданий у курсовій роботі у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, а з права - їх детальну розшифровку. Якщо в курсовій роботі спеціальні терміни, позначення, скорочення повторюються менше трьох разів - перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

У вступі розкривається сутність і стан наукової проблеми та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обгрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну характеристику курсової роботи, доводять актуальність теми, де шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими висвітленнями проблеми обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної науки, особливо на користь України, зв'язок роботи з науковими програмами. Планами, темами, висвітлюють мсту і задачі дослідження, наукову цінність одержаних висновків та практичне значення результатів дослідження.

Основна частина складається з розділів і підрозділів (пунктів і підпунктів). Кожен розділ повинен починатися з нової сторінки. В розділах основної частини подається огляд літератури за темою, виклад загальної методики досліджень, визначається мета дослідження, здійснюється теоретичне дослідження та проводяться порівняльні оцінки. Виклад повинен бути чітким, конкретним, охоплювати тільки ті питання, що стосуються теми, органічно з нею пов'язані.

Основна увага повинна приділятися державно-правовим проблемам. В кінці кожного формулюють висновки із стислим викладом наведених у розділі наукових і практичних результатів.

У висновках викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в процесі дослідження, яке проводилося при написанні курсової роботи та значення для науки і практики проблеми, висвітленої у курсовій роботі. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, викласти рекомендації щодо удосконалення правового регулювання досліджуваного інституту. У висновках розкриваються методи вирішення наукової проблеми.

Список використаних джерел слід розміщувати за абеткою з наскрізною нумерацією, об'єднуючи ці джерела в певні групи, які наводилися вище. (Див. додаток № 3).

Додатки включають допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи, який може бути у вигляді схем, таблиць, взірці окремих договорів і позовних заяв, претензій та ін.

Зміст подають в кінці курсової роботи, він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, підпунктів (якщо вони мають заголовки), зокрема: вступу, розділів, підрозділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 231 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Критерії оцінки курсової роботи.| Правила оформлення курсових робіт.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)